Tájékoztató a szakdolgozati tanulmányról

A legalább 6 féléves szakokon (teológia, osztatlan hittanár, katekéta-LPM) a tanulmányok zárásaként továbbra is diplomadolgozatot kell írni – az eddigi szabályok szerint.

 

A rövidebb szakokon (60-90-120 kredites HN osztott) a tanulmányok végén nem kell diplomadolgozatot írni, DE

 • vagy pedagógiából a szakdolgozati tanulmány keretében
 • vagy valamelyik főtárgyból az összefoglaló vizsgához kapcsolódóan

szaktárgyi tanulmányt kell készíteni.

Évfolyamdolgozatokra vonatkozó előírások
(2. melléklet).
Diplomadolgozat formai követelményei
(3. melléklet)
E tanulmány lényege, hogy valamilyen teológiai (dogmatikai, morális, fundamentális, liturgikus, pasztorális, biblikus, egyháztörténeti vagy patrológiai) kérdés

 • tudományos vonatkozásait
 • és evangelizációs, illetve kateketikai jelentőségét és vonatkozásait
 • a szakirodalom felhasználásával be kell mutatni.

Értelemszerűen olyan témát kell választani, aminek van evangelizációs, illetve kateketikai jelentősége: tehát a keresztény igehirdetés, hitoktatás foglalkozik vele; a hívő vagy kívülálló közvéleményt a kérdés foglalkoztatja.

Az egész tanulmány terjedelme legalább 50.000, legfeljebb 80.000 leütés.

 

A tanulmány első, nagyobbik része a kérdés tudományos szempontjait dolgozza fel.
Ennek a minimális terjedelme 35.000 leütés. A kidolgozás során be kell mutatni:

 • hogyan állt elő a kérdés, mi a teológiai jelentősége, milyen nagyobb kérdéskörbe tartozik; ha a kérdés túl nagy falat, akkor egy részterületre vagy egyetlen/kevesebb szempontra le kell szűkíteni (= FELVEZETÉS, LEHATÁROLÁS)
 • a kérdés megértéséhez tisztázandó fogalmakat, kifejezéseket (= FOGALMAK TISZTÁZÁSA)
 • milyen forrásokra támaszkodik a teológia a kérdés megválaszolásához (az érvanyag milyen bibliai helyekre, hagyományra, tekintélyi kijelentésekre épít – ezek értéke, értelmezési kérdései) (= FORRÁSOK BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE)
 • a kérdéssel kapcsolatos legfontosabb nézeteket, eltérő felfogásokat és ezek kritikáját (= NÉZETEK BEMUTATÁSA, KRITIKÁJA)
 • összegzést: a kérdés hangsúlyos pontjai, tanítása a mai katolikus teológiában (= ÉRTÉKELÉS, ÖSSZEGZÉS)

 

A tanulmány második része bemutatja, hol, milyen összefüggésben jelenik meg a téma az igehirdetés, evangelizáció, a felnőtt- és gyermekkatekézis területén; milyen vonatkozásait hangsúlyozzuk, hogyan dolgozzuk fel különféle korcsoportok és problémakörök számára.
Ebben a részben érdemes javaslatokat is tenni arra, hogyan lehetne a kérdést pontosabban, hatékonyabban, szemléletesebben tárgyalni a katekézisben.

 

 

A tanulmány megírásának menete:

 

Amikor kitaláltuk, miből szeretnénk majd a tanulmányt írni, érdemes megkeresni a tárgy tanárát, és megkérni témavezetésre.

 

1. lépés: megírásra alkalmas téma keresése

Válasszon olyan témát, amelynek van kateketikai vagy evangelizációs jelentősége és Önt is érdekli. A következő célt tűzze ki maga elé: szeretnék alaposan utána járni ennek a témának, mert tudom, hogy nemcsak nekem, másoknak is fontos. Arra törekszem, hogy több szempontból bemutassam, mérlegeljem a vele kapcsolatos nézeteket, és így a katolikus tanítást árnyaltan és hitelesen tudjam bemutatni.

A megírás során olvasóként a teológus társait gondolja maga elé: tételezze fel, hogy az olvasó teológiai alapismeretekkel már rendelkezik, a szakkifejezéseket érti.

Jól gondolja át a témához való viszonyát, mert ennek a dolgozatnak nem az a célja, hogy a saját felfogását igazolja vagy másokat meggyőzzön. Ezt úgy kell megírni, hogy a tények és érvek magukért beszéljenek.

 

2. lépés: irodalom gyűjtése

Gyűjtse össze a témájával kapcsolatos magyar nyelvű irodalmat: ha nem eleve egy cikk vagy könyv keltette fel a téma iránt az érdeklődését, akkor kezdje a lexikonokkal, szótárakkal, össze-foglaló munkákkal (kézikönyvek, kommentárok). Ezután keressen a témáról szóló vagy azt érin-tő könyveket, könyvrészleteket, tanulmányokat, cikkeket. A már megtalált irodalomban mindig talál további irodalmi hivatkozásokat – lehetőleg ezeket is keresse meg.

Kötelező elem, hogy legalább egy idegen nyelven legalább három, a témával kapcsolatos irodalmat is fel kell használnia a dolgozatához.

 

3. lépés: dolgozatterv készítése és benyújtása (határidő: február 15.)

Lassan kezd összeállni a fejében, pontosan miről is fog szólni a dolgozata. Ha látszik, hogy túl nagy témába fogott, akkor szűkítse le azon belül egy részkérdésre vagy egyetlen/kevesebb szempontra.

Gondolja át, milyen lépésekben kívánja bemutatni a témát (lásd feljebb a kidolgozás lépéseit), ezt írja le (nagyjából ez lesz a dolgozatának a tartalomjegyzéke), és adja be a tanulmányi irodára a dolgozattervét, amely a következőket tartalmazza:

 • Rövid bevezetést, amelyben bemutatja a témáját, megindokolja a téma jelentőségét
 • A kidolgozás lépéseit: mikről fog szólni a dolgozata, hogyan fogja felépíteni
 • A dolgozathoz felhasznált irodalmat (egy jegyzéket azokról a művekről, amiket gyűjtött és amikre támaszkodik a megírás során)

Ha még e tanév végén akar diplomát szerezni, akkor a dolgozattervet legkésőbb február 15-ig kell beadni a tanulmányi irodára. Ezután a Tanszékvezetők Tanácsa megvizsgálja, hogy a terv megfelel-e a feltételeknek, a téma (ebben a formában, ezzel az irodalommal, stb.) tisztességgel megírható-e, és kijelöl egy bírálót (ha van témavezetője, akkor általában őt).

Míg a döntésre (kiegészítő feltételekre, tanácsokra) vár, kezdje el a dolgozat részeinek kidolgozását. Nagyon figyeljen oda arra, hogy kövesse a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásait a dolgozat tartalmi és formai követelményeivel kapcsolatban. A tudományos világ különösen is kényes arra, hogy mások gondolatait, írásait csak a forrás megjelölésével szabad felhasználni – akár csak összefoglaljuk, akár szó szerint idézzük azokat. Ha a bíráló akár csak egy helyen is plágiumot lát a dolgozatban, azonnal vissza kell dobja!

 

4. lépés: a dolgozat benyújtása (határidő: március 31.)

Legkésőbb március 31-ig be kell adnia a kész dolgozatot. A bírálója ezután három héten belül elolvassa, és jegyet ad rá. Ha véletlenül maradnak a dolgozatban olyan hibák, figyelmetlenségek, amelyek miatt vissza kellene dobnia, vagy nagyon le kellene a jegyét rontania, akkor a bíráló még visszaadhatja Önnek a dolgozatot gyors javításra – ez esetben a javított változatot legkésőbb május 15-ig be kell adni.