Bizottságok

Tanulmányi Bizottság

elnök: Dr. Csonta István
tagjai: Dr. Lukács Ottilia, Dr. Tiringer Aranka és a Hallgatói Önkormányzat delegáltja

  A hallgató a Tanulmányi Bizottsághoz (továbbiakban: TB) fordulhat, amennyiben megítélése szerint valamely tanulmányi és vizsgaügyének intézése nem jogszabály vagy a szabályzat előírásai szerint történt.
  – A TB elnökét és két tagját a rektor javaslata alapján a Szenátus választja meg. A TB hallgató tagját a hallgatói önkormányzat delegálja.
  – A bizottságban tanácskozási joggal jelen van a Tanulmányi Osztály vezetője.
  – Amennyiben a TB döntésével valamely oktatási szervezeti egységre kötelezettség hárul, vagy a TB döntésének meghozatalához az oktatási szervezeti egység szakértelme szükséges, a döntéshez a TB köteles kikérni az érintett oktatási szervezeti egység véleményét.
  – A TB eljárásáról, határozatképességéről, határozatainak meghozataláról a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1. számú mellékletét képező ügyrend rendelkezik.  
  – A Tanulmányi Bizottság munkája során figyelemmel kíséri, minden év tavaszán felülvizsgálja a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseit és javaslatot tesz a Rektornak a szükséges kiegészítésekre, módosításokra.

  Kreditátviteli Bizottság

  elnök: Dr. Tamás Roland
  tagjai: Dr. Nyúl Viktor, Dr. Csonta István és a Hallgatói Önkormányzat delegáltja

   Kreditátviteli Bizottságot (továbbiakban: KÁB) feladata az átjárhatóság koordinálása, valamint az ismeretanyagok egyenértékűségének vizsgálata.
   – A KÁB 3 tagból áll. Tagjait a rektor javaslata alapján a Szenátus választja. A KÁB-nak nincs hallgató tagja.
   – A KÁB a hallgató írásbeli kérelme alapján dönt a más felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során kredittel elismert tanulmányi teljesítmény elismeréséről.
   – A hallgató kérelmében rögzíti, hogy a megjelölt tantárgyat / kurzust milyen jellegű tantárgyként / kurzusként kívánja elismertetni. A kérelemhez csatolni kell a tanulmányok teljesítését igazoló leckekönyvet, hiteles másolatát, a hitelesített tantárgyleírást, tematikát, továbbá a tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység kérelemmel kapcsolatos állásfoglalását.
   – A KÁB eljárása során további információt kérhet a tanulmányokkal érintett oktatási szervezeti egységtől.
   – Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján képzésben szerzett krediteket – ha annak előfeltétele fennáll – bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján el kell ismerni, függetlenül attól, hogy a hallgató melyik felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt.
   – A KÁB eljárását a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1. számú mellékletét képező ügyrend szabályozza.

   Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság

   elnök: Dr. Szalay Mátyás
   tagjai: Jákyné Dr. Csonta Réka, Dr. Ragadics Tamás és a Hallgatói Önkormányzat delegáltja

   A Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság állapítja meg a Térítési és juttatási szabályzat rendelkezései szerint, vagy kérelemre az alaptámogatás (19.§), a rendszeres (20.§) és rendkívüli (21.§) szociális ösztöndíj összegét, bírálja el az alaptámogatás, a rendszeres szociálisösztöndíj, a rendkívüli szociális ösztöndíj iránt benyújtott pályázatokat, határoz a kollégiumi felvételről, tanév közben ellenőrzi a kollégiumok feltöltöttségét és gondoskodik a tanév közben megüresedett kollégiumi helyek feltöltéséről.
   – A Bizottság 4 főből álló testület. A Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság (továbbiakban: DJKB) tagjai a Főiskola oktatói és hallgatója. Hallgató tagját Hallgatói Önkormányzat delegálja. Az oktatói tagokat a rektor javaslatára a Szenátus választja. A DJKB működési és eljárási rendjét a Térítési és juttatási szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

   A Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság ügyrendje
   A Bizottság feladata és hatásköre 1.§ (1) A Bizottság a hallgatók térítési és juttatási ügyeivel kapcsolatosan, Térítési és juttatási szabályzat keretei között:
   a) dönt a Főiskola szabályzatai által hatáskörébe utalt ügyekben,
   b) adminisztrációs tevékenységet folytat a feladatai ellátásához szükséges mértékben,
   c) tájékoztatja a hallgatókat a térítési és juttatási kérdésekről,
   d) folyamatosan figyelemmel kíséri, és évente értékeli a hallgatók részére nyújtható és általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzatokat, szükség esetén kezdeményezi a szabályzatok módosítását, új szabályzatok alkotását,
   e) javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó ügyekben szenátusi döntések hozatalára,
   f) tevékenységéről szükség szerint, de legalább évente beszámol a Szenátusnak.

   Minőségbiztosítási Bizottság

   elnök: Dr. Lukács Ottilia
   tagjai: Jákyné Dr. Csonta Réka, Dr. Ragadics Tamás és a Hallgatói Önkormányzat delegáltja

   A Minőségbiztosítási Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik a Főiskola minőségbiztosítási terveinek, céljainak és módszereinek meghatározása, ezek folyamatos elemzése és fejlesztése, valamint a főiskolai minőségfejlesztési program előkészítése és koordinálása, egyszóval a minőségirányítás, melynek érdekében a Bizottság a következő feladatokat látja el:

   a) a Főiskola minőségbiztosítási tervére javaslatokat fogalmaz meg;
   b) a minőségcélok megvalósulását évközben folyamatosan nyomonköveti;
   c) az intézményben megvalósuló minőségbiztosítási tevékenységet koordinálja (pl.: oktatói továbbképzések);
   d) felméréseket végez, mutatószámok eredményeit vizsgálja és azokat kiértékeli, ezek eredményét visszacsatolja (az intézmény és az oktatói közösség felé), és ennek megfelelően fejlesztési javaslatok fogalmaz meg, intézkedési terveket készít elő, végül konkrét intézékedésekre tesz javaslatokat és azok megvalósítását készíti elő (PDCA)
   e) éves minőségbiztosítási jelentést elkészíti, amely tartalmazza a következőket:
       –
   oktatói reflexiócsoportok munkájának értékelése (négy ilyen csoport működik a Főiskolán belül)
        – oktatói önértékelések
        – oktatói munka hallgatók általi értékelése (kérdőíves felmérések minden félév végén)
         – intézményi fejlesztési tervek és azok megvalósulásainak kiértékelése. 

   Felülbírálati Bizottság

   elnök: Dr. Kvanduk Frigyes
   tagjai: Dr. Ragadics Tamás, Dr. Lukács Ottilia, Dr. Tamás Roland és a Hallgatói Önkormányzat delegáltja

   A jogorvoslati kérelem tárgyában, a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1. számú mellékletét képező ügyrendben meghatározott eljárási rend szerint, a rektor által felállított Felülbírálati Bizottság jár el.
   A Felülbírálati Bizottság elnökét és két tagját a rektor javaslatára a Szenátus választja meg, hallgatói tagját a Hallgatói Önkormányzat delegálja.

   Fegyelmi Bizottság

   elnök: Dr. Kajtár Edvárd
   tagjai: Jákyné Dr. Csonta Réka, Szücs Attila András és a Hallgatói Önkormányzat delegáltja

   Hallgatói fegyelmi ügyekben első fokon a Főiskolai Fegyelmi Bizottság (továbbiakban FB) jár el. Az FB 3 tagból áll, két tagját a rektor javaslatára a Szenátus választja meg 3 évi időtartamra. A Bizottság hallgató tagját a Hallgatói Önkormányzat delegálja.

   A Főiskolai Fegyelmi Bizottságban nem vehet részt:
   a) az ügy vizsgálóbiztosa,
   b) aki az eljárás alá vont hallgató hozzátartozója,
   c) akit a vizsgálat során tanúként, szakértőként meghallgattak,
   d) olyan személy, akitől az ügy elfogulatlan és tárgyilagos megítélése nem várható el.