Jelentkezés, felvétel

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán továbbra is van felvételi vizsga. Célja azonban nem az, hogy a jelentkezőket versenyeztessük a betölthető helyekért (képzési keretünk elég tág ahhoz, hogy minden jelentkezőt fel tudjunk venni), hanem az, hogy megismerjük a jelentkezők motivációit, képet kapjunk arról, alkalmasak-e a felsőfokú tanulmányokra, illetve a teológiai diplomával előttük megnyíló pályákra. Ennek megfelelően a felvételi vizsga is inkább ismerkedés a jelentkezőkkel.

A szóbeli vizsga nappali és levelező tagozaton is felvételi beszélgetés. A főiskola három oktatója az Önnel folytatott tíz-húsz perces beszélgetésen arra törekszik, hogy megismerje jelentkezésének indokát, a képzés iránti érdeklődését, terveit, elképzeléseit, illetve képet kapjon arról, mennyiben alkalmas a felsőfokú teológiai tanulmányokra, később pedig arra, hogy másokat tanítson, emberekkel foglalkozzon, teológiai kérdésekben hitelesen és szakszerűen megnyilatkozzon.

A jelentkezők felvételéről (vagy elutasításáról) ezután a vizsgabizottságok együttesen határoznak. Határozatukról a felvételit követő néhány napon belül a jelentkezőket írásban értesítjük. E határozat alapján lehet beiratkozni a soron következő félévre; ha erre nem kerülne sor, de később mégis szeretné megkezdeni tanulmányait, újra kell jelentkeznie.

A jelentkezés módja

  • a hittanár-nevelőtanár + közismereti szakpárra az állami felvételi rendszeren keresztül kell jelentkezni; itt keresse meg a főiskolánkat (>Egyetemek, főiskolák >>PHF), a szakpárokról ott tájékozódhat.
  • a tisztán hitéleti képzésekre, tehát az egyszakos hittanár-nevelőtanár szakra, a teológia MA szakra, a katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szakra, a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szakra a főiskolán közvetlenül kell jelentkezni:

    Töltse ki a jelentkezési lapot, és küldje be a főiskola tanulmányi irodájára (7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.). Csatolja hozzá az alábbi mellékleteket:

– motivációs levél
– keresztlevél ha meg van keresztelve (keresztelés helyéről 90 napnál nem régebbi)
lelkipásztori vagy munkahelyi ajánlás
– érettségi bizonyítvány (ha még nincs meg, akkor hiánypótlással küldendő be, legkésőbb a felvételi vizsga megkezdéséig) másolata
– a Jelentkezési lapon feltüntetett adatokat alátámasztó iratok: középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány, oklevél, tartózkodást igazoló okmány másolata

PÓtfelvételi

Hittanár-nevelőtanár szakra, a teológia MA szakra, a katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szakra, a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szakra közvetlenül a Főiskolán lehet jelentkezni.

 

Jelentkezési határidő:
2024. augusztus 20.

SZAKPÁROS KÉPZÉSEK

A szakpáros képzésekre (hittanár-nevelőtanár- magyartanár, történelemtanár, angol nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, földrajztanár, testnevelő tanár, matematikatanár, fizikatanár, kémiatanár, biológiatanár, informatikatanár) a felvi.hu oldalon lehet jelentkezni.

 

Jelentkezési határidő:
2024. február 15.

Egyszakos képzések

Hittanár-nevelőtanár szakra, a teológia MA szakra, a katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szakra, a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szakra közvetlenül a Főiskolán lehet jelentkezni.

 

Jelentkezési határidő:
2024. június 10.

A
Felvételi feladatok rendszere

Nem szükséges az állami jelentkezési rendszeren keresztül (is) jelentkeznie (február 15-ig)! Elegendő, ha a főiskolai jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt beküldi. A rendes jelentkezési határidő 2024. június 10. A rendes felvételi eljárásban azok vehetnek részt, akik eddig beadják jelentkezésüket.
Később is lehet jelentkezni (ugyanazokat a dokumentumokat kell beadni), ők augusztus végén vagy szeptember elején – ha tartunk – a pótfelvételin vehetnek részt.

Aki kollégiumi elhelyezést is kér, kollégiumi jelentkezési lapot is küldjön be.
Ehhez a főiskolára is jelentkezőknek mellékletként csak a háziorvosi igazolást kell mellékelniü

Nem szükséges az állami jelentkezési rendszeren keresztül (is) jelentkeznie (február 15-ig)! Elegendő, ha a főiskolai jelentkezési lapot a mellékletekkel együtt beküldi. A rendes jelentkezési határidő 2024. június 10. A rendes felvételi eljárásban azok vehetnek részt, akik eddig beadják jelentkezésüket.
Később is lehet jelentkezni (ugyanazokat a dokumentumokat kell beadni), ők augusztus végén vagy szeptember elején – ha tartunk – a pótfelvételin vehetnek részt.

Aki kollégiumi elhelyezést is kér, kollégiumi jelentkezési lapot is küldjön be.
Ehhez a főiskolára is jelentkezőknek mellékletként csak a háziorvosi igazolást kell mellékelniük.

Vendéghallgatás, részismereti képzés

Annak, aki csak az órákra szeretne bejárni, de nem akar vizsgázni, és nem kíván bizonyítványt a tanulmányairól, nincs semmilyen adminisztratív teendője: jelezze az előadónak (rendszeres bejárás esetén a főiskola vezetőinek) ebbéli szándékát. Ha a körülmények lehetővé teszik, szívesen várjuk.

Azok, akik vizsgázni is akarnak, és az elvégzett kurzusokról igazolást szeretnének kapni, két formában folytathatnak a főiskolán tanulmányokat. Mindkét formában közös, hogy a főiskolán hallgatói juttatásokban nem részesülhetnek, és diákigazolványt nem kaphatnak.

Vendéghallgató lehet az, akinek más felsőoktatási intézményben van hallgatói jogviszonya, a főiskolán érdeklődésből (vagy későbbi szakfelvétel reményében) akar tanulni.  A vendéghallgatói státuszt a rektor engedélyezi (határozott vagy határozatlan időre). Ha saját intézménye engedélyezi, tanulmányairól igazolást kaphat saját intézményi leckekönyvében, vagy a főiskolán kiváltott indexben is. A PTE és a CEEPUS csoport hallgatóinak a PHF-en a vendéghallgatóként felvett kurzusokért félévente 10 kredit erejéig nem kell fizetnie. Efölött kreditarányos önköltséget kell fizetniük.

Részismereti képzés keretében tanulhat valaki abban az esetben, ha valakinek már van felsőfokú végzettsége, nem hallgatója más felsőoktatási intézménynek vagy a hallgatói jogviszonya szünetel. A rektor félévente megújítandó engedélyével tetszés szerint vehet fel kurzusokat, tanulmányai igazolására okmányt kaphat. Minden felvett kurzusért díjat kell fizetnie: félévente 10 kreditig kreditarányos önköltséget, afölött félévi átalányösszeget (ld. az önköltségi tájékoztatót). Ha később felvételt nyer a főiskolára (vagy hallgatói jogviszonya feléled), az elvégzett kurzusok beszámítanak tanulmányaiba.

Átjelentkezés a főiskolára

Aki legalább egy félévet eredményesen teljesített valamely más felsőoktatási intézményben, és a tanulmányait a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán szeretné folytatni, a félév kezdete előtt legalább 30 nappal átjelentkezési kérelmet adhat be a rektorhoz.  A kérelemben meg kell jelölni az átjelentkezés indokát, és csatolni kell önéletrajzát és az addigi tanulmányait igazoló dokumentumokat (általában a leckekönyve fénymásolatát).

Az átjelentkezéssel együtt, kérjük, jelezze, ha kollégiumi elhelyezésre is igényt tart.

Ha a főiskola átjelentkezési kérelmét elfogadja, az átvétel feltétele továbbá, hogy korábbi intézményében hallgatói jogviszonyát megszüntesse, és erről igazolást hozzon. Az első beiratkozás előtt az átvett hallgató korábbi tanulmányait átváltjuk a főiskola tanulmányi követelményrendszerébe, és írásban tájékoztatjuk arról, hogy az egyes tanulmányi programokban hol tart.

A hallgató kérheti ezek felülvizsgálatát; az automatikusan el nem ismert vagy másutt teljesített kurzusok elismertetése érdekében az első beiratkozás alkalmával mentességi és átváltási kérelmet adhat be.