Szervezeti és Működési Szabályzat (Hatályát vesztette 2018. február 16-án)

2010 October 12

A jelen keretszabályzat a főiskola szabályzatairól rendelkezik.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 21. § (1) bekezdésében előírt Szervezeti és Működési Szabályzat keretszabálya. A főiskola a Ftv. 21. § (5) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján a 21. § (2)-(4) bekezdéseiben és azok pontjaiban meghatározott kérdésköröket a jelen SZMSZ mellékleteiként szabályozza.

1. § A jelen SZMSZ 1. sz. melléklete a főiskola Szervezeti és Működési Rendje. Az SZMR tartalmazza a főiskola

(1) alapvető adatait és céljait

(2) szervezeti felépítését, szervezeti egységeit és az azokkal kapcsolatos hatásköröket

(3) oktatóival és alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlásának alapvető rendelkezéseit

(4) hallgatóival és azok érdekképviseleti szervével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket

(5) szenátusának összetételével és működésével kapcsolatos rendelkezéseket

(6) vezetőinek kinevezésére, felmentésére és hatáskörére vonatkozó rendelkezéseket

(7) állandó testületeire vonatkozó rendelkezéseket

(8) szabályzatai elfogadásának és módosításának jogköreit

(8) minőségbiztosítási elveivel és rendszerével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket

(9) igazgatási szervezetével kapcsolatos előírásokat.

2. § A Ftv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási követelményrendszert a főiskola a Ftv. 139. § (8) bekezdésének b) pontjában adott felhatalmazás alapján a Ftv. 21. § (3) bekezdésétől eltérő módon szabályozza.

(1) Az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos alapvető követelményeket, a kinevezések, megbízások és felmentések, a munkaköri és egyéb címek adományozásának alapvető szabályait az SZMR-ben kell szabályozni.

(2) Az egyes oktatói és kutatói munkakörökben elvárt követelményeket, azok értékelését, a nem teljesítések következményeit, a differenciáló jövedelemelosztás elveit, a Ftv. munkaidőre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását, az oktatói és kutatói munkakörökhöz tartozó juttatások és kedvezmények szabályait a jelen SZMSZ 3. sz. mellékleteként a főiskola illetményszabályzatában kell meghatározni.

3. § A Ftv. 21. § (4) bekezdésében és annak pontjaiban meghatározott hallgatói követelményrendszert a jelen SZMSZ alábbi mellékletei tartalmazzák:

(1) 4. sz. mellékletként a Felvételi Eljárási Rend és Vizsgaszabályzat (FEV)

(2) 5. sz. mellékletként a hallgatói jogok gyakorlásának rendjét, a hallgatói kérelmek, fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának és a jogorvoslatnak rendjét, a tanulmányi rendet, a diplomadolgozat benyújtásának és értékelésének szabályait, a záróvizsga rendjét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)

(3) 6. sz. mellékletként a hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ)

(4) 7. sz. mellékletként a kollégiumokba történő felvétel és elbocsátás eljárási rendjét, továbbá a kollégiumokra vonatkozó alapvető előírásokat a Kollégiumi Szabályzat (KSZ)

4. § A főiskola vagyonának használatáról, a gazdálkodással kapcsolatos alapvető hatáskörökről, a költségvetés és a zárszámadás keretszabályairól rendelkező Gazdálkodási Szabályzatot (GSZ) a főiskola fenntartója fogadja el.

5. § A főiskola igazgatásának alapvető rendjét meghatározó, a főiskolai iratok kezeléséről szóló Iratkezelési Szabályzatot (IKSZ) a szenátus fogadja el egyszerű többséggel.

 

6. § (1) Azok a szervezeti egységek, amelyek számára jogszabály vagy az SZMR előírja, kötelesek elkészíteni és az SZMR-ben meghatározott illetékessel elfogadtatni saját szervezeti és működési szabályaikat.

(2) A hatályos jogszabályok, illetve a jelen SZMSZ mellékletei további szabályzatok elfogadását és alkalmazását is előírhatják.

7. § A Ftv. 21. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az SZMR-ben meghatározott eljárással a szenátus fogadja el minősített többséggel.

(1) Az SZMSZ egyes mellékleteit képező szabályzatok elfogadásával és módosításával kapcsolatos jogköröket az SZMR állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a szabályzat elfogadása és módosítása a fenntartó jogköre

b) a szabályzatot a szenátus fogadja el és módosítja minősített többséggel

c) a szabályzatot a szenátus fogadja el és módosítja egyszerű többséggel

d) a szabályzatot a rektor vagy az illetékességgel felruházott rektorhelyettes fogadja el és módosítja a szenátus utólagos jóváhagyásával

e) a szabályzatot a rektor vagy az illetékességgel felruházott rektorhelyettes saját hatáskörében fogadja el és módosítja

f) a szabályzatot valamely főiskolai testület fogadja el, de életbe lépéséhez a szenátus jóváhagyása szükséges

g) a szabályzatot valamely főiskolai testület a saját hatáskörében fogadja el.

(2) A 6. § (2) bekezdése alá eső szabályzatok elfogadásának és módosításának jogköre - hacsak a hatályos jogszabályok, illetve a főiskolai szabályok ettől eltérően nem rendelkeznek - a rektort illeti meg.

8. § (1) A jelen SZMSZ hatályba lépésével elnevezésüktől függetlenül azok az önálló szabályzatok, amelyeket a jelen SZMSZ mellékletként sorol fel, a jelen SZMSZ mellékleteivé válnak.

(2) Jelen szabályzatot a szenátus 2006. december 14-i ülésén elfogadta, és hatályba lép a fenntartó jóváhagyását követő napon.

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél