Beszámolók a tavaszi lelkigyakorlatról

2018. április 4.

Főiskolánk nappali tagozatos hallgatóinak beszámolói a tavaszi lelkigyakorlatról. Pintér Lilla és Mohay Réka írása.

Meghallani a Lélek hangját – a főiskolai lelkinapról

Március 27-én a főiskola nappali tagozatos diákjaival lelkigyakorlaton vettünk részt, melynek a pécsi Szent Erzsébet Plébánia adott otthont. A lelkigyakorlat célja az volt, hogy a húsvéti szent három nap előtt kicsit elcsendesedjünk, és ebben a csendben meghalljuk a Lélek hangját. Azt gondolom, ez teljes mértékben megvalósult a nap folyamán.

Reggel imádsággal kezdtük a napot, majd elmélkedés következett a csendről, a döntésekről, valamint arról, hogy a létezésünk ajándék Istentől, aki mellettünk döntött. Az egyórás elmélkedést félóra csend követte. E csendben az volt a feladatunk, hogy egyedüllétünkben szólítsuk meg az Urat. A helyszín és az időjárás is nagyon kedvező volt ehhez, hiszen sétálhattunk a szabadban anélkül, hogy bárki és bármi megzavarna. A csendben hálát tudtam adni minden egyes testrészemért, kimondhattam az Úrnak, hogy elfogadom magam úgy, ahogy vagyok, és nem akarok más lenni.

Ezután újabb elmélkedés következett a döntésekről: tudom-e mi rejlik a szívemben? Ismét csend következett, melyet Jézussal tölthettünk el. További két elmélkedést hallhattunk, melyek rávilágítottak arra, mennyire függünk mások szavától, sokszor bízzuk másokra, vagy bocsátjuk szavazásra döntéseinket. Fontos, hogy merjünk önállóan dönteni, kockáztatni, és ne féljünk a változásoktól, mert Isten ura az életünknek.

Egy döntés legfontosabb kritériumai: mérlegre tenni, vajon a döntés, melyet meghozok, szeretetből fakad-e? Reményt adok-e vele? Tudok-e ezáltal többet adni Istenből másoknak? Kérjük mindig Isten segítségét a döntéseinkben, és mondjuk ki a legszebb imádság szavait: „Legyen meg a te akaratod”. A lelkigyakorlatot áldásos szentmisével zártuk.

Pintér Lilla

Megerősítés a döntéseinkhez
– főiskolai lelkinap a Kertvárosban

Idei tavaszi lelkigyakorlatunkat nagyböjtben tartottuk meg, a kertvárosi Szent Erzsébet Plébánián. Az elmélkedéseket Tiringer Aranka tanárnő és Orova Csaba tanár úr tartották. Ezeket csendes egyéni elmélyülés, illetve páros beszélgetések, végül pedig közös megosztás keretében dolgoztuk fel. Az egész nap együttgondolkodásának középpontjában a döntések témája állt. Aktuális és minden hallgatót érintő kérdéskör került terítékre, hiszen a fiatal felnőttkor az, ahol igazán megtapasztalhatjuk döntéseink súlyát, és nem egyszer érezhetjük küzdelmesnek meghozatalukat.
Orova Csaba lelkiségi megközelítésből segített jobban megérteni emberi döntéseink jelentőségét, illetve Loyolai Szent Ignác gondolatmenetét felhasználva adott útmutatást a minél gyümölcsözőbb döntésekhez. Központi motívumként jelent meg a szív biblikus gyökerű, s Ferenc pápa tanításában is lényegi[1] fogalma: míg a hétköznapok során gyakran a felszíni meghatározottságainkat helyezzük előtérbe, végső soron és legfontosabbként mégis az számít, hogy mi, pontosabban ki lakik a szívünkben. Ez az „origó” ugyanis, amely minden döntésünk forrása kell, hogy legyen, s ezért fontos tudatos figyelmet fordítanunk e legbenső valóságra, melyet szívnek nevezhetünk, s ahol a Szentlélek szava van belénk ültetve teremtésünktől fogva.
Tiringer Aranka a pszichológia és mentálhigiéné szemszögéből közelítve nyújtott támpontokat a jó döntések meghozatalához. Többek között rávilágított, hogy egy-egy jelentősebb döntésünk alkalmával az ész és a szív egyensúlyban kell, hogy legyen, hiszen egyik aspektus sem hasítható le, egyiktől sem tekinthetünk el. Utólag pedig fontos, hogy ne kérdőjelezzük meg korábbi döntéseinket, s ha szükséges, korrekciót alkalmazva, illetve új döntésekkel változtassunk adott helyzetünkön.
A lelkinapon hallott két megközelítés egymást kiegészítve és gazdagítva jelent meg, s a közös megosztáson tapasztalt aktivitás is a téma relevanciáját és érdekességét támasztotta alá. A nap közös szentmisével zárult a plébániatemplomban, melyet Pavlekovics Ferenc plébános mutatott be, a zeneszolgálatban pedig hallgatóink vettek részt.

Mohay Réka