Alapító okirat

2015 June 06

A főiskola Alapító Okirata az intézmény küldetésnyilatkozatát, alapvető adatait, tevékenységi köreit, feladatait és használatban lévő ingatlanait mutatja be.

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Pécsett, 2006. június 27-én kelt alapító okiratát, annak jelen 4. sz. módosításával együtt az állami jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az alábbi egységes szerkezetbe foglalom.

I. Általános rendelkezések

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: főiskola, PHF) az Egyházi Törvénykönyv szabályai, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. tv. 13. § (2) bekezdése szerint a Katolikus Egyházon belül működő önálló jogi személyiséggel rendelkező, hivatalos egyházi jogi személynek minősülő szervezeti egység.
Tevékenységét a hatályos egyházi és világi jog szabályai, az Apostoli Szentszék és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia határozatai, a jelen Alapító Okirat, valamint saját, a fenntartó javaslatára az alapító által megállapított Szervezeti és Működési Szabályzata alapján egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény szervezeti formában végzi.

Az Intézmény adatai:

Hivatalos neve:                 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Rövidített elnevezés:         PHF
Székhelye:                       7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
Levelezési címe:                7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
Jogállása:                         egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény
Bírósági bejegyzés száma:   --
Nyilvántartási szám:            --
Az intézmény jellege:         felsőoktatási intézmény
Az intézmény székhelye:    7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.
Az intézmény telephelyei:  7621 Pécs, Papnövelde u. 1.
                                            7625 Pécs, Tettye u. 14.
                                            7678 Abaliget, Kossuth Lajos u. 82-84.
Adószáma:                       18319729-1-02
Közösségi adószám:           HU18319729    
Statisztikai számjel:            18319729-8542-552-02
Tevékenységi jegyzék (TEÁOR) száma: 

Alaptevékenységek:          85.42 Felsőfokú oktatás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Kiegészítő tevékenységek:
18             NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
18.1        Nyomdai tevékenység
18.12    Nyomás (kivéve: napilap)
18.13    Nyomdai előkészítő tevékenység
18.14    Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.2        Egyéb sokszorosítás
18.20    Egyéb sokszorosítás
47            KISKERESKEDELEM
47.9        Nem bolti, piaci kiskereskedelem
47.99    Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
49            SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
49.3        Egyéb szárazföldi személyszállítás
49.39    M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
55            SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS
55.9        Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.90     Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56             VENDÉGLÁTÁS
56.2        Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
56.21    Rendezvényi étkeztetés
56.29    Egyéb vendéglátás
58            KIADÓI TEVÉKENYSÉG
58.1        Kiadó tevékenység
58.11     Könyvkiadás
58.12    Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14     Időszaki kiadvány kiadás
58.19    Egyéb kiadás
58.2        Szoftverkiadás
58.29    Egyéb szoftverkiadás
59            FILM, VIDEO, TELEVÍZIÓMŰSOR GYÁRTÁSA, 
HANGFELVÉTEL-KIADÁS
59.1        Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.11    Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.13    Film-, video-, televízióprogram terjesztése
59.14    Filmvetítés
59.2        Hangfelvétel készítése, kiadása
59.20     Hangfelvétel kiadás
62            INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS
62.0        Információ-technológiai szolgáltatás
62.01    Számítástechnikai programozás
62.03    Számítógép üzemeltetés
62.09    Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63            INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
63.1        Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
63.11    Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12    Világháló-portál szolgáltatás
68            INGATLANÜGYLETEK
68.2        Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.20     Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73            REKLÁM, PIACKUTATÁS
73.1        Reklám
73.11    Reklámügynöki tevékenység
77            KÖLCSÖNZÉS, OPERATÍV LÍZING
77.3        Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.33    Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39    Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79            UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS, EGYÉB
FOGLALÁS
79.1        Utazásközvetítés, utazásszervezés
79.12    Utazásszervezés
85            OKTATÁS
85.2        Alapfokú oktatás
85.20    Alapfokú oktatás
85.5        Egyéb oktatás
85.59    M. n. s. egyéb oktatás
91            KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, EGYÉB
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
91.0        Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
91.01     Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02    Múzeumi tevékenység
93            SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG
93.1        Sporttevékenység
93.11    Sportlétesítmény működtetése
93.19    Egyéb sporttevékenység
94            ÉRDEKKÉPVISELET
94.9        Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
94.91     Egyházi tevékenység
94.99    Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

TB törzsszáma:                     15292819
Alapítója:                              Berényi Zsigmond pécsi püspök
Újraalapító 1991-ben:           Mayer Mihály pécsi püspök 7624 Pécs, Szent István tér 23.
Alapítás éve:                         1742
Tevékenység kezdete:          1746 / 1991
Maximális hallgatói létszám:    300 fő
Az intézmény képviselője:     a főiskola Szervezeti és Működési Rendje szabályai szerint a fenntartó kezdeményezésére a 2005. évi CXXXIX. törvényben szabályozott módon kinevezett rektor
Tulajdonos és fenntartó:      Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye
7624 Pécs, Szent István tér 23.
Alapító és legfőbb 
felügyeleti szerv:                 Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Ordináriusa
7624 Pécs, Szent István tér 23.

A PHF fenntartói felügyeletét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, valamint a Katolikus Nevelési Kongregáció gyakorolja a fenntartó javaslatára az alapító által megállapított Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint.


II. Az Intézmény célja

A főiskola alapvető célja, hogy a Katolikus Egyház, az alapító és fenntartó Pécsi Egyházmegye, továbbá más magyarországi és európai egyházmegyék, szerzetesrendek, további egyházi szervezeti egységek és intézmények részére az Apostoli Szentszék, a fenntartó Magyar Katolikus Püspöki Konferencia törvényei és a katolikus és egyházi egyetemekre, ezen belül a hitéleti-, valamint a papképzésre vonatkozó határozatai és útmutatásai szellemében folytassa a világi hallgatók hitéleti képzését, a papképzést, a továbbképzést és a kutatást.
A főiskola a katolikus eszméknek, elveknek és magatartásnak megfelelően tájékoztat, folytatja kutató munkáját, oktatását és minden más tevékenységét. Felépítésében és szabályzatában is biztosítja azokat az eszközöket, amelyek identitásának kifejezését és fenntartását a Katolikus Egyház szabályai szerinti módon garantálják. 

III. Az Intézmény feladatai

A főiskola a vallási vagy szent tudományok oktatásában a Katolikus Egyház tanítóhivatalának útmutatását tartozik követni a keresztény örömhír teljes megőrzése érdekében. A világi tudományok oktatását a főiskola a katolikus hit fényében, azt tiszteletben tartva végzi. A világi tudományokat oktató személyeknek és szervezeti egységeknek meg kell felelniük a megfelelő képesítés megszerzéséhez előírt állami követelményeknek is.

A főiskola alap és kiegészítő tevékenységeinek felsorolását a I. pont tartalmazza.

Az  Intézmény tevékenysége különösen:
- Felsőfokú képzést folytat.
- A képzéshez kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban, valamint művészeti területeken tudományos kutatást és fejlesztést, valamint tudományszervező tevékenységet végez.
- Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
- A hallgatók részére szakfolyóirat-, tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és informatikai szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőségeket nyújt.
- Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. 
- Ellátja az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatokat. 
- Feladatai teljesítése érdekében pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató egységeket működtet.

A főiskola az alaptevékenységen belül jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez.

A PHF a jogszabályok által biztosított lehetőségek és a fenntartó Pécsi Egyházmegye Ordináriusa engedélye alapján a I. részben felsorolt tevékenységeit vállalkozási tevékenységként is végezheti.

Az Intézmény az alábbi tudományterületeken, képzési területeken és művészeti ágakban folytathat képzést:
Tudományterület
1. Hittudomány
Képzési terület
8.   hittudomány
Az Intézmény az alábbi képzési szinteken folytathat képzést:
1. alapképzés
2. mesterképzés
államilag finanszírozott és költségtérítéses nappali és levelező formában.

Az Intézmény székhelyen kívüli képzést nem folytat.

Az Intézmény felsőfokú szakképzései szakmacsoportjainak felsorolása: --

Az Intézmény által ellátott közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi feladat
- nyilvános könyvtári feladatok ellátása
- gyakorlóiskola fenntartása

IV. Az Intézmény szervezeti tagolódásának elvei

1. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője a rektor, aki ellátja a főiskola képviseletét az egyházi és állami szervezetek előtt.
2. A főiskola irányítását a Pécsi Egyházmegye Ordináriusa által kinevezett rektor látja el a Szenátus, a rektor-helyettes(ek) és a főiskola egyéb vezető állású munkavállalói  segítségével. 
3. A Pécsi Egyházmegye Ordináriusa fenntartói jogosítványait az Apostoli Szentszék által meghatározottak szerint, az egyházi és világi jogszabályok keretei között, az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően a gyakorolja.
4. A PHF központi irányítási feladatokat ellátó szervezeti egysége a rektor hivatala, az intézmény karokra nem tagozódik, az intézményen belül a képzés jellegének megfelelően szerveződnek intézetek, tanszékek, tanszékcsoportok, illetve tantárgycsoportok, valamint az oktatást segítő funkcionális és szolgáltató szervezeti egységek.

V. Az Intézmény gazdálkodása

1. A főiskola rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyont az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. A vagyon feletti rendelkezési jog: 
A főiskola a rendelkezésére bocsátott vagyonnal az Egyházi Törvénykönyv vagyonkezelésre vonatkozó előírásainak, valamint a saját SzMSz-ének keretei között, önállóan rendelkezik.
3. Az Intézmény az alaptevékenység segítésére, másodlagos jelleggel az I. részben felsorolt kiegészítő tevékenységeit vállalkozási jelleggel is végezheti az SzMSz-ben foglaltak szerint.

VI. A főiskola Alapító Okiratában nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti- és Működési Szabályzat és mellékletei tartalmazzák.

VII. Jelen Alapító Okirat 2009. július 1-én lépett hatályba.

Pécs, 2011. május 5.

Udvardy György
pécsi püspök


PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT
1. SZ. MELLÉKLET

A főiskola rendelkezésére bocsátott ingatlanok jegyzéke

I. A FENNTARTÓ TULAJDONÁBAN, ILL. TARTÓS HASZNÁLATÁBAN ÁLLÓ INGATLANOK

1. A főiskola központi épülete
Címe: Pécs, Hunyadi János u. 11.
Helyrajzi száma: Pécs 18336 (épület és udvar), Pécs 18335 (kert)

1/a. Könyvtárépület
Címe: Pécs, Papnövelde u. 1.
Az ingatlanegyüttesből a főiskola használatában áll:
az északi melléképület (könyvtár) a gondnoki lakást kivéve
közös használatban: udvar

2. A főiskola kollégiumi épülete 
Címe: Pécs, Tettye u. 14.
Helyrajzi száma: Pécs 16945/2 (épület), Pécs 16945/1 (udvar és kert)
Az ingatlanegyüttes egésze a főiskola kizárólagos használatában áll. 

II. ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLANOK

Az alább megjelölt ingatlanok az önkormányzattal kötött ingyenes haszonbérleti szerződés alapján a főiskola kizárólagos használatában állnak

1. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főépület
Címe: Abaliget, Kossuth Lajos u. 82-84.
Helyrajzi száma: Abaliget 118

2. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornaterem
Címe: Abaliget, Kossuth Lajos u. 61.
Helyrajzi száma: Abaliget 451

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: « Kollégiumi szabályzat PHF Etikai kódex »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél