Minőségpolitikai nyilatkozat

„…úgy kell kiművelni a szellemet, hogy fokozódjék benne a képesség a csodálatra, a lényeglátásra, a szemlélődésre, az önálló ítéletalkotásra, továbbá a vallási, erkölcsi és szociális érzék kifejlesztésére.” (Gaudium et spes, 59.)

Hallgatók

Intézményünk törekszik a hallgatóközpontú tanulás, tanítás és transzparens értékelés megvalósítására. Ezzel összhangban célunk a keresztény értékek fényében a kiváló minőségű akadémiai tudás és képességek, valamint a versenyképes ismeretek és készségek átadása a hazai és nemzetközi felsőoktatási, valamint munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően. A hallgatói létszám olyan kivételes helyzetet teremt, hogy képesek vagyunk a hallgatók személyes fejlődésének kísérésére, a felnőtt-lét, a felnőtt-tudat, és a kutatói-tudat kialakítására, egyszerűen az életre nevelésre, mely magában hordozza az elkötelezettség, önreflexió, segítői attitűd, párbeszédkészség, önállóság, stresszkezelés és az újratervezés képességét. Mivel képzésünk alapnormája az evangélium, célunk olyan keresztény értelmiség formálása, amely hosszabb távon egy igazságosabb társadalom létrejöttén tudnak munkálkodni. Kiemelt célunk az aktív szerepvállalás ösztönzése, mely magába foglalja a társadalmi felelősségvállalást, környezettudatosságot, a minőségi tudás és a hit egyensúlyát.

Oktatók és munkatársak

Folyamatosan törekszünk a színvonalas oktatás és kutatás megvalósítására, mely lépést tart mind a hazai mind a nemzetközi igényekkel és irányokkal. Ez kizárólag egy inspiráló, innovatív és támogató munkahelyi környezetben valósulhat meg, melynek szerves része az oktatóink és munkatársaink közös munkája. Ennek feltétele, hogy a mindkét csoport számára biztosítsuk a szakmai fejlődést, valamint a kompetenciák és ismeretek bővítéséhez szükséges hátteret. Ezért nem csak ösztönözzük a kiválóságot és a munkaporgramon kívüli közösség- és csapatépítést, hanem elismerjük és jutalmazzuk is.

Együttműködés

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy egy európai felsőoktatási intézmény számára elengedhetetlen a több szinten megvalósuló partnerség és együttműködés, mely a kiváló minőségű oktatás előfeltétele. Legfontosabb partnerünk a Pécsi Egyházmegye, mely intézményünk fenntartója és hallgatóink későbbi első számú munkaadója. Meghatározó partnereink közé tartozik Magyarország legrégebbi alapítású egyeteme, a Pécsi Tudományegyetem, mellyel az egyetemi pasztoráció mellett a képzések (szakpárok), különösen a pedagógusképzés területén működünk együtt. Folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatrendszerünk legfontosabb pilléréi közé tartozik a Leuveni Katolikus Egyetem, az Opolei Egyetem, a Ljubljanai Egyetem, az Olomouci Palacký Egyetem és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Elősegítjük a nemzetközi mobilitást és ösztönözzük hallgatóink a külföldi tanulmányutakon, nyári egyetemeken, gyakorlatokon való részvételét. Ennek érdekében aktívan részt veszünk a nemzetközi mobilitási programokban (ERASMUS+, CEEPUS) és aktívan bekapcsolódunk a mobilitást támogató hálózatok (ESCT, BCE) munkájába. Nyitottak vagyunk hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására más felsőoktatási, egyházi és civil intézményekkel, mely hosszú távon segíti a főiskolán folyó szakmai munka minőségi fejlesztését, valamint a munkatársak és a hallgatók egyéni és közösségi fejlődését.

Kutatási kiválóság

Főiskolánkon két szempont határozza meg a kutatómunka irányát: a hazai és nemzetközi trendek, valamint a kutatási tevékenységek eredmények összekapcsolása az oktatással. Ennek megfelelően törekszünk arra, hogy kutatásainkban egyszerre kapcsolódjunk a hazai és nemzetközi kutatási célterületekhez, és szolgáljuk hallgatónk sokrétű igényeit. Az előbb említett célok elérésére hoztunk létre interdiszciplináris, pedagógiai és egyháztörténeti kutatócsoportjainkat, melyek fejlesztése alapvető feladataink egyike. A nemzetközi kutatási együttműködést erősítik doktori iskolákban és a közös kutatási projektekben való részvételünk.

Technológia

Feladatunknak tekintjük az oktatás és kutatás folyamatában a legkorszerűbb digitális technológia használatát. Ezzel együtt törekszünk a technológia és az emberi lét közti harmónia megteremtésére. További céljaink között szerepel a digitalizáció nyújtotta előnyök, a technológia tudatos és felelős használatának a képzésrendszerbe való beépítése, a korszerű e-learning megvalósítása és a teljeskörű online képzés lehetőségének megteremtése a hagyományos tantermi oktatás mellett.

Marketing (társadalmi jelenlét)

Főiskolánk marketingtevékenységének legfontosabb, leghatékonyabb és intézményünk jellegének leginkább megfelelő módja a személyes találkozás. Célunk, hogy az értékteremtés, az értékmegőrzés és az értékek megmutatása iránt tett erőfeszítéseink nyilvánvalóak legyenek az egyházmegye, az egyház és a társadalom számára. Arra törekszünk, hogy mind a hazai, mind nemzetközi környezetünkben jó hírnévre és elismertségre tegyünk szert. Ennek érdekében partnereinkkel és a közvetlen környezetünkkel hatékony és fenntartható kommunikációs csatornákat alakítunk ki, melyek lehetővé teszik a szélesebb társadalmi ismertségre törekszünk. A marketing elengedhetetlen részét képezi a közösségi média rendelkezésre álló felületein való folyamatos jelenlét, megszólítva a különböző korosztályokat és társadalmi csoportokat. A folyamatba az érdekeltek minél szélesebb körű bevonására törekszünk.

Fenntarthatóság és teremtésvédelem

Intézményünk munkáját a környezeti és gazdasági fenntarthatóság jegyében végzi. Ennek jegyében törekszünk a főiskolai és a kollégiumi épületek környezettudatos fejlesztésére. Célunk, hogy erőforrásainkkal tudatosan és a jövő iránt felelősségünk tudatában gazdálkodjunk, melyben kiemelt figyelmet szentelünk az emberi, különösen a lelki és közösségi tartalékainknak.

Minőségirányítás / minőségkultúra

Munkánk során a minőségkultúra kialakítására és fenntartására törekszünk. Törekszünk arra, hogy ne csak hallgatóink és oktatóink, de munkatársaink és partnereink is elégedettek legyenek azzal a minőséggel, amit nekik kínálunk. Törekszünk a munkánkat meghatározó veszélyek és lehetőségek, különösen a társadalmi, gazdasági és jogi környezet változásainak folyamatos figyelemmel kísérésére.