Kollégiumi szabályzat

2010 October 12

A főiskola kollégiumainak szervezeti és működési rendjéről, a kollégiumba történő jelentkezésről és felvételről. 

Alapító és fenntartó

1. § A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Kollégiuma (a továbbiakban: kollégium) a főiskola Szervezeti és Működési Rendje 5. § (5) bekezdésében meghatározott, a rektor felügyelete alá rendelt szervezeti egysége.

2. § A rektor

(1) a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott jogkörök szerint jóváhagyja a kollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, ellátja a kollégium képviseletét, gyakorolja a munkáltatói jogokat

(2) gondoskodik a kollégium működésének feltételeiről

(3) személyesen vagy megbízottja útján ellátja a kollégium felügyeletét

(4) a főiskola hivatalai útján megszervezi, bonyolítja és felügyeli a kollégium gazdálkodását

3. § A kollégium a főiskola szervezeti egysége, ezért az itt nem szabályozott kérdésekre a főiskola szabályai vonatkoznak.

4. § A kollégium neve: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Kollégiuma.

5. § A kollégium székhelye a főiskola székhelye, telephelyei: Pécs, Hunyadi János út 11., Pécs, Tettye u. 14.

6. § A kollégium képviselője a főiskola rektora. Pénzügyi nyilatkozatok tételére a főiskola Gazdálkodási Szabályzatában feljogosított személyek jogosultak.

A kollégium vezetése

7. § A kollégium vezetője a főiskola rektora vagy az általa kinevezett vezető. A vezető kinevezési okmányában tételesen fel kell sorolni az átruházott jogköröket.

8. § A kollégium pénzügyi és adminisztratív teendőit a kollégium önkormányzatainak közreműködésével a főiskola hivatalai látják el.

A kollégium jellege

9. § A kollégium a felsőoktatásban tanuló keresztény fiatalok számára rendezett és nyugodt szállást, tanulási és művelődési lehetőséget és keresztény szellemű közösséget kíván biztosítani. Ennek megfelelően lakóitól elvárja

(1) a házirend megtartását

(2) a kollégium helyiségeinek jó karban, rendben és tisztán tartását, az alapvető közegészségügyi és higiéniai szabályok megtartását

(3) felsőfokú tanulmányaik lelkiismeretes végzését, igényes önművelésüket, a keresztény erkölcsnek megfelelő magatartásukat és önnevelésüket

(4) a kollégium közösségi életében való részvételüket a keresztény közösségi felfogásnak megfelelő szellemben

(5) keresztény hitük gyakorlását egyházuk közösségében

(6) a kollégium működési költségeiben az igazságos és arányos teherviselést, amelyet a lakó a kollégiumi díj határidőre történő befizetésével, az általa igénybe vett szolgáltatások díjának vagy költségeinek megfizetésével, vagy az általa okozott károk megtérítésével teljesít.

10. § A kollégium a 9. §-ban megfogalmazott céljai és elvárásai érdekében

(1) házirendben és hirdetményekben szabályozza a kollégium helyiségeinek használatát, a lakóitól elvárható viselkedés és az együttélés normáit

(2) tudományos, kulturális, lelkiségi és sportprogramokat szervez

(3) támogatja és ösztönzi a közösségi élet hiteles formáinak kialakítását és megerősítését

(4) alkalmat ad lakói keresztény hitének elmélyítésére és gyakorlására.

A kollégium lakói

11. § A kollégium lakói lehetnek a főiskola hallgatói, továbbá olyan keresztény fiatalok, akik valamely felsőoktatási intézmény nappali vagy esti tagozatos hallgatói, ide értve a doktori képzésben résztvevőket is.

(1) A kollégiumi felvételnél elsőbbséget élveznek a főiskola hallgatói.

(2) A rektor a kollégiumi felvétel alkalmával köteles meggyőződni arról, hogy a jelentkező a 9. §-ban foglalt elvárásoknak várhatóan meg fog-e felelni.

12. § A kollégiumi elhelyezés - hacsak a rektor másként nem rendelkezik - általában egy tanévre szól, amely ismételt jelentkezéssel a lakó felsőfokú tanulmányainak időtartama alatt korlátlan alkalommal meghosszabbítható.

13. § A lakó az elhelyezés rendes időtartama alatt a kollégiumból kizárható, ha a 9. §-ban foglalt elvárásoknak nem felel meg.

Jelentkezés és felvétel a kollégiumba

14. § A kollégiumba a e célra rendszeresített űrlap kitöltésével kell jelentkezni. A főiskolára jelentkező új hallgatók a főiskolai jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

(1) A jelentkezési lapon a jelentkező közli személyi és felsőfokú tanulmányi adatait, és indokolja kollégiumi elhelyezési kérelmét. Az indoklásban vázolja a szociális helyzetét, a külső hallgató ezen felül megjelölheti a kollégium keresztény szellemiségével kapcsolatos motivációját is.

(2) A jelentkezési lap kötelező melléklete

a) a hallgatói jogviszony igazolása (kivéve azokat, akik egyúttal új hallgatóként felsőoktatási intézménybe is jelentkeznek)

b) orvosi igazolás arról, hogy a jelentkező egészségi állapota nem zárja ki kollégiumi közösségi elhelyezését

c) lelkipásztori ajánlás

15. § A jelentkezéseket a kollégium vezetője és a rektor a főiskolai felvételi vizsgák lezárultát követően együttesen bírálják el oly módon, hogy

(1) előbb külön választják az e szabályzatban megfogalmazott feltételeknek megfelelő és nem megfelelő jelentkezőket,

(2) majd a feltételeknek megfelelő jelentkezőket az alább felsorolt szempontokból sorrendbe állítják.

16. § (1) A feltételeknek nem megfelelő jelentkezők kérelmét el kell utasítani. Nem felel meg a feltételeknek,

a) akinek a részére jogszabály vagy a jelen szabályzat a kollégiumi elhelyezést nem teszi lehetővé

b) aki a jelentkezés feltételeit nem teljesítette

c) akiről jelentkezési adatai vagy eddigi kollégiumi magatartása alapján alapos okkal feltételezhető, hogy a 9. §-ban megfogalmazott elvárásoknak nem fog megfelelni.

(2) A feltételeknek megfelelő jelentkezők közül a sorrend alapján felvételt nyernek a férőhelyek számával megegyező sorszámig rangsorolt jelentkezők. A sorrendben szereplő további hallgatók - sorrendjüket megőrizve - várólistára kerülnek.

(3) A feltételeknek megfelelő hallgatók sorrendjét pontszámítás alkalmazásával az alábbi szempontok együttes értékelése alapján kell megállapítani:

a) 10 értékelési pont illeti meg a főiskola hallgatóit vagy a főiskolára jelentkezőket.

b) 5 értékelési pont illeti meg azokat a hallgatókat, akik a kollégiumban laktak - feltéve, hogy korábbi magatartásuk a 9. §-ban megfogalmazott elvárásoknak megfelelt

c) 3-5 értékelési pont illeti meg azokat a jelentkezőket, akiknek kollégiumi elhelyezését szociális helyzetük indokolja

d) 3 értékelési pont illeti meg azokat a jelentkezőket, akiknek rendes lakóhelyéről a Pécsre történő bejárás lehetetlen, 2 értékelési pont azokat, akiknek rendes lakóhelyéről a Pécsre történő bejárás tömegközlekedési eszközzel másfél óránál hosszabb időt venne igénybe

e) 2 értékelési pont illeti meg azokat a jelentkezőket, akiknek előző félévi tanulmányi átlaga, illetve érettségi átlaga (vagy a középiskola utolsó félévi átlaga) a 4,5-öt eléri, 1 értékelési pont azokat, akiknek a 4,0-t eléri.

17. § A felvételi értékelést követően érkező kollégiumi jelentkezéseket a fentiek alapján kell elbírálni. A jelentkezőt értékelési pontszáma alapján a várólista megfelelő helyére kell besorolni. A be nem töltött vagy megüresedett kollégiumi helyeket a várólista szerinti sorrendben kell a jelentkezőknek felkínálni. A felkínált hely elfogadásáról a jelentkezőnek a lehető legrövidebb időn belül nyilatkoznia kell. Ha a helyet nem fogadja el, vagy elfogadásáról időben nem nyilatkozik, a helyet a várólista következő helyén álló jelentkezőnek kell felkínálni.

18. § A felvételi határozatot a jelentkezővel írásban kell közölni. A határozattal szemben a jelentkező a rektorhoz címzett felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő. A rektor a kérelem alapján a határozat indoklását köteles felülvizsgálni, és annak eredményét, illetve azzal kapcsolatos intézkedését a jelentkezővel írásban közölni.

A kollégium önkormányzatai

19. § A kollégium lakói a közösségi élet szervezése, a lakók érdekképviselete, a kollégium szellemiségének ápolása és az együttélés problémáinak megoldása érdekében telephelyenként önkormányzatot alakítanak. Az önkormányzatok joga és kötelessége

(1) a házirendben és a hirdetményekben nem szabályozott kérdésekben szabályok alkotása

(2) lelkiségi, kulturális, sport- és egyéb közösségi programok szervezése és rendezése

(3) a kollégiumba jelentkezők véleményezése

(4) a 13. § alapján történő kizárás véleményezése

(5) a kollégium rendjével, működésével, költségeivel, fejlesztésével kapcsolatos kérdések és ajánlások megfogalmazása, amelyekre a rektor köteles válaszolni.

20. § A kollégium belső képviselői az önkormányzatok elnökei. Az elnököt telephelyenként a lakóközösség egésze vagy az önkormányzat képviselői a rektor egyetértésével választják meg. Az elnök

(1) képviseli a lakóközösséget a rektor előtt, ennek keretében joga és kötelessége a kollégiumot érintő kérdésekben véleményt nyilvánítani, kérdéseket és ajánlásokat megfogalmazni

(2) képviseli a kollégium rendjét, szellemiségét és önkormányzatát a lakók előtt, ennek keretében joga és kötelessége a kollégium lakóit a kollégium rendje, az együttélés szabályai, az elvárható viselkedési normák betartására figyelmeztetni és utasítani, a közösségi élet napi ügyeiben, a felmerülő vitás kérdésekben dönteni.

21. § Az önkormányzatok szervezetüket és működési rendjüket a rektor egyetértésével önmaguk határozzák meg - azzal, hogy annak biztosítania kell a kollégium valamennyi lakójának egyenlő esélyű részvételét a képviselők megválasztásában, és a közösség egészére vonatkozó kérdések eldöntésében.

Záró rendelkezés

22. § Jelen szabályzat a 2002. augusztus 26-án jóváhagyott és 2002. szeptember 9-től hatályos szabályzat módosított és kiegészített szövege. A módosítások és kiegészítések hatályosak a közzétételt követő naptól.

Pécs, 2006. december 18.

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél