Hallgatói térítési és juttatási szabályzat

2010 October 12

Jelen szabályzat rendelkezik a hallgatóknak nyújtott ösztöndíjakról és szociális támogatásokról, valamint a hallgatók által fizetendő térítésekről és kártérítésekről.

 

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: főiskola) Szervezeti és Működési Rendje 16. § (3) bekezdésének f) pontjában meghatározott jogkörömnél fogva a hallgatói juttatásokat és térítéseket az alábbiak szerint szabályozom.

I. JUTTATÁSOK (ÖSZTÖNDÍJAK)

1. § Az állami költségvetés által biztosított hallgatói juttatásokból a főiskola hallgatói az alábbi jogcímeken részesülhetnek:

(1) a hallgatói támogatás normatívájából tanulmányi ösztöndíj, szociális, méltányossági és rendkívüli támogatás címén

(2) a lakhatási támogatás normatívájából szociális támogatás címén

(3) a tankönyv- és jegyzettámogatási normatívából szociális támogatás címén.

2. § (1) Az 1. §-ban felsorolt normatívák éves összegéből külön alapokat kell képezni a jogcím szerinti juttatások kifizetésére. A főiskola intézményi költségvetésében az alapokat szükség esetén intézményi önrésszel kiegészítheti. Az állami költségvetésből származó alapokból más célokra elvonni, vagy más alapokba átcsoportosítani nem lehet.

(2) A főiskola intézményi költségvetésében elkülöníthet további alapot is a 11. §-ban felsorolt hallgatói támogatások fedezetére.

3. § (1) A 11. § (1)-(5) bekezdésekben felsorolt támogatásokon kívül valamennyi ösztöndíj és támogatás igénybevételének feltétele a főiskolával fennálló, nem szünetelő rendes hallgatói jogviszony.

(2) A 11. § (1)-(5) bekezdésekben felsorolt támogatások indokolt esetben adhatók

a) olyan hallgatóknak, akiknek a hallgatói jogviszonya félévhalasztás, de nem ideiglenes kizárás miatt szünetel

b) olyan hallgatóknak, akiknek a hallgatói jogviszonya a diploma megszerzése vagy más intézménybe történő elbocsátás, de nem fegyelmi okból történt kizárás miatt megszűnt, ha támogatandó tevékenységüket a főiskola érdekében végzik

c) olyan személyeknek, akiknek a főiskolával nincs hallgatói jogviszonyuk, ha támogatásuk jövendő hallgatói jogviszonyuk vagy a főiskola érdekében végzett vagy végzendő tevékenységük érdekében történik

d) olyan csoportos támogatások esetében, amikor a hallgatói csoportos tevékenységben a főiskolával hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők is részt vesznek.

Az ösztöndíjalap felosztása, az ösztöndíjak megállapítása

4. § Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott jogcím terv szerinti alapját a rektor a Diáktanács ajánlását figyelembe véve minden szeptemberben százalékos arányban meghatározva három részre osztja:

(1) a tanulmányi ösztöndíjalap az ösztöndíjalap 59 százaléka

(2) a szociális keret az ösztöndíjalap 40 százaléka

(3) a rendkívüli és méltányossági támogatási keret a szociális keret legalább 5, legfeljebb 15 százaléka.

5. § Tanulmányi ösztöndíjra jogosult minden államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgató, akinek anyaintézménye a főiskola, és akinek halmozott korrigált tanegység-, illetve kreditindexe elér a 3,00-t.

(1) A Diáktanács szeptember 25-ig javaslatot tesz a rektornak az ösztöndíjsávokra és a sávokhoz tartozó tanulmányi ösztöndíjak havi összegére. A Diáktanács javaslata alapján a rektor egy félévre állapítja meg a tanulmányi ösztöndíjakat.

(2) A megállapított ösztöndíjsávoktól függetlenül lehet megítélni tanulmányi ösztöndíjat annak a hallgatónak, aki

a) más teológiai felsőoktatási intézményből átvett hallgatóként iratkozik be a félévre, és hozott tanulmányi eredménye jelentős mértékben eltér a PHF-en alkalmazott számítási szabályoktól

b) automatikus félévhalasztást követően iratkozik be a félévre.

(3) A rektor a második félév kezdetén valamennyi tanulmányi ösztöndíjra megállapított egységes kulcs alapján módosíthatja a tanulmányi ösztöndíjakat, ha a hallgatói létszám változása vagy az előző félévi tanulmányi eredmények miatt a tanulmányi ösztöndíjalapban keletkező hiány vagy többlet ezt indokolja.

6. § Szociális támogatásra jogosult a főiskola minden képzési időn belül beiratkozott rendes hallgatója, ha jogszabály biztosítja a számára, illetve ha szociális helyzete a támogatást indokolja.

(1) A szociális támogatás iránti kérelmet minden évben október 15-ig az e célra rendszeresített űrlap kitöltésével és a szükséges igazolások csatolásával a Diáktanácshoz lehet benyújtani.

(2) A Diáktanács a kérelmek alapján október 25-ig javaslatot tesz a rektornak a szociális támogatásokra és azok összegére. A rektor a Diáktanács javaslata alapján a szociális támogatást egy félévre állapítja meg.

(3) A szociális támogatás a tavaszi félévre meghosszabbítható, ha a hallgató a félév kezdetén írásos nyilatkozatot tesz, hogy az elbírálás alapjául szolgáló adatai nem változtak.

(4) A rektor a második félév kezdetén valamennyi szociális támogatásra megállapított egységes kulcs alapján módosíthatja a szociális támogatásokat, ha a hallgatói létszám vagy a szociális keret 5. § (3) bekezdése szerinti változása ezt indokolja.

(5) Az a hallgató, aki - akár azért, mert a határidőt elmulasztotta, akár azért, mert szociális helyzetében ezt követően állt be változás - az (1) bekezdésben megjelölt határidőt követően nyújtja be szociális ösztöndíjkérelmét, csak méltányossági ösztöndíjat kérhet.

7. § Méltányossági ösztöndíjat kaphat az a hallgató, aki tanulmányi és/vagy szociális ösztöndíjra nem jogosult, de főiskolai tanulmányai érdekében támogatásra van szüksége. A méltányossági ösztöndíj iránti kérelmet annak indokolásával a Diáktanácshoz kell benyújtani, aki azt véleményezi, és elbírálásra a rektorhoz továbbítja. A méltányossági ösztöndíjat egy félévre lehet megállapítani.

8. § Rendkívüli ösztöndíjat kérhet az a hallgató, aki előre nem látható okból, önhibáján kívül súlyos anyagi helyzetbe került, és azt önállóan orvosolni nem tudja. A rendkívüli ösztöndíj egyszeri összeg, amely iránt a hallgató közvetlenül a rektorhoz nyújt be kérelmet, aki lehetőség szerint a kérelem elbírálásához kikéri a Diáktanács vagy annak elnöke véleményét. Ha a rendkívüli ösztöndíj kérelmének indoka bizalmas természetű, a rektor a véleménykéréstől eltekinthet.

Lakhatási támogatás

9. § Lakhatási támogatás a szociális támogatás keretében vehető igénybe. A szociális támogatás összegének megállapításához a hallgató lakhatási feltételeit is figyelembe kell venni.

Tankönyv- és jegyzettámogatás

10. § Tankönyv- és jegyzettámogatás a szociális támogatás keretében vehető igénybe.

Egyéb ösztöndíjak

11. § A főiskola intézményi költségvetése terhére a rektor megállapíthat egyéb hallgatói támogatásokat is az alábbi célokra:

(1) Egyszeri tanulmányi ösztöndíjat adhat olyan képzések költségeire, amelyeket

a) a főiskola vagy más intézmény a rendes képzési programon kívül folytat, az a főiskola képzési tevékenységéhez illeszkedik, és azt a főiskola a hallgatói számára meghirdette

b) a hallgató a főiskola képzési tevékenységéhez kapcsolódó önálló kutatása érdekében folytat

(2) Kutatási támogatást adhat a hallgató főiskolai tanulmányaihoz kapcsolódó önálló kutatásának tárgyi költségeihez, így különösen beszerzésekhez, utazáshoz és szolgáltatások igénybevételéhez, ha azt a kutatás témája és módszere indokolja.

(3) Egyszeri vagy rendszeres ösztöndíjat adhat a hallgatónak tanulmányi szerződés alapján olyan képzési programban való részvételre vagy gyakorlatra, amely a hallgatót a főiskola érdekében később végzendő munkájához szükséges ismeretek, illetve jártasság megszerzésében segíti.

(4) Nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján tárgyi költségek, szolgáltatások díját részben vagy teljesen megtérítheti olyan ismeretek vagy jogosultságok megszerzése érdekében, amelyekre a hallgatónak valamely hitéleti munkakör betöltéséhez szüksége lehet (például gépjárművezetői tanfolyam).

(5) Támogatást adhat hallgatói csoportoknak olyan hallgatói tevékenységekhez, amelyek célja tanulás, művelődés, sportolás, lelki élet vagy közösségépítés.

(6) Támogatást adhat egyéni hallgatóknak olyan egyházi, tanulmányi, kulturális, művészeti, társadalmi vagy sportversenyeken, és -rendezvényeken való részvételéhez, amelyeken a hallgató a főiskola képviseletében jelenik meg, vagy amelyeken a hallgató ugyan egyénileg vesz részt, de országos vagy nemzetközi jelentőségük révén alkalmasak arra, hogy a főiskolának megbecsülést szerezzenek.

12. § A 11. §-ban felsorolt ösztöndíjakra és támogatásokra a hallgatónak a rektorhoz címzett kérelmével kell pályáznia, kivéve azokat a támogatásokat, amelyeket a főiskola pályázati úton hirdet meg. Ezek esetében a támogatás igénylésének és felhasználásának módját a pályázati kiírásban kell meghatározni. A beszerzésekre és szolgáltatások igénybevételére adott támogatásokat számlával kell elszámolni.

Fegyelmi rendelkezések

13. § A hallgató anyagi és fegyelmi felelősséget visel az általa igényelt vagy igénybe vett ösztöndíjakhoz és támogatásokhoz meghatározott adatszolgáltatás valószerűségéért, a feltételek meglétéért, az ösztöndíjak és támogatások jogszerű felhasználásáért.

(1) A hallgató nyolc napon belül köteles bejelenteni az életkörülményeiben bekövetkező változást, ha az az általa igénybe vett szociális, méltányossági vagy rendkívüli ösztöndíj, illetve lakhatási támogatás (a továbbiakban: szociális jellegű támogatások) feltételeit érinti.

(2) A jogosulatlanul igénybe vett ösztöndíj vagy támogatás visszafizetése mellett egy évre ki kell zárni a szociális jellegű támogatásokból azt a hallgatót, aki neki felróható okból a támogatás megítéléséhez szükséges adatot vagy körülményt elhallgatott, illetve valótlanul közölt, vagy aki az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségét neki felróható okból elmulasztotta.

(3) Fegyelmi eljárást kell indítani, ha alaposan feltételezhető, hogy a hallgató bármilyen ösztöndíj vagy támogatás igénylésében vagy igénybevételében a megtévesztés vagy a nyerészkedés szándékával, rosszhiszeműen járt el.

Az ösztöndíjak kifizetése

14. § A rendszeres ösztöndíjakat és támogatásokat a tárgyhó utolsó napjáig kell kifizetni.

(1) Az ösztöndíjak kifizetése bankszámlára történő átutalással történik. Rendszeres ösztöndíj és támogatás csak egészen kivételes esetben történhet készpénzben.

(2) A szeptemberi szociális támogatást a kérelmek elbírálását követően, legkésőbb október 31-ig az októberi szociális ösztöndíjjal összevontan kell átutalni.

(3) Fel kell függeszteni az ösztöndíj kifizetését, ha a hallgató tanulmányait félév közben abbahagyja - akár oly módon, hogy ilyen értelemben nyilatkozik, akár oly módon, hogy (indokolt akadályoztatását kivéve) az órákat egyáltalán nem látogatja, illetve vizsgákra nem jelentkezik. Amennyiben a hallgató tanulmányaihoz visszatér, az elmaradt ösztöndíjak visszamenőleg kifizethetőek.

(4) A 11. §-ban felsorolt támogatások közül azokra, amelyek feltételek teljesítéséhez kötöttek, a feltételek teljesítését követő elszámolási kötelezettséggel előleg fizethető.

II. TÉRÍTÉSEK

15. § A hallgató térítési díjat tartozik fizetni olyan szolgáltatások igénybe vételéért, amelyek a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó - jogszabályokban vagy a főiskolai szabályzatokban meghatározott - szolgáltatásokat meghaladják.

(1) Díjkötelesek azok az adminisztratív szolgáltatások, amelyeket a hallgató valamely neki felróható okból az előírt határidőn túl, vagy a megszabottnál több alkalommal vesz igénybe. Így különösen a késedelmes beiratkozás (bejelentkezés), kurzusok rendes határidőn túli leadása és felvétele, ismételt javítóvizsga, vizsgahalasztás, az elveszett főiskolai vagy főiskola által kiállított okmányok pótlása, diplomadolgozat késedelmes benyújtása, diplomadolgozat ismételt bírálata, záróvizsga-bizottság összehívása rendkívüli időpontban.

(2) Díjkötelesek azok a képzési tevékenységek, amelyeket a hallgató a rendes hallgatói jogviszonyon kívül, rendkívüli hallgatóként, vagy amelyeket a rendes hallgatói jogviszony keretében a törvényes mértéket meghaladóan vesz igénybe.

(3) Díjköteles az államilag nem finanszírozott hallgató képzése. E díjat egységes félévi összegben kell meghatározni, amely magába foglalja a hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó valamennyi alapszolgáltatás értékét. Az ezt meghaladó szolgáltatások feltételeinek és díjainak megállapításakor az államilag finanszírozott és nem finanszírozott hallgatók között különbséget tenni nem lehet.

(4) Díjkötelesek lehetnek azok a szolgáltatások, amelyeket a mindenki számára nyitott hallgatói tevékenységeken felül a főiskola egyedi jelleggel kínál fel a hallgatók számára, feltéve, hogy azok jellege és költsége díj megállapítását indokolja (például a tanulmányokat kiegészítő tanfolyamok, táborok, utazások, egyedi költséggel járó kulturális rendezvények, stb.).

A díjak megállapítása

16. § A rendes hallgatói jogviszony keretében igénybe vett szolgáltatások díjai nyereséget nem tartalmazhatnak. A 15. § (1) bekezdése alapján megállapított díjak a hallgatóra nem róhatnak aránytalan terhet, ugyanakkor ösztönözzék a hallgatói kötelességek teljesítését.

17. § (1) A 15. § (1) bekezdése alapján csak olyan adminisztratív szolgáltatásokért lehet díjat szedni, amelyeket a főiskola szabályzatai díjkötelesként megneveznek.

(2) Az adminisztratív szolgáltatások díjait a rektor - a díjfizetés alapjául szolgáló szabályzati helyre történő hivatkozással - tanévre vagy naptári évre állapítja meg és teszi közzé. Különösen indokolt esetben a díjak év közben is módosíthatók.

(3) A 15. § (1) bekezdése alapján megállapított díjakat egyedi kérelmekre elengedni vagy mérsékelni nem lehet. Egyes díjakból azonban nyilvános feltételek alapján egységes mértékű kedvezmény meghatározható.

(3) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben megszabott feltétel a szokásos adminisztratív szolgáltatásokat meghaladó és jelentős adminisztratív munkával vagy többletköltséggel járó egyedi igények teljesítésére. Ezek díját a rektor egyedileg állapítja meg.

18. § (1) A 15. § (2) és (3) bekezdése alapján megállapított képzési díjak maximális mértéke a főiskola képzési tevékenysége közvetlen és közvetett költségeiből a hallgató részére nyújtott képzési tevékenységre eső arányos rész.

(2) Az (1) bekezdés alapján megállapított képzési díjak nyilvános feltételek alapján vagy - méltányolást indokló esetekben - egyedi kérelemre mérsékelhetők vagy elengedhetők. Az egyedi kérelmek elbírálására a rektor jogosult, aki e jogkörét átruházhatja az SZMR-ben meghatározott testületre vagy helyettesére.

Letéti díjak

19. § A főiskola tulajdonában álló és a hallgatónak használatba vagy rendelkezésre átadott tárgyakért és jogosultságokat biztosító materiális vagy immateriális eszközökért letéti díjat lehet megállapítani.

(1) A letéti díj maximális összege az a költség, amely a használatba adott eszköz pótlásához vagy a vele gyakorolható jogosultság helyreállításához szükséges.

(2) A hallgató a részére használatba eszköz elvesztéséért, megrongálódásáért, a vele gyakorolható jogosultság illetéktelen használatából eredő kárért elsősorban a letéti díj összegével visel kártérítési felelősséget, de ha az okozott kár annak összegét meghaladja, a kártérítés szabályai szerint további kártérítésre is kötelezhető.

(3) A hallgató részére a használatába adott eszköz vagy jogosultság visszaadását követően a letéti díjat vissza kell fizetni. Ha a hallgató a használatot követő ésszerű határidőig a használatába adott jogosultságot biztosító eszközt nem adja vissza, és ezért a főiskola azt érvényteleníti (belépő kártyát, hardverkulcsot, jelszót letiltja, zárat kicseréli), a hallgató a letéti díj visszafizetésére nem jogosult.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

20. § E szabályzat hatályba lép 2007. szeptember 1. napján. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően keletkező jogosultságokra és kötelezettségekre kell alkalmazni, az ösztöndíjak esetében a 2007/2008. tanév I. félévétől kezdődően.

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél