Hittanár-nevelőtanár osztatlan (MA)

Milyen végzettséget ad a képzés?

A végzettségi szint MA (egyetemi), ezt érettségi birtokában egyetlen képzési szakaszban (osztatlanul), hitéleti vagy pedagógus bemeneti diplomával pedig rövid képzési ciklusban (2-5 félév alatt) lehet megszerezni.

A szak elnevezése utal arra, hogy kettős szakképzettséget ad:

 • egyrészt hittanári szakképzettséget, amely hitéleti munkakör betöltésére képesít (hitoktató, hittanár)
 • másrészt tanári szakképzettséget, amely feljogosít mindazon munkakörök betöltésére, ahova pedagógus végzettséget írnak elő (iskolák esetében például napközis tanár vagy kollégiumi nevelőtanár munkakörökre)

A szak követelményei
2022. szeptember előtt kezdő hallgatóknak

A szak követelményei

Képzési mintaterv

Lehet-e önálló szakként vagy más (közismereti) tanárszakkal együtt végezni?

Igen, mindkét formában lehetséges.

Aki csak hittanár-nevelőtanár szeretne lenni, az egy magasabb szintű (200 kredites) szakmai képzésben részesül, ehhez társul a PTE-n és a gyakorló intézményeinkben teljesítendő 100 kredites pedagógus képzés. Az így elnyerhető végzettség: általános és középiskolai hittanár-nevelőtanár.

Aki más közismereti szakkal együtt (szakpárban) kíván végzettséget szerezni, az mindkét szakján 100-100 kredites szakmai képzésben részesül (ha a közismereti szakja középiskolai, akkor ott 130 kreditet kell teljesítenie), ehhez jön még a 100 kredites pedagógus képzési modul.

 

Melyiket válasszam a két osztatlan forma közül?

Azzal, hogy az általános iskolai oktatásban a hittan kötelezően választható tantárggyá lett, jelentősen megnőtt az igény a diplomás hittanárokra. Viszont egy kisebb iskolában a hittan önállóan nem teszi ki egy tanár kötelező óraszámát, ezért annak, aki iskolában szeretne tanítani, a szakpárban történő képzést ajánljuk: a két szak együtt kiad egy főállású tanári munkakört. Nyilván azoknak érdemes érdemes ezt tanulniuk, akik épp a hittant és a választott másik tárgyat tanítanák szívesen.

Viszont aki kimondottan a hittan iránt érdeklődik, és egyházi iskolában vagy középiskolában szeretne magas színvonalon hittant tanítani – vagy aki nem feltétlenül iskolában akarja kamatoztatni a pedagógusi végzettségét – vagy aki el tudja képzelni, hogy tudományos szinten is teológiával foglalkozzon, annak az egyszakos képzést ajánljuk: ennek a szakmai része majdnem eléri a teológia MA képzést (kis ráfordítással azon a szakon is diplomát szerezhet), ugyanakkor pedagógus végzettséget is ad, amivel sokféle területen el lehet helyezkedni.

Osztott formában csak egyszakosként és csak levelező tagozaton lehet hittanár-nevelőtanár végzettséget szerezni.

 

Milyen szakokkal lehet párosítani a hittanár-nevelőtanár szakot?

 

Jelenleg tizenkét másik szakkal lehet párosítani:

 1. magyartanár
 2. történelem és állampolgári ismeretek tanára
 3. angol nyelv és kultúra tanára
 4. német nyelv és kultúra tanára
 5. média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 6. földrajztanár
 7. testnevelő tanár
 8. matematikatanár
 9. fizikatanár
 10. kémiatanár
 11. biológiatanár
 12. informatikatanár
 13. ének-zene, művésztanár

Az 1-5. szakot a PTE-BTK-val, a 6-12. szakot a PTE-TTK-val, a 13. szakot a PTE-MK-val együttműködve lehet elvégezni.
A tanárképzést minden változatban a PTE Tanárképző Intézete végzi.

 

Mennyi a tanulmányi idő?

Az osztatlan szakon alapesetben öt év (tíz félév), de ha valaki a közismereti szakján középiskolai tanári végzettséget akar szerezni, az további egy félévig tanul még.

A tanulmányi időn belül négy év az elméleti-gyakorlati képzés, az utolsó évben iskolai gyakorlatot kell teljesíteni. Egyszakos képzés esetében mindkét félévben hittanári gyakorlatot (az egyikben általános iskolában, a másik félévben középiskolában). Kétszakos képzés esetében az egyik félévben hittanári gyakorlatot, a másik félévben a másik tanári szak gyakorlatát kell teljesítenie.

Osztott szakon a képzési idő a bemeneti diplomától függ:

 • főiskolai szintű hittanár szakkal, illetve teológia MA végzettséggel két félév (60 kredit)
 • bármilyen szintű közismereti tanári vagy gyógypedagógus végzettséggel négy félév (120 kredit)
 • tanító, óvodapedagógus vagy szakoktató végzettséggel öt félév (150 kredit)

 

Lehet-e állami ösztöndíjjal tanulni? Ha nem, mennyi az önköltség?

Igen, elegendő helyünk van állami ösztöndíjas képzésre, így aki még nem merítette ki támogatott féléveit, állami ösztöndíjjal tanulhat. Ha valakinek erre már nincs lehetősége, az önköltség félévente 500.000 Ft (a PTE-BTK tanárképzéseivel azonos összeg).

 

Milyen tárgyakat kell teljesíteni a képzés során?

Az alábbi két dokumentum bemutatja, milyen ajánlott ütemezésben milyen kurzusokat és gyakorlatokat kell teljesíteni a végbizonyítványhoz. Mindkét formának van „A” és „B” változata, attól függően, hogy valaki páratlan vagy páros évben kezdi meg a tanulmányait (a két változat csak az ütemezésben tér el egymástól, tartalmilag azonosak).

 

Egyszakos képzés

„A” évvel kezdők tanterve
„B” évvel kezdők tanterve
Ajánlott ütemterv

KÉTszakos képzés

„A” évvel kezdők tanterve
„B” évvel kezdők tanterve
Ajánlott ütemterv

Lehet-e levelező tagozaton is tanulni?

Osztott formában (tehát megfelelő bemeneti diplomával) CSAK levelező tagozaton lehet elvégezni.

Osztatlan formában viszont CSAK nappali tagozatra lehet járni, mivel a PTE a tanári modul tantárgyait csak nappali tagozaton oktatja. A főiskolánk annyiban tud segíteni a munka vagy családi kötelezettségek mellett tanulóknak, hogy a hallgató indokolt esetben a szakmai tárgyakra egyéni tanrendet kérhet. Ez esetben bizonyos – a hallgató elfoglaltságaival ütköző – tárgyakból az óralátogatási kötelezettséget a levelezős konzultációs napokon is teljesíteni lehet.

 

Lehet-e a hittanár-nevelőtanár szakot nem tanárszakkal párosítani?

A jogszabály kétféle párosítást tesz lehetővé: közismereti tanárszakkal szakpárban (ld. fent), illetve hitéleti mesterszakkal vagy osztatlan szakkal párhuzamosan lehet végezni. Ilyen szaknak minősül a teológia MA szak. A párhuzamosság azt jelenti, hogy a két szak egyszerre is végezhető, de mindkét szak követelményeit külön-külön kell teljesíteni, és a hallgató külön diplomát kap róluk.

 

Van-e könnyebbség azoknak, akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel?

Igen, természetesen. Először is az általános kreditelismertetési szabályoknak megfelelően minden kurzust, amit egyszer már teljesítettek (és tartalmában legalább 75 %-ban megegyezik a szakra előírt kurzussal), át lehet váltani, tehát a hallgató eleve megkapja érte a kreditet.

Másrészt ha már van hitéleti vagy pedagógiai diplomája (és középfokú nyelvvizsgája), a rövid képzési idejű szakokon könnyített feltételekkel, egy, kettő vagy két és fél év alatt diplomát szerezhet.

 

Hogyan lehet jelentkezni hittanár-nevelőtanár szakra?

Az egyszakos képzésre elegendő a főiskolán jelentkezni (nem szükséges a felvi.hu-n keresztül beadni a jelentkezési lapot). Töltse ki a jelentkezési lapot és küldje be a tanulmányi irodánkra (7625 Pécs, Hunyadi J. u. 11.). A rendes eljárásban a jelentkezési határidő: május 31.

A kétszakos képzésre a felvi.hu-n keresztül kell jelentkezni a rendes jelentkezési határidőig (február 15.).

 

Mi a felvételi eljárás menete?

Akik egyszakos képzésre jelentkeznek, azoknak felvételi kérelmét a főiskolánk bírálja el: június második felében felvételi meghallgatásra hívjuk a jelentkezőket. A jelentkező egy hittani-műveltségi írásbeli feladatot követően motivációs beszélgetésen vesz részt. A felvételi határozatot egy héten belül közöljük a jelentkezőkkel.

A kétszakos képzésre jelentkezőknek a hittanári és a közismereti tanári szakra együttesen kell felvételt nyerniük. A közismereti szakra

 • május végén előbb pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni (a PTE erről szóló tájékoztatóját ld. itt)
 • majd el kell érniük a felvételi ponthatárt,

A hittanár szakra májusban felvételi vizsgát kell tenniük (írásbeli + szóbeli beszélgetés), ezt általában a pályaalkalmassági vizsga délutánjára szoktuk szervezni.

Ha ezek együttesen sikeresek, akkor éri el a jelentkező a felvételi ponthatárt.

 

Lehet-e más szakról átjelentkezni?

Az átjelentkezést a felsőoktatási törvény azonos szintű szakok között teszi lehetővé. Tehát a hittanár-nevelőtanár szakra osztatlan MA szakról lehet átjelentkezni, vagyis a hitéleti képzés esetében megkezdett teológia MA szakról, a nem hitéleti képzések területén pedig elsősorban osztatlan tanárszakokról lehetséges az átjelentkezés.

Azok, akik állami ösztöndíjjal BA szakra járnak (pl. katekéta – lelkipásztori munkatárs szakra), de a hittanár-nevelőtanár szakot szeretnék elvégezni, két dolgot tehetnek:

 • vagy befejezik a BA szakjukat az ösztöndíj feltételeinek megfelelően, és utána jelentkeznek HN szakra – ez esetben a BA szakról elismerhető minden kreditjüket elfogadjuk, de a támogatható féléveik értelemszerűen megfogyatkoznak
 • vagy abbahagyják a BA szakjukat (az 1. félév végéig ezt következmények nélkül megtehetik, utána viszont vissza kell majd fizetniük az állami támogatás felét), az addig elvégzett kurzusokat elismertethetik, és újonnan jelentkezhetnek a HN szakra (felhasználhatják az összes megmaradt támogatási idejüket).

 

Ha további kérdéseim lennének, kinek tehetem fel?

Mivel ezt a képzést a PTE-vel együttműködve folytatjuk, egyéni helyzetek vagy bonyolultabb ügyek esetében velük is konzultálnunk kell. Ezért azt kérjük, hogy ügyét vagy kérdését írásban küldje el a to@pphf.hu címre, hogy arról az egyetemi partnerünkkel is egyeztetni tudjunk.