Szentírástudományi Tanszék

— Department of Biblical Studies —

A Szentírás olvasása, mélyebb megértése több ezer éve foglalkoztatja a tudósokat és a hívő embereket egyaránt. Ahogy a megnevezése is mutatja – Könyvek Könyve, Szentírás vagy Biblia, melynek jelentése könyvek – olyan írások gyűjteménye, melyen két világvallás, a zsidóság és a kereszténység alapul.

Mivel a Szentírás több évszázad alatt keletkezett, megértéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy könyvei keletkezésének körülményeit, idejét, hátterét megismerjük, s annak fényében értelmezzük azokat. A II. Vatikáni Zsinat a Dei Verbum (Isten Szava) kezdetű dokumentumában így fogalmaz: „A Szent Hagyomány és a Szentírás Isten szavának az Egyházra bízott egyetlen szent letéteménye” (DV 10). Továbbá hangsúlyozza: „A Szentírás Isten igéjét tartalmazza, és sugalmazott lévén, valóban Isten szava; ezért a Szentírás tanulmányozása legyen a hittudomány lelke.” (DV 24)

Egyházunk tanításával összhangban főiskolánk nagy hangsúlyt fektet mind az ószövetségi, mind az újszövetségi Szentírás mélységeinek feltárására és átadására. Ennek érdekében a bibliaismereti kurzusok során a témához kapcsolódó alapismeretekre és gyakorlati tudnivalókra tehetnek szert a hallgatók. A bevezető tantárgyak az egyes szentírási könyveket mutatják be részletesebben azok teológiai üzenetére összpontosítva. Az egzegézis (szentírásmagyarázó) kurzusok pedig bizonyos szakaszok elmélyültebb elemzésére, egzegetikai módszerekre tanítanak. Mivel a héber és ógörög nyelvekben való jártasság elsajátítása is fontos, ezért alapszinten arra is van lehetőségük a hallgatóknak, hogy a Bibliát eredeti nyelven is tanulmányozhassák. A kurzusokhoz kapcsolódó szemináriumok pedig a közös munkára sarkallva a diákok Szentírás-olvasását és elemzését gyakorlatok s módszerek segítségével támogatják. Fontos szerepet kap továbbá a Biblia imádságos olvasása: a lectio divina is, amire bátorít a II. Vatikáni Zsinat: „a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie, így lesz belőle beszélgetés Isten és ember között; mert > amikor imádkozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatást olvassuk, őt hallgatjuk<.” (DV 25)

Jeruzsálem (Templom-hegy) az Olajfák hegyéről

A tanszék által gondozott kötelező és kötelezően választható tantárgyak:

  • Ószövetségi introdukció

  • Ószövetségi egzegézis

  • Újszövetségi introdukció

  • Újszövetségi egzegézis

  • Görög nyelv és egzegézis

  • Héber nyelv és egzegézis

A Szentíráshoz kapcsolódó tudományos és lelkipásztori tevékenységeket is segíti a tanszék konferenciák, workshopok, előadások és képzések szervezésével, illetve a lectio divina segédanyag szerkesztésével (www.lectiodivina.hu), ahogy erre a zsinati tanítás is buzdít: „A katolikus szentírásmagyarázók pedig és a hittudomány más művelői buzgó együttműködéssel azon fáradozzanak, hogy a szent Tanítóhivatal felügyelete alatt, megfelelő segédeszközökkel úgy tanulmányozzák és mutassák be a szent iratokat, hogy Isten igéjének minél több szolgája nyújthassa gyümölcsöző módon Isten népének az Írás táplálékát, mely megvilágosítja az elmét, erősíti az akaratot és Isten szeretetére gyullasztja a szíveket. (DV 23)

A Biblikus tanszék tehát a Szentlélekre figyelve az Isten Igéjének szolgálatában végzi oktatói és kutatói munkáját Jézus Krisztus szavainak fényében: Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23) Ezt a tevékenységünket és a ránk bízottakat Szűz Máriának, az isteni Ige Édesanyjának és Szent Jeromosnak, a Szentírás tanulmányozóinak védőszentje oltalmába ajánljuk. 

A Tanszék oktatói

Dr. Lukács Ottilia

tanszékvezető főiskolai docens

doktori fokozat PhD-STD,
Katholieke Universiteit Leuven (2027)

habilitáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2023)

oktatott tárgyai: ószövetségi bevezetők, ószövetségi exegézis, héber

mtmt | CV

e-mail: lukacs.ottilia@pphf.hu

DR. NYÚL VIKTOR

főiskolai docens

doktori fokozat PhD,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2015)

oktatott tárgyai:
újszövetségi bevezető, görög, újszövetségi exegézis, görög

mtmt | CV

e-mail: nyul.viktor@pphf.hu

Programok, konferenciák

Őáltala, Ővele és Őbenne
Szentírási elbeszélések és ezek hatása az iskolai oktatásban – katekéták és hittantanárok képzése
(2019. augusztus. 21.)

Ünneplő ember a közösségben – tematikus konferencia
(2019. november 27-28.)

Jeruzsálem kedvesem – koncert
(2019. november 27.)

Szenior Akadémia: A Biblia titkai
(2017. október-december)

Kutatók éjszakája (2018, 2019, 2020)

Men-roles: conference and workshop (2018)

Az elbeszélés ereje (2019)

Az ESCT “Youth and Church” címmel szervezett nemzetközi konferenciája
(2020. február)

Studies in Religious Education (2020)