Tájékoztató az összefoglaló vizsgáról

A rövid ciklusú (60-120 kredites) képzések bevezetésével a szenátus átgondolta és egységesítette a különböző szakokon a tanulmányokat lezáró feladatokat. A legalább három éves (180-360 kredites) szakokon továbbra is diplomadolgozatot kell készíteni, és azt a záróvizsgán megvédeni. Az ennél rövidebb szakokon a diplomadolgozatnál egyszerűbb szakdolgozati tanulmányt kell benyújtani (lásd alább). A BA szakon a záróvizsga részeként tantárgyi vizsgákat is kellett tenni – ezek megszűnnek, és minden szakon egységes elvek mentén kell a tanult főtárgyakból összefoglaló vizsgát tenni. Főtárgynak az minősül, amiből az adott szakon legalább két kollokviumot kellett tenni.   Nem kell összefoglaló vizsgát tenni

  • abból a tárgycsoportból, amiből a hallgató hét éven belül szigorlatozott vagy a bemeneti szakján tantárgyi záróvizsgát tett
  • filozófiából a 180 kreditnél nem hosszabb szakokon
  • az előkészítő, műveltségi, társadalomtudományi és szabadon választható tárgyakból (akkor sem, ha vizsgákat kellett tenni belőlük)
A vizsgát tantárgycsoportonként kell letenni, tehát

  • a filozófiai tárgyakból a FILOZÓFIA vizsga keretében (csak osztatlan kétszakos hittanár szakon)
  • egyháztörténetből és patrológiából az EGYHÁZTÖRTÉNET vizsga keretében
  • Ó- és Újszövetségből a BIBLIKUM vizsga keretében
  • dogmatikából, morálisból és fundamentálisból a SZISZTEMATIKUS TEOLÓGIA vizsga keretében
  • liturgikából és pasztorálisból az ALKALMAZOTT TEOLÓGIA vizsga keretében
  • pszichológiából és pedagógiából a PEDAGÓGIA vizsga keretében (csak katekéta szakirányosok)
Az egyes szakokon miből kell összefoglaló vizsgát tenni? (táblázat)

AZ ÖSSZEFOGLALÓ VIZSGA TÁRGYA

Minden tantárgyból az illetékes tanszék tételjegyzéket ad ki, amelyben a tárgy legfontosabb témái szerepelnek. A tételjegyzék azt is tartalmazza, hogy miből kell készülni a vizsgára. A tételeket tehát jó előre lehet tudni, azokat ki lehet dolgozni. Lásd a már elérhető tételsorokat:

Filozófia
Egyháztörténet
Patrológia
Ószövetség 1.: 3 bevezető, 2.: 3 bevezető + 2 exegézis
Újszövetség 4 bevezető (HN osztatlan kétszakos, katekéta-LPM, HN osztott 60 kredites)
Újszövetség 4 bevezető + 1 exegézis (HN osztott 90-120 kredites)
Újszövetség 4 bevezető + 2 exegézis (HN osztatlan egyszakos)
Fundamentális
Dogmatika (6 féléves)
Morális
Katolikus hittan
Katolikus erkölcstan
Liturgika
Pasztorális (gyakorlati teológia + pasztorális szentségtan)
Pszichológia (általános lélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia)
Pedagógia (neveléstan, oktatástan, kateketika 1.)
A vizsgát kétfős bizottság előtt kell letenni; tantárgyanként tételt kell húzni, és rövid kidolgozási idő után tantárgyanként tíz perc áll a vizsgázó rendelkezésére. Ezen a vizsgán tehát egy-egy tételt átfogóan kell bemutatni; tíz percben össze kell foglalni a vele kapcsolatos legfontosabb ismereteket, összefüggéseket. Ahogy megkaptuk a tételjegyzéket, ér-demes nekiállni, elolvasni a hozzá tartozó tananyagot és kidolgozni a tételeket – tehát ki kell emelni belőle azokat az ismereteket, amelyeket egy tízperces vizsgán el kell mondanunk.

 

Mikor kell letenni a vizsgát?

Az utolsó félévben kell letenni: azokból a tárgyakból, amikből korábban már végeztünk, a félév elején (a téli vizsgaidőszak után) kell vizsgázni; amikkel az első ciklusban végzünk, azokból ápri-lisban kell előrehozott összefoglaló vizsgát tenni, és amikből csak májusban végzünk, azokból június elején kell vizsgázni.

Csak az kaphat végbizonyítványt, aki a szakjára előírt mindegyik összefoglaló vizsgát letette.

 

Írásbeli vizsga lehetősége

Egyes tanszékek dönthetnek úgy is, hogy nem szóbeli, hanem írásbeli összefoglaló vizsgát szer-veznek. Ez esetben a tételjegyzék mellé kiadnak egy részletes kérdéssort (tételenként legalább 8 kérdést); ezek és csak ezek a kérdések szerepelnek majd a vizsgán, belőlük válogatják majd össze a teszt anyagát.

Az írásbeli vizsga esetében az összes írásbeli tárgyból egyszerre kell tesztet írni, és a teljes teszt pontszáma alapján ugyanazt a jegyet kapja a hallgató a vizsgán szereplő valamennyi tárgyra.