Biblikus tanszék – Szentírástudományi Tanszék

(Department of Biblical Studies)

A Szentírás olvasása, mélyebb megértése több ezer éve foglalkoztatja a tudósokat és a hívő embereket egyaránt. Ahogy a megnevezése is mutatja – Könyvek Könyve, Szentírás vagy Biblia, melynek jelentése könyvek – olyan írások gyűjteménye, melyen két világvallás, a zsidóság és a kereszténység alapul.

Mivel a Szentírás több évszázad alatt keletkezett, megértéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy könyvei keletkezésének körülményeit, idejét, hátterét megismerjük, s annak fényében értelmezzük azokat.  A II. Vatikáni Zsinat a Dei Verbum (Isten Szava) kezdetű dokumentumában így fogalmaz: „A Szent Hagyomány és a Szentírás Isten szavának az Egyházra bízott egyetlen szent letéteménye” (DV 10). Továbbá hangsúlyozza:A Szentírás Isten igéjét tartalmazza, és sugalmazott lévén, valóban Isten szava; ezért a Szentírás tanulmányozása legyen a hittudomány lelke.” (DV 24)

Jeruzsálem (Templom-hegy) az Olajfák hegyéről

Egyházunk tanításával összhangban főiskolánk nagy hangsúlyt fektet mind az ószövetségi, mind az újszövetségi Szentírás mélységeinek feltárására és átadására. Ennek érdekében a bibliaismereti kurzusok során a témához kapcsolódó alapismeretekre és gyakorlati tudnivalókra tehetnek szert a hallgatók. A bevezető tantárgyak az egyes szentírási könyveket mutatják be részletesebben azok teológiai üzenetére összpontosítva. Az egzegézis (szentírásmagyarázó) kurzusok pedig bizonyos szakaszok elmélyültebb elemzésére, egzegetikai módszerekre tanítanak. Mivel a héber és ógörög nyelvekben való jártasság elsajátítása is fontos, ezért alapszinten arra is van lehetőségük a hallgatóknak, hogy a Bibliát eredeti nyelven is tanulmányozhassák. A kurzusokhoz kapcsolódó szemináriumok pedig a közös munkára sarkallva a diákok Szentírás-olvasását és elemzését gyakorlatok s módszerek segítségével támogatják. Fontos szerepet kap továbbá a Biblia imádságos olvasása: a lectio divina is, amire bátorít a II. Vatikáni Zsinat: „a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie, így lesz belőle beszélgetés Isten és ember között; mert > amikor imádkozunk, őhozzá beszélünk, és amikor az isteni kinyilatkoztatást olvassuk, őt hallgatjuk<.” (DV 25)

A Szentíráshoz kapcsolódó tudományos és lelkipásztori tevékenységeket is segíti a tanszék konferenciák, workshopok, előadások és képzések szervezésével, illetve a lectio divina segédanyag szerkesztésével (www.lectiodivina.hu), ahogy erre a zsinati tanítás is buzdít: „A katolikus szentírásmagyarázók pedig és a hittudomány más művelői buzgó együttműködéssel azon fáradozzanak, hogy a szent Tanítóhivatal felügyelete alatt, megfelelő segédeszközökkel úgy tanulmányozzák és mutassák be a szent iratokat, hogy Isten igéjének minél több szolgája nyújthassa gyümölcsöző módon Isten népének az Írás táplálékát, mely megvilágosítja az elmét, erősíti az akaratot és Isten szeretetére gyullasztja a szíveket. (DV 23)

A TANSZÉK OKTATÓI

Dr. Nyúl Viktor – tanszékvezető
Dr. Lukács Ottilia

A TANSZÉK ÁLTAL GONDOZOTT TANTÁRGYAK

  • Ószövetségi introdukció

  • Ószövetségi egzegézis

  • Újszövetségi introdukció

  • Újszövetségi egzegézis

  • Görög nyelv és egzegézis

  • Héber nyelv és egzegézis

A Biblikus tanszék tehát a Szentlélekre figyelve az Isten Igéjének szolgálatában végzi oktatói és kutatói munkáját Jézus Krisztus szavainak fényében: Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.(Jn 14,23) Ezt a tevékenységünket és a ránk bízottakat Szűz Máriának, az isteni Ige Édesanyjának és Szent Jeromosnak, a Szentírás tanulmányozóinak védőszentje oltalmába ajánljuk. 

Konferenciák és workshopok

Őáltala, Ővele és Őbenne
Szentírási elbeszélések és ezek hatása az iskolai oktatásban – katekéták és hittantanárok képzése
(2019. augusztus. 21.)

Ünneplő ember a közösségben – tematikus konferencia
(2019. november 27-28.)

Jeruzsálem kedvesem  koncert
(2019. november 27.)

Szenior Akadémia: A Biblia titkai
(2017. október-december)

Kutatók éjszakája (2018, 2019, 2020)

Men-roles: conference and workshop (2018)

Az elbeszélés ereje (2019)

Az ESCT “Youth and Church” címmel szervezett nemzetközi konferenciája
(2020. február)

Studies in Religious Education (2020)

Oktatóink konferencia és tudományos előadásai

Lukács Ottilia

2020: Stories in Religious Education organised by the Episcopal Theological College of Pécs and Uniwersyteit Opolski
előadás címe: „‘You shall Tell Your Sons’ – Studying Bible by an Ancient Method” 

2020: 31. Szegedi nemzetközi biblikus konferencia: Áldozat és rítus Ábrahámtól Krisztusig / 31st Szeged International Biblical Conference: Sacrifice and Ritual from Abraham to Christ
előadás címe: „Aqedah: How much God may afford?”

2019: Pécsi zsidó szabadegyetem
előadás címe: “A remény alapja a babiloni fogságban: Ezekiel prófétai közösségépítő stratégiái”

2019: Kutatók Éjszakája, PPHF (02/10/2019)
előadás címe: „A héber nyelv titkai”

2019: International Congress of the European Society for Catholic Theology, Bratislava, European Society of Catholic Theologians (ESCT) – Congress, Bratislava, Slovakia
előadás címe: „The Basis of Hope in the Babylonian Exile”

2019: Őáltala, Ővele és Őbenne – Szentírási elbeszélések és ezek hatása az iskolai oktatásban – katekéták és hittantanárok képzése (Pécs) előadás címe: „Bibliai történetek tantermi alkalmazhatósága”

2019: European Association of Biblical Studies – Annual Meeting in Warsaw, Poland
előadás címe: „The Role of Cultural Memory in Nehemiah’s Reform”

2019: Society of Biblical Literature – International Meeting in Rome, Italy
előadás címe: „Ezekiel’s Identity and His Criticism of Ritual Misbehaviour”

2019: Az elbeszélés ereje: conference within the project sponsored by the Hungarian Academy of Sciences, Theological College of Pécs (15/05/2019)
előadás címe: „Aqedah – Izsák megkötözése avagy meddig mehet el Isten?”

2018: Men-roles: conference and workshop, Theological College of Pécs (02/10/2018)
előadás címe: „Dávid szerepe az Ószövetségben” (The Role of David in the Old Testament)

2018: Senior Academia, Kaposvári Egyetem (28/11/2018)
előadás címe: „Az ószövetségi szombat (shabbat) identitásformáló szerepe Ezekiel könyvében” (The identity construction role of biblical Sabbath (shabbat) in the Book of Ezekiel)

2018: Kutatók Éjszakája, PPHF (02/10/2018)
előadás címe: „Mit csinál Isten szombaton?”

2018: Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IX. Nemzetközi Teológus Konferenciája, Pécs
előadás címe: „God as Water: Water Metaphors in the Book of Jeremiah”

2017: International Theological Conference: Septuagint, Enculturation and the Preservation of the Identity 2017 (NTTK 2017), Gyulafehérvár
előadás címe: „A szombatparancsokban megmutatkozó fordítástechnikák: lehetséges teológiai üzenet és ihletettség” (Translation Techniques in the Translation of the Sabbath-Commandments and Their Possible Theological Message and Inspiration)

Nyúl Viktor

2020: Szent Jeromos halálának 1600. évfordulója alkalmából rendezett konferencia/ PPKE Hittudományi Kar, Budapest 2020. szeptember 30. 

előadás címe: „Szent Jeromos Péter-ábrázolása a Máté-evangéliumhoz fűzött kommentárja alapján” (The presentation of Peter’s figure in Saint Jerome’s Commentary on the Gospel of Matthew)

2019:  Az ünneplő ember a közösségben/ PPHF konferenciája, Pécs
2019. november 28. előadás címe: „Péter és a dicsőségét kinyilatkoztató Jézus (Lk 9,28-36)” (Peter and Jesus who reveals his glory)

2019:  A PPKE HTK  posztdoktori konferenciája / PPKE Hittudományi Kar, Budapest 2019. május 9.
előadás címe: „A szinoptikus evangéliumok Péter-ábrázolása” (Peter in the Synoptic Gospels)

2019:  XIX. Országos Katekumenátus Konferencia,
Mohács 2019. május 7.

előadás címe: „Jézus katekumenális szemlélete” (Presenting Jesus from the catechumenate)

2018: Men-roles: conference and workshop, Theological College of Pécs (02/10/2018)
előadás címe: „Péter apostol alakja az evangéliumokban” (The figure of apostle Peter in the Gospels)

2017: Szenior Akadémia, A Biblia titkai PPHF, Pécs 2017
előadás címe: „A Lectio Divina- a Szentírás imádságos olvasása” (Reading the Bible with prayer: the Lectio Divina)
december 6.

előadás címe: „A Márk-evangélium” (The Gospel of Marc)
november 15.

2017: Magyar katolikus biblikusok találkozója a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatban, Budapest 2017. április 21.
előadás címe: „A szinoptikus evangéliumok Péter-ábrázolása” (Peter in the Synoptic Gospels)

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA #1742

A HIT ÉS TUDOMÁNY OTTHONA

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK

KAPCSOLAT

7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
+36 20 333 11 33
info@pphf.hu

PARTNEREINK