Dogmatika és Alkalmazott Teológia Tanszék

— Department of Dogmatics and Applied Theology —

A teológia forrásainak értelmezésében segítséget nyújtó bevezető tárgyak, valamint a kinyilatkoztatásból származó ismeretek rendszerezése mellett szükséges az Istentől meghívott és a meghívásra választ adó ember egyházi közösségben való létmódjának a vizsgálata.

Ez az alkalmazott teológia feladata, így az Alkalmazott Teológia
Tanszék feladata ezen teológiai tudományágak oktatása, és az e területhez kapcsolódó kutatások folytatása.

A tanszék fő tárgyai a liturgika, mely az egyház istentiszteletét
vizsgálja, a pasztorális teológia, mely az egyház küldetésének
megvalósulásával foglalkozik, a kateketika, mely a hit átadásának kérdését tanulmányozza és a kánonjog, melynek témája az egyház mint közösség belső életének, felépítésének, működésének rendje. A fő tárgyak bemutatásának mélysége az egyes szakokon eltérő, azokat további gyakorlati kurzusok egészítik ki.

A szisztematikus teológia a hittudomány – a kinyilatkoztatásra (Isten önfeltárulkozása és kegyelmi önközlése) történő hívő, tudományos reflexió – legbenső mozzanata, amely az egyház hitletéteményének (depositum fidei) rendszeres kifejtésére törekszik (dogmatika, morális), megvilágítva azok ész-szerűségét, illetve benső szükségszerűségét (fundamentális teológia). Vezérfonala az egyháznak a II. Vatikáni zsinaton megfogalmazott önértelmezése (Lumen gentium), amely a világgal (Gaudium et spes) és a más keresztény közösségekkel (ökumené) történő párbeszéd révén a hitletétemény mind mélyebb megértését teszi lehetővé. Ugyanezen zsinat szándékával összehangban (XXIII. János pápa) a szisztematikus teológia pasztorális irányultságú diszciplína kíván lenni, vagyis a kötelező érvényű tanítás kifejtésében a mindenkori ember üdvösségét tartja szem előtt. Ebből adódóan a szisztematikus teológia állandó korrelációban áll a pasztorális (alkalmazott teológia; pedagógia-pszichológia-kateketika) tárgyakkal; a hitigazságok kifejtésében körültekintően ügyelnie kell a választott nyelvezetre (filozófia); figyelembe kell vennie Isten népének történelmi tapasztalatát (egyháztörténet); nem utolsó sorban pedig soha nem szakadhat el a kinyilatkoztatás őseredeti rétegétől (biblikum). A szisztematikus teológia ilyen értelemben egyszerre képezi a hittudomány középpontját, és a minden egyéb teológiai diszciplína felé szükségképpen nyitott dialóguspartnerét.

 

Andrej Rubljov: Szentháromság

A tanszék által gondozott kötelező és kötelezően választható tantárgyak:

 • Bevezetés a teológiába
 • Dogmatika
 • Morális
 • Fundamentális (Vallásteológia, Teológiai ismeretelmélet)
 • Szociálteológia
 • Egyházismeret
 • Keresztény lelkiség
 • Liturgika
 • Egyházjog
 • Gyakorlati teológia
 • Lelkipásztori szentségtan
 • Népismeret
 • Hátrányos helyzetű csoportok
 • Faluszociológia
 • Egyházzene
 • Szakrális művészet

A Tanszék oktatói

DR. TAMÁS ROLAND

tanszékvezető főiskolai docens

doktori fokozat PhD, Innsbruck (2006)

oktatott tárgya: dogmatika

mtmt | CV

e-mail: dr.tamas.roland@gmail.com

OROVA CSABA

tanársegéd

teológiai licenciátus

oktatott tantárgyai:
dogmatika, ökumenikus teológia, keresztény lelkiség, kutatásmódszertan, teológiai bevezetés 

mtmt | CV

e-mail: csaba.orova@gmail.com

DR. Habil. KAJTÁR EDVÁRD

főiskolai docens

doktori fokozat PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2010)

habilitáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2023)

oktatott tárgya:
liturgika

mtmt | CV

SZÉP ATTILA

tanársegéd

kánonjogi licenciátus,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézet (2015)

teológiai licenciátus,
Pontificia Universita Gregoriana (2020)

oktatott tárgyai:
morális, egyházjog, egyházi gazdálkodás, egyházigazgatás

mtmt | CV

e-mail: szep.attila@pphf.hu

Dr. Fekete Zoltán

óraadó

Hegedűs János

óraadó