Pécsi Egyháztörténeti Intézet alapítólevél és működési szabályzat

2010 October 12

Az intézet alapítólevele, valamint szervezeti és működési szabályzata.

 

PÉCSI EGYHÁZTÖRTÉNETI INTÉZET

ALAPÍTÓLEVÉL

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Tantestületi Konferenciája a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. § (4) bekezdésében megjelölt célok megvalósítása érdekében a mai napon megalapítja a

PÉCSI EGYHÁZTÖRTÉNETI INTÉZETET.

1. § A Pécsi Egyháztörténeti Intézet a főiskolának az SZMSZ 5. § (1) bekezdésébe felvett, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, de szervezetében és működésében önálló szervezeti egysége.

2. § Az intézet székhelye megegyezik a főiskola mindenkori székhelyével, amely ez idő szerint: Pécs, Papnövelde u. 1-3.

3. § Az intézet célja és hatásköre egyháztörténeti témájú tudományos kutatások folytatása; ennek keretében
(1) kutatási tervek kialakítása, kutatási programok szervezése, lebonyolítása, vezetése; kutatási programokban való részvétel
(2) egyháztörténeti források gyűjtése, rendezése, archiválása, kutatók számára történő előkészítése és hozzáférhetővé tétele
(3) kutatási eredmények publikációk, konferenciák útján, illetve egyéb módokon történő közlése
(4) egyéni és intézményes kutatási kapcsolatok, együttműködések kialakítása és ápolása
(5) a hallgatók és fiatal kutatók tudományos munkáinak segítése, kutatásra ösztönzése, oktatása és nevelése.

4. § Az intézet feladata továbbá, hogy saját keretein belül, de a főiskola könyvtárának részeként létrehozza a Pécsi Egyháztörténeti Intézet Archívumát és Szakkönyvtárát.

5. § Az intézet szervezetét és működését a főiskola tantestületi konferenciája által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza.

Pécsett, 2005. május 4. napján

A Tantestületi Konferencia határozata és az azt megerősítő fenntartói jóváhagyás alapján:

(Dr. Cziglányi Zsolt)

főigazgató, a konferencia elnöke

 

PÉCSI EGYHÁZTÖRTÉNETI INTÉZET

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1. § A Pécsi Egyháztörténeti Intézetet (a továbbiakban: intézet) a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: főiskola) intézményi tanácsa, a Tantestületi Konferencia alapította 2005. május 4-én kelt 6/2005 (V. 4.) sz. határozatával. Az intézet alapítói és fenntartói jogait a főiskola mindenkori legmagasabb döntéshozó testülete, ez idő szerint a Szenátus gyakorolja.

2. § Az intézet a főiskola önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, de szervezetében és működésében önálló szervezeti egysége.

3. § Az intézet székhelye a főiskola székhelye: Pécs, Papnövelde u. 1-3.

4. § Az intézet célja és hatásköre egyháztörténeti témájú tudományos kutatások folytatása; ennek keretében
(1) kutatási tervek kialakítása, kutatási programok szervezése, lebonyolítása, vezetése; kutatási programokban való részvétel
(2) egyháztörténeti források gyűjtése, rendezése, archiválása, kutatók számára történő előkészítése és hozzáférhetővé tétele
(3) kutatási eredmények publikációk, konferenciák útján, illetve egyéb módokon történő közlése
(4) egyéni és intézményes kutatási kapcsolatok, együttműködések kialakítása és ápolása
(5) a hallgatók és fiatal kutatók tudományos munkáinak segítése, kutatásra ösztönzése, oktatása és nevelése.

5. § Az intézet jellegét tekintve tudományos kutatói műhely, amely a munkájában résztvevő kutatók, főiskolai és egyetemi hallgatók, egyéb munkatársak tevékenységét a 4. §-ban felsorolt célok elérése érdekében ösztönzi, szervezi és koordinálja.

6. § A 4. § (2) bekezdésében meghatározott célok érdekében az intézet a főiskola könyvtárának keretében működő archívumot és szakkönyvtárat hoz létre és működtet.

7. § Az intézet tevékenységében kutató tagként, külső munkatársként, segítőként vagy hallgatóként lehet részt venni.
(1) Az kutató tagokat az intézet ügyvivő testületének javaslatára - segédmunkatárs, munkatárs vagy főmunkatárs beosztásba - a főiskola rektora nevezi ki és menti fel. Főmunkatárs beosztásba csak szakterületen szerzett tudományos fokozattal rendelkező kutatót lehet kinevezni.
(2) A külső munkatársak egy vagy több kutatási programban tevékenykednek kutatói vagy a kutatáshoz kapcsolódó feladatok ellátásával. Foglalkoztatásuk az ügyvivő testület kezdeményezésére önkéntesként, tiszteletdíjasként, határozott idejű munkaszerződéssel vagy megbízási szerződéssel, továbbá szerzői jogi szerződés keretében történhet. Amennyiben foglalkoztatásuk munkaviszony keretében történik, a munkáltatói jogokat velük kapcsolatban a főiskola rektora gyakorolja.
(3) A segítők az intézet tevékenységében a kutatáshoz kapcsolódó nem kutatói vagy az intézet működésével összefüggő feladatokat teljesítenek. Foglalkoztatási feltételeik megegyeznek a külső munkatársakéval, kivéve, hogy az állandó segítőkkel határozatlan idejű munkaviszony is létesíthető.
(4) A hallgatók az intézet tevékenységében elsősorban képzési céllal vesznek részt, de amennyiben előmenetelük vagy a rájuk bízott munka indokolja, az intézet ügyvivő testülete saját költségvetési keretében ösztöndíjat adományozhat nekik, vagy megbízási szerződést köthet velük.

8. § Az intézetet 2-5 fős ügyvivő testület vezeti, a testület tagjai az ügyvivők. Az ügyvivő testület joga és kötelessége:
(1) intézkedések és ellenőrzések megtétele az 4. §-ban és a 6. §-ban felsorolt célok megvalósítása érdekében
(2) a főiskola rektora felé
a) javaslattétel ügyvivő, kutató tag kinevezésére és felmentésére, segédmunkatársi, munkatársi és főmunkatársi beosztásra,
b) a külső munkatársakkal és a segítőkkel munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésének és megszüntetésének kezdeményezése,
c) az intézettel munkaviszonyban állókkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések kezdeményezése
(3) éves kutatási terv és költségvetési terv elfogadása a tárgyévet megelőző év október 31-ig, éves kutatási és pénzügyi beszámoló elfogadása a tárgyévet követő év január 31-ig; ezeket az elfogadást követő 8 napon belül a főiskola rektorán keresztül a szenátushoz kell elfogadásra benyújtani
(4) határozathozatal hallgatók képzési vagy kutatási célból történő fogadásáról, kutatási programban vagy segítőként történő alkalmazásáról, munkadíjáról vagy ösztöndíjáról
(5) határozathozatal pályázatokon való részvételről, pályázati tervek, beszámolók elfogadásáról és benyújtásáról
(6) határozathozatal az intézet költségvetési keretének és ingóságainak felhasználásáról, továbbá ezek szabályszerű és célszerű használatának felügyelete
(7) belső szabályzatok és eseti intézkedések elfogadása és módosítása
(8) belső szervezeti egységek felállítása, átszervezése és megszüntetése; ezek működésének szabályozása.

9. § (1) Az ügyvivő testület ülését a napirendi ajánlás közlésével bármely ügyvivő összehívhatja.
(2) A testület határozatait többségi szavazással fogadja el.
(3) A testület üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, határozatait írásba kell foglalni.

10. § (1) Az ügyvivők az intézetet egyenrangúan és egyetemes felelősséggel vezetik. Az intézet képviseletére bármely ügyvivő jogosult.
(2) Külső szervezetekkel vagy személyekkel a tárgyévet meghaladó kötelezettségvállalással járó szerződést bármely ügyvivő a főiskola rektorának ellenjegyzésével köthet.
(3) Pénzügyi nyilatkozatok tételére az intézet nevében bármely ügyvivő kezdeményezésére a főiskola rektora jogosult.

11. § Az intézet első ügyvivőit jelen szabályzat életbe lépését követő hatvan napon belül a főiskola rektora nevezi ki, a későbbiekben az ügyvivőket az ügyvivői testület javaslatára a főiskola rektora nevezi ki és menti fel. Ügyvivő csak az intézet kutató tagja lehet.

12. § (1) Az intézet a főiskola költségvetésén és könyvelésén belül elkülönített keretből gazdálkodik. Az intézet éves költségvetését az ügyvivő testület jóváhagyását követően a főiskola szenátusa a főiskola éves költségvetésében határozza meg.
(2) Az intézet költségvetési forrásai az alábbiak lehetnek:
a) a főiskola mint anyaintézmény általános vagy célhoz rendelt támogatása
b) adományok, pályázatokon elnyert támogatások
c) az intézet saját bevételei
(3) Az intézet a működéséhez adományból vagy vásárlás útján megszerzett ingóságokat önállóan és kizárólagosan birtokolhatja; azokat nyilvántartja, használatukat önállóan szabályozza.

13. § Az intézet megszűnése esetén az általa birtokolt eszközök, vagyoni értékű jogok, továbbá az intézet szerződéses kötelezettségei a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára szállnak.

14. § Jelen szabályzatot a főiskola tantestületi konferenciája 2005. május 4-i ülésén az intézet alapítólevelével együtt fogadta el, és annak alkalmazását határozata érvénybe lépésének napjától elrendeli.

 

(Dr. Cziglányi Zsolt)
a konferencia elnöke, főigazgató

15. § Jelen szabályzatot - annak tartalmát változatlanul hagyva - a 2006. március 1. napjától érvényes elnevezésekkel módosítottam.

Pécs, 2006. december 18.

(Dr. Cziglányi Zsolt) rektor

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél