VEZETŐI VÍZIÓ

Küldetés

1. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola a Pécsi Egyházmegye által fenntartott intézmény, melynek célja, hogy munkatársakat kepézzen az Egyházmegye, valamint magyarországi és nemzetközi egyházi intézmények számára, ápolja a hittudomány, más tudományágak, valamint a kortárs kultúra közötti párbeszédet, valamint szerepet vállaljon az egyházmegye pasztorális küldetésében. Ezért a régióban olyan meghatározó szellemi központtá kíván válni, amelyet a keresztény értékrend, a minőségtudat, a társadalmi felelősség jellemez.

Célok

Főiskolánk egyik legalapvetőbb célkitűzése a 21. század igényeinek és kihívásainak való megfelelés. Ennek érdekében folyamatosan szemünk előtt tartjuk, hogy mit vár, mit követel tőlünk a világ. A külső elvárások figyelembevétele mellett tekintettel vagyunk saját, belső hivatásunkra, arra, hogy mi az a sajátos érték, amit mi adhatunk a világnak.
E kettős elvárásrendszernek megfelelve a felsőfokú hitéleti képzés olyan modelljét kívánjuk megvalósítani, amely más intézmények számára is példaértékű lehet.
A főiskolán folyó hitéleti szakemberképzést kiegészítendő és erősítendő szakkollégiumot építünk ki és működtetünk, amelynek célja keresztény vezetők képzése figyelembe véve a Pécsi Egyházmegye és a dél-dunántúli régió igényeit.
A jövő keresztény értelmiségének nevelését szolgálja, hogy a főiskola magára vállalta az Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség működtetését, és folyamatosan fejleszti azt.

2. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola közösségét olyan polgárok alkotják, akik nyitottak a Jézus Krisztusban kapott örömhír megtapasztalására, tudományos igényű elmélyítésére és továbbadására. Az evangélium lelkesítő tapasztalata építi a főiskola közösségét, erősíti küldetésében: „Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk.” (1 Jn 1,3)

Törekszünk az oktatók, a munkatársak és a hallgatók közösségének elmélyítésére az evangélium és az akadémiai gondolat szellemében.
Erősítjük a kapcsolatot a főiskola végzett hallgatóival (alumni), valamint mindazokkal, akik támogatják intézményünk céljait.

3. A főiskola a pasztoráció, az oktatás és a karitatív munka területére készít fel hallgatóit, figyelve az emberi lét testi, lelki, szellemi és közösségi dimenziójára, valamint a teremtett világhoz fűződő kapcsolatára. A főiskolai kultúrának „a személyiség teljes tökéletesedését, a közösség és (a maga mértéke szerint) az egész emberi nem javát kell szolgálnia”. (GS 59)

Intézményünket és oktatásunkat hallgatóközpontúvá kívánjuk formálni, érvényesítve a perszonalitás, a szolidaritás és a szubszidiaritás elveit.
Mind a főiskolai, mind a szakkollégiumi képzésben fokozottan érvényre kívánjuk juttatni az emberi lét öt dimenzióját: test, lélek, szellem, közösség, illetve a teremtett világhoz fűződő kapcsolat.

4. A főiskola képzése alapvetően hitéleti célú. A teológia, a filozófia, a pedagógia és társadalomtudományok oktatása mellett nyitott a tudományok egészére megfelelve a megismerés egyetemes igényének.

Szoros interdiszciplináris kapcsolatok kiépítésére és ápolására törekszünk a Pécsi Tudományegyetem karaival. Ennek keretében közös előadásokat tervezünk minden félévben más-más karral együttműködésben.
Fokozottabban kapcsolódunk be hazai és nemzetközi interdiszciplináris kutatási és oktatási programokba.
Tervezzük nem-hitéleti képzések kidolgozását és elindítását.

5. A főiskola egyszerre tartja fontosnak a Pécsi Egyházmegyéhez és a dél-dunántúli régióhoz való kötődését, valamint a nemzetközi egyházi és tudományos világhoz fűződő kapcsolatait.

Felmérjük a jelenkor helyi pasztorációs igényeit elsősorban az egyetemi pasztoráció terén (kairosz). Támogatjuk a helyi pasztorációs törekvéseket.
A főiskola nemzetközi kapcsolatait erősítjük a Pécsett tanuló külföldi hallgatók pasztorációjának segítésével, külföldi hallgatók számára idegen nyelven meghirdetett képzések indításával, nemzetközi teológiai folyóirat megjelentetésével.

6. A főiskola törekszik arra, hogy családias méretéből kifolyólag fokozottan érvényesüljenek a perszonalitás, a szolidaritás és a szubszidiaritás alapelvei, különösen a hallgatói élet szervezése során.

Erősíteni kívánjuk a hallgatói önkormányzatot.
Ösztönözzük az egyetemi lelkészség pasztorációs tevékenységét.
A hallgatók főiskolán végzett pasztorális tevékenységét tanulmányi elismeréssel (kredit) igyekszünk honorálni.

7. A főiskola úgy tekint magára, mint a jövő egyházának laboratóriumára.

Támogatjuk a hallgatói kezdeményezéseket, illetve a tudományos és/vagy pedagógiai szempontból innovatív oktatói kezdeményezéseket.