Dr. Gőzsy Zoltán

2015 June 21

Név: Dr. Gőzsy Zoltán
Születési idő: 1974. április 20. 
Születési hely: Kaposvár 
Munkahely: Pécsi Tudományegyetem
Beosztás: egyetemi adjunktus
Telefon: 20/823-0760
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tanulmányok:

2001-2004. Pécsi Tudományegyetem BTK Közép- és koraújkortörténeti tanszékének keretein belül működő „Kárpát-medence a X-XVII. században" Ph.d. program 
1995- Janus Pannonius Tudományegyetem klasszika filológia szak
1995-1999 Janus Pannonius Tudományegyetem történelem szak 
1994-1995 Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szak, középkori specializáció 
1992-1995 Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szak 

Végzettség:

1999. Janus Pannonius Tudományegyetem történelem szakos középiskolai tanári diploma 
2008. Ph.d. fokozat (2008. október 14.) 
2011. Pécsi Tudományegyetem. Klasszika-filológia diploma 

Ösztöndíjak:

2000-2001. Németország, a tübingeni Eberhard Karls Egyetem. Erasmus ösztöndíj. 
2009. július DAAD Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatóknak Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen. 
2010. szeptember Habsburg kutatói ösztöndíj 
2011. szeptember Bolyai János kutatói ösztöndíj 
2012. július DAAD Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatóknak. Lipcsei Egyetem. Közép-Kelet Európa Története Tanszék. 

Munkahely:

2004- Pécsi Tudományegyetem BTK TTI Újkortörténeti Tanszék 

1997-2004. Somogy Megyei Levéltár, főlevéltáros, referens 

Tudományos tevékenység: 

Publikációk:

Kötet:

 • A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000.
 • Die Glasfenster des Archivs von Somogy. Adelswappen an den Glasfenstern des Komitatsarchiv von Somogy. Kaposvár, 2004.
 • The stained glass windows of Somogy County Archives. Kaposvár, 2004.
 • Pesty Frigyes Helynévtára. Fontes Comitatus Simighiensis 1. Kaposvár, 2002.
 • Hitbizományi iratok. (Repertórium). Somogy Megye Múltjából - Segédletek 1. Kaposvár, 2003.
 • A Somogy Megyei Levéltár középkori oklevelei. Az oklevelek cd lemezen történő kiadásának előkészítése, a szövegek gondozása, bevezető tanulmány írása. Kaposvár, 2004.
 • Visitatio Canonica Dioecesis Quinqueecclesiensis 1738-1742. Egyházlátogatási jegyzőkönyvek a pécsi egyházmegyében. 1738-1742. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis V. Pécs, 2009. (Varga Szabolccsal közösen)
 • Matthias Bel: Notitia Hungariae novae historicogeographica. Comitatuum ineditorum Tomus primus in quo continentur Comitatus adhuc im Mss haerentes partis primae Cis-Danubialis. Hoc est Comitatus Arvensis et Trentsiniensis. Operi edendo praefuit et praefatus est Gregorius Tóth. Textum recensuerunt notisque instruxerunt: Ladislaus Glück, Zoltanus Gőzsy, Gregorius Tóth. Budapest 2011.
 • Matthias Bel: Notitia Hungariae novae historicogeographica. Comitatuum ineditorum Tomus secundus in quo continentur Comitatus adhuc im Mss haerentes partis secundae Trans-Danubianae. Hoc est Comitatus Soproniensis, Castriferrei, Szaladiensis et Vesprimiensis. Operi edendo praefuit et praefatus est Gregorius Tóth. Textum recensuerunt notisque instruxerunt: Bernadett Benei, Blasius Déri, Nicolaus Stephanus Földváry, Ladislaus Glück, Zoltanus Gőzsy, Rudolphus Jarmalov, Gregorius Tóth. Budapest 2012.

Szerkesztett kötet: 

 • Ecclesia semper reformanda et renovanda. Katus László egyháztörténeti tanulmányai és cikkei. Series Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis IV. Szerkesztette: Gőzsy Zoltán-Varga Szabolcs-Vértesi Lázár. Pécs, 2007.
 • Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VII. Szerkesztette: Gőzsy Zoltán-Varga Szabolcs-Vértesi Lázár. Pécs, 2009.

Tanulmány:

 • Kaposvár a középkorban és az újkor hajnalán. In Kaposvár 2000-ben. Pillanatképek múltról és jelenről. Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2001. 66-76.
 • Nagyatád története 1690-1823. In Nagyatád monográfiája. I. kötet. Szerkesztő: Bősze Sándor. Nagyatád, 2001. 111-158. p.
 • Somogy megye településeinek címerei. Címerleírások és magyarázatok. In Somogyi Hírlap Millenniumi Almanach. Kaposvár, 2001.180-200.
 • Vései Véssey család története. In www.somogy.hu/vese/felhivas.htm
 • A Rákóczi-szabadságharc eseményei Somogyban. In Szabó Ernő: A Rákóczi-szabadságharc a numizmatika tükrében. Kaposvár, 2003. 129-137.
 • A Pécsi Egyházmegye nyugati határainak problémái a 18. század elején. In A Pécsi Egyházmegye történetének forrásai. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. I. Szerkesztette: Fedeles Tamás - Varga Szabolcs. Pécs, 2005. 134-155.
 • A somogyi zsidóság története 1686 és 1815 között. In Újrakezdések. Zsidósors Somogy megyében a XVIII. századtól napjainkig. Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2005. 9-38.
 • Pesty Frigyes helynévgyűjtésének tanulságai. In Somogy Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 36. (2005.) 7-19.

·         Fejezetek Somogy megye kereskedelmének múltjából - Somogy megye kereskedelme és vásárai a XVIII. században. http://www.skik.hu/skik/sg/200512/d12_01.htm 

·         Szigetvár története 1711 és 1815 között. In Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szerkesztette: Bősze Sándor - Ravazdi László. Szigetvár, 2006. 135-174.

·         Az egyháztörténet 18-19. századi forrásai a dunántúli megyei levéltárakban. In Múlt-Kor Történelmi portál. E-folyóirat. 4. évfolyam, 1. szám. A magyar egyháztörténet forrásai.www.mult-kor.hu/cikk.php?article=12992 Bővített és hivatkozásokkal kiegészített változat: 

·         Az egyháztörténet 18-19. századi forrásai a dunántúli megyei levéltárakban. In A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis. II. Szerkesztette: Varga Szabolcs - Vértesi Lázár. Pécs, 2006. 121-135. 

 • Plébánosok mint integrációs tényezők Dél-Dunántúlon a 18. század első felében. In Vallás és etnikum Közép-Európában. Szerkesztette: Kupa László. Pécs, 2008. 79-89.
 • Adalékok Somogy vármegye világi és egyházi közigazgatásához a 17. század végén és a 18. század első harmadában. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 38 (2007). Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2008. 59-81.
 • Somogy Megyei Levéltár iratai és fondjai. In Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész. 3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Főszerkesztő: Kosáry Domokos. Szerkesztette: Kulcsár Krisztina-Szakály Orsolya. Budapest, 2008. 89-93.
 • Humanista történetírás Magyarországon. In Bácsország. Vajdasági honismereti szemle 2008/2. (45. szám) 6-11.
 • Verancsics Antal és a humanista történetírás. In Pécsi Történeti Katedra Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Szerkesztette: Csabai Zoltán, Dévényi Anna, Fischer Ferenc, Hahner Péter, Kiss Gergely, Vonyó József. Pécs, 2008. 335-349.

·         „Discipulus Teschedikianus huc pro experientia mitti deberet" Das Prinzip der „ordo" in der Entwürfen deutscher und ungarischer Aufklärer. Ungarn Jahrbuch. Zeitschrift für interdisciplinäre Hungarologie. (Ungarisches Institut München). 2008. Band 29. 59-72. (Spannenberger Norberttel közösen)

 • Egy mezővárosi jegyzői karrier a XVIII. században. Adalékok Bizvássy Pál szigetvári jegyzői tevékenységéhez. Acta Papensia. A Pápai Református Gyűjtemények közleményei. VIII (2008) 1-2. 51-58.
 • Die Pfarrer und die Rekatholisierung in Südtransdanubien nach der Osmanenzeit. Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja. Broj 14. Vol. VII. Meridijani, Koprivnica, 2008. 34-52.

·         Die Rolle der katholischen Pfarrer in der Konsolidierung der sekulären und kirchlichen Verwaltung in Südtransdanubien in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In Cultus Deorum Studia Religionum Ad Historiam. Vol. III. Res Medievalia et Recentioria ab Oriens ad Europa. In memoriam Tóth István. Pécs, 2009. 165-185. 

·         „Ex minimis faciunt maxima" Kísérlettípusok a paraszti közösség ideális rendjének kialakítására felvilágosult evangélikus lelkészek munkáiban. Korall 36. 2009. július. 103-119. (Spannenberger Norberttel közösen) 

·         A németség viszonyai a 18. századi Szigetváron. In Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechselbeziehungen im südöstlichen Mitteleuropa. Festschrift für Gerhard Seewann zum 65. Geburtstag. Szerkesztette: Vitári Zsolt. Pécs, 2009. 35-45. 

 • A pécsi egyházmegye plébániahálózatának újjászervezése a 18. század első felében. In Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VII. Szerkesztette: Gőzsy Zoltán-Varga Szabolcs-Vértesi Lázár. Pécs, 2009. 225-265. (Varga Szabolccsal közösen)
 • Kontinuitás és reorganizáció a pécsi egyházmegye plébániahálózatában a 18. század első évtizedeiben. Századok 143. (2009) 5. szám. (Varga Szabolccsal közösen)
 • Szigetvári és dél-somogyi kereskedők a 18. század elején. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. 39. (2008). Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2009. 41-47.
 • Die Geschichte der Juden im Komitat Somogy im 18. Jahrhundert [A Somogy megyei zsidóság története a 18. században]. In Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2009. Band 39. Das Judentum im pannonischen Raum vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr 1914. Kaposvár, 2009. 23-35.
 • Brodarics István történeti munkája. Pécsi Szemle. Várostörténeti folyóirat. XIII. évfolyam (2010). Tavasz. 30-36.

·         Grenzen und Wirkungsradius der Rekatholisierung in Süd-Transdanubien nach der Osmanenzeit [A rekatolizáció határai és hatásai Dél-Dunántúlon a török kiűzését követően]. In Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. Hg. Bendel, Rainer - Spannenberger, Norbert. Kirche und Gesellschaft im Karpaten-Donauraum. Berlin, 2010. 43-65. 

·         Die Canonicae Visitationes als Quelle zu Eingliederung der Kolonisten in der Diözese Fünfkirchen [Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek mint a pécsi püspökség területére betelepülők beilleszkedésének forrása]. In Die Ansiedlung der Deutschen in Ungarn. Beiträge zum Neuaufbau des Königreiches nach der Türkenzeit. Hg. Seewann, Gerhard - Krauss, Karl-Peter - Spannenberger, Norbert. Buchreihe der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa. Band 40. München, 2010. 195-211.  

·         „A közéleti munka tanítómestere." Adalékok a levéltárak és a levéltárosok közművelődési szerepéhez az 1920-1930-as években. In A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára. Szerkesztette: Fischer Ferenc - Hegedűs Katalin - Rab Virág. Pécs, 2010. 175-189. 

·         Adalékok Voltaire XII. Károly király története című munkájának 18. századi hatásához és recepciójához. In A poltavai csata jelentősége a svéd és az orosz történelemben. Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok 5. Szerkesztette: Miszler Tamás - Sashalmi Endre. Pécs, 2010. 61-83. 

·         Verissima Historia. „Cancellarius, qui apud regem erat" (Stjepan Brodarić). Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja. Broj 18. Vol. IX. Meridijani, Koprivnica, 2010. 39-45. 

·         Mezővárosi közigazgatás és igazságszolgáltatás a 18. századi Somogy megyében Szigetvár példáján. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. 40. (2009-2010). Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2010. 21-41. 

·         Papi műveltség a pécsi egyházmegyében a 18. század első felében. Jelenkor. LIV. (2011.) 5. szám. Pécs, 2011. május. 509-515. (Varga Szabolccsal közösen) 

·         Adalékok a 18. századi Somogy megyei egészségügy strukturális fejlődéséhez. Orvosi ellátás, ispotályos ház, gyógyszertár. Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv. 41. (2011). Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2011. 33-39. 

·         Szempontok Klimo György püspöki és főispáni kinevezéséhez, illetve tevékenységéhez. In Klimo György püspök és kora. Egyház, művelődés, kultúra a 18. században. A 2010. október 14-én, Pécsett, Klimo György pécsi püspök születésének 300. évfordulójára megrendezett tudományos konferencia tanulmányai. Szerkesztette: Pohánka Éva - Szilágyi Mariann. Pécs, 2011. 142-154. 

·         Felekezeti viszonyok Szigetváron a 17. század végén és a 18. század első felében. In „Hír a dicső tettek ragyogása" Tanulmányok a Zrínyi család és Szigetvár kora újkori történetéből. Szerkesztette: Varga Szabolcs. Szigetvár, 2011. 215-227. 


Recenzió:

 • Gárdonyi Máté: Egyháztörténet. I-II. Veszprém, 2003, 2004. In Vigilia, 2005. szeptember.
 • Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt. Válogatás Bél Mátyás leírásából. Fordította: Tóth Péter. Központi Bányászati Múzeum 3. Sopron, 2004.  Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt. Selmecbánya. Fordította: Tóth Péter. Központi Bányászati Múzeum 4. Sopron, 2006. In Levéltári Szemle, 2006. IV. 73-78.
 • Radó Bálint: (VI.) I. Jakab király politikai teológiája. Pécsi Egyháztörténeti Intézet 2. Pécs, 2005. Egyházfórum XXII. (VIII. új) évfolyam - 2007./3. 30-31.
 • Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). Stuttgart, 2005. Egyháztörténeti Szemle. IX. (2008.) 1. 70-75. (Varga Szabolccsal közösen)
 • Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). Stuttgart, 2005. Südost-Forschungen. 2006/2007. 677-681. (Varga Szabolccsal közösen)
 • Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). Stuttgart, 2005. Ekonomska i Ekohistorija. Economic- and Ekohistory. Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša. Broj 4. Vol. IV. Meridijani, Zagreb-Samobor, 2008. 244-247. (Varga Szabolccsal közösen)
 • A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században. Kutatási füzetek 14. Szerkesztette: Hornyák Árpád - Vitári Zsolt. Pécsi Tudományegyetem. Pécs, 2009. Eruditio - Educatio. A Selye János Egyetem Tanárképző Kara tudományos folyóirata. 6. (2011) 2. szám. 113-125.

Lexikon szócikkek: 

 • Bádeni Lajos, Bosnyák István, Czeglédi Albert, Cseh János, Cserődi János, Dávid Pál, Dudith András, Erdődy János, Kuthassy János, Mikáczy Miklós, Pyber János, Salix János, Verancsics Antal, Zalatnaky György. In Pécs Lexikon. Főszerkesztő: Dr. Romváry Ferenc. Pécs, 2010. I-II.


Konferencia ismertetés: 

 • A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai (Pécs, 2011. április 7-8.) Egyháztörténeti Szemle. XII. (2011) 2. szám 96-102. (Bánkuti Gáborral, Varga Szabolccsal, Vértesi Lázárral közösen)

Lektorálás: 

 • Bánhegyi Ferenc: Történelem 7. évfolyam. Apáczai Kiadó. Budapest, 2007.
 • Dominkovits Péter: Az 1635. évi „nagybajomi" urbárium. In Levéltári Évkönyv 38 (2007). Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2008.
 • Gárdonyi Máté: Piarista kegyuraság Somogyban. In Levéltári Évkönyv 38 (2007). Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2008.
 • Varga Szabolcs: Horváth Márk Kapitány hagyatéki leltára 1561-ből. In Levéltári Évkönyv 38 (2007). Szerkesztette: Bősze Sándor. Kaposvár, 2008.
 • Nagy Balázs Vince: Padányi Bíró Márton: Veszprémi püspök 1757-ben készített lélekösszeírása Veszprémről. Veszprém, 2012.

Folyóirat-szerkesztés: 

 • 2010-

Árkádia internetes történelmi és pedagógiai tematikájú folyóirat főszerkesztője (www.arkadia.pte.hu)  

Latin nyelvű források fordítása, syllabus készítése a következő kötetekhez:

 • Berta Gyula: Somogyország pandúrjainak története 1766-1884. Marcali, 2000.
 • Szántó László: Nemesvid. Nemesvid, 2000.


Előadások, konferenciák:

1998. 
Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár. XXII. levéltári nap

Jobbágyszolgáltatások a Veszprémi püspökség területén 1524-ben

2000. 
Győr, Győr Város Levéltára. Levéltári nap.

Hedonizmus Homérosz Iliászában 

2001. 
Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár. XXV. Somogy Megyei Levéltári Nap. Ünnepek és évfordulók.

Ünnepek, ünnepnapok Somogyban a közép- és koraújkorban. 

Kaposvár, Somogy Megyei Önkormányzat. Kaposvár. Megyenap. Megyeháza Címertermének avatása. 

Somogy Megye településeinek címerei

2002. 
Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár. Választástörténeti konferencia.

A XVI-XVIII. századi községbírói választások tanulságai.

Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, Kaposvár. XXVI. Somogy Megyei Levéltári Nap.

Practica et virtus edendi.

2003. 
Pécs, Pécsi Tudományegyetem.

A Pécsi Tudományegyetem Középkori és koraújkori, az újkortörténeti és modernkori történeti tanszékeinek doktori programjai által „Új perspektívák a történettudományban" címmel szervezett konferencia.

Megkésett mikrotörténet - Pesty Frigyes helynévgyűjtésének tanulságai.

Győr, Győr Város Levéltára. Levéltári nap.

Méregkeverők a történetíróknál; Nők, mint a méregkeverés megrendeltjei és megrendelői.

2004. 
Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola.

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola által „Az 1704-es pécsi kuruc és rác dúlás" címmel rendezett konferencia.

A Pécsi Egyházmegye nyugati határának problémái a 18. század elején 

Miskolc. Miskolci Akadémiai Bizottság.

A Miskolci Akadémiai Bizottság által „Verancsics Antal és kora" címmel rendezett konferencia.

Verancsics Antal, a történetíró.

2005. 
Kaposvár, Somogy megye önkormányzata, Somogy Megyei Levéltár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. 2005. január 6.

„A megyei közigazgatás története" címmel rendezett konferencia.

A vármegyei közigazgatás a XVIII. század elejétől a szabadságharcig (1686-1848).

Pécs, Pécsi Egyháztörténeti Intézet. 2005. szeptember 26.

A Pécsi Egyházmegye történetének forrásai; Egyháztörténeti források - levéltárak. Egyháztörténeti konferencia. 

Az egyháztörténet 18-19. századi forrásai a dunántúli megyei levéltárakban. 

Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár. 2005. október 4.

XXX. Somogy Megyei Levéltári Nap. „A kereskedelem évszázadai" címmel rendezett konferencia.

Somogy megye kereskedelme és vásárai a 18. században.

2006. 
Szabadka [Srb], X. Szabadkai Nyári Akadémia, 2006. augusztus 7-11.

Történelem szakcsoport 

A Mátyás-kép változásai a magyar történetírásban 

A mohácsi csatavesztés okai a XVI-XVIII. századi magyar történetírásban. 

Berlin [D],  Collegium Hungaricum, 2006. 11. 02. 

Die Schlacht von Weißenburg (Belgrád) vor 550 Jahren und ihre Bedeutung für die Geschichte Ungarns [A nándorfehérvári csata és annak jelentősége a magyar történetírásban] 

2007. 
Lipcse [D], Geistwissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), 2007. február 7. 

Between the Ottoman and the Christian Worlds - Frontiers in Early Modern Europe címmel rendezett konferencia. 

Konsolidierung der Kirchen- und Verwaltungsstruktur im südtransdanubischen Grenzraum nach der Osmanenzeit [Az egyházi és a világi közigazgatás rendszerének konszolidálása a Dél-Dunántúlon a török hódoltság után].  

Ulm [D], Donauschwäbische Zentralmuseum, 2007. május 10-12. 

Religion als Integrationsfaktor für die Migration im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. 

Grenzen und Wirkungsradius der Rekatolisierung in Süd-Transdanubien [A rekatolizáció határai és hatásai a Dél-Dunántúlon] 

Pécs, Magyar Szociológiai Társaság Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály, Pécsi Akadémiai Bizottság Kisebbségkutató Munkacsoportja, 2007. november 23-24.  

Vallás és etnikum Közép-Európában c. konferencia 

A katolikus plébánosok integráló szerepe a Dél-Dunántúl magyar, horvát és német közösségeiben a 18. század első felében  

2008. 

Pécs, Jahrestagung der Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa. 2008. október 2-4.

Ansiedlung und Eingliederung der Deutschen im 18. Jahrhundert. Ihr Beitrag zum Neuaufbau des Königreich Ungarns. c. konferencia 

Die Canonicae Visitationes als Quelle zur Eingliederung der Kolonisten in der Diözese Fünfkirchen [A Canonica Visitatio mint a pécsi püspökség területén lévő német betelepítés forrása]. c. előadás 

Kaposvár, XXXII. Somogyi Levéltári Napok. Betegek és gyógyítóik a múltban c. konferencia. 2008. október 7-8. 

Az egészségügy strukturális fejlődése Somogy megyében a 18. században 

Pécs, PTE BTK. Horvát-Magyar kapcsolatok. Interdiszciplináris konferencia. 2008. november 11. 

A Dél-Dunántúl egyházszervezetének horvát vonatkozásai a 18. század első felében 

Pécs, PTE BTK. Történettudományi Intézet 

1923 - 1948 - 1983. A pécsi felsőfokú történészképzés hármas jubileuma alkalmából rendezett tudományos emlékülés 

Az államismereti iskola hatása az újkori történetírásra és államfejlődésre

2009. 
Pécs, Pécsi Egyháztörténeti Intézet. 2009. április 2-3.

Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra (1700-1740). Egyháztörténeti konferencia. 

Kontinuitás és reorganizáció a pécsi egyházmegye plébániahálózatában 1700 és 1740 között

Balatonszárszó, 2009. június 30. - július 3. 

39. Internationalen Kulturhistorischen Symposion Mogersdorf. 

Das Judentum im pannonischen Raum vom 16. Jahrhundert bis zum Jahr 1914. 

Geschichte der Juden im Komitat Somogy im 18. Jahrhundert [A Somogy megyei zsidóság története a 18. században]. 

Tübingen [D], 2009. július 20. 

Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. 

Konsolidierungsprozesse in Südungarn. Die Rolle der lokalen Kirchenstruktur [Konszolidációs folyamatok Dél-Magyarországon. Az egyházi struktúra szerepe] 

Pécs, 2009. szeptember 14-15. 

Pécs az egyháztörténet tükrében. Országos tudományos konferencia. 

A konszolidáció igénye. Az egyházi struktúra kiépülésének sajátosságai a 18. században a Pécsi Püspökség területén 

Pécs, 2009. szeptember 25-26. 

Vallás és kisebbség. Nemzetközi konferencia 

Közösség és vallás a 18. században. 

Pécs, 2009. október 5. 

Az ezer éves Pécsi és Veszprémi egyházmegyék szerepe a magyar egyházszervezetben. Baranya Megyei Levéltár, levéltári nap 

Kapcsolódási pontok a pécsi és veszprémi egyházmegyék 18. századi re- és neoorganizációjában

Pécs, 2009. november 10. 

A poltavai csata jelentősége az orosz és a svéd történelemben. Tudományos konferencia a poltavai csata 300. évfordulójának alkalmából

Voltaire „XII. Károly" című művének recepciója 

Koprivnica (HR), 2009. november 14. . 

Humanizam i renesansa u Koprivnici i Podravini [Humanizmus és renesszánsz Kaproncán és Podravinában. 

Stepan Brodarić povjesničar. Verissima historia. „Cancellarius, qui apud regem erat" [Brodarics István, a történetíró. Verissima historia. „Cancellarius, qui apud regem erat"] 

2010. 

Szigetvár, 2010. február 13. 

Szigetvár Török alóli felszabadulásának 321. évfordulóján tartott tudományos emlékülés 

Szigetvár helyzete a 17. és 18. század fordulóján 

Szekszárd, 2010. június 26. 

PTE Illyés Gyula Fősikolai Kar, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

A magyarországi németek 18. századi betelepítéséről 

Az egyházi struktúra kiépülésének tanulságai a 18. századi német közösségek esetében 

Szabadka [Srb], 2010. augusztus 2-5. 

Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete. XIV. Szabadkai Nyári Akadémia pedagógusok-osztálytanítók és tanárok számára 

Történelem szakcsoport 

A reformkor-kép változásai 1849-től 

A reformkor és a történelemtanítás 

Pécs, 2010. október 14. 

PTE; Egyetemi Könyvtár  

Klimó György püspök és kora. Egyház, művelődés, kultúra a 18. században 

Klimó - A püspök és főispán egyházlátogatása 

Pécs, 2010. november 26. 

„TANÍ-TANI" Tudomány és közoktatás párbeszéde az Árkádia virtuális terében. „A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális szervezeti, tartalmi és módszertani fejlesztése"

II. József megítélése a történelem tankönyvekben. 

Miskolc, 2010. december 3. 

Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézete, Miskolci Akadémiai Bizottság Vallástudományi Munkabizottság, Egyháztörténeti Szemle 

Felekezet és társadalom 

A konfesszionalizmus faktorai és formái a 18. században a Dunántúlon

2011 

Pécs, 2011. március 31. - április 3. IDGL; Universität Freiburg. 

Das östliche Europa und die deutschen Migrationen vom 17. bis zum 18. Jahrhundert. 

Migrationsprozesse in Südtransdanubien im Verlauf des 18. Jahrhunderts: Juden, Südslawen, Magyaren. 

Fürstenfeld [Au],  2011. július 5-8. 

Gesinde im pannonischen Raum vom 18. bis ins 20. Jahrhundert. Internationales Kulturhistorisches Symposio Mogersdorf 2011. 

Die sozioökonomische Relvanz der (un)behausten Kleinhäusler in Süd Transdanubien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts - eine Erfolgsgeschichte? (Spannenberger Norberttel közösen) 

Sankt Florian [Au] 2011. augusztus 1-4. Institut für ostdeutsche Kirchen- ind Kulturgeschichte. 48. Arbeitstagung. Katholische Aufklärung und Josephinismus. 

Quomodo cura animarum admovenda sit? Die Phasen der katholischen Aufklärung in der Bistüme von Veszprém und Fünfkirchen 

Hohenberg an der Eger [D], 2011. október 24-26. 

Zweites Mitteleuropäisches Archivarstreffen aus Einrichtungen mit Sammlungen von Quellen zur deutschen Geschichte im östlichen Europa. 

Kirchliche Quellen aus der Ansiedlungszeit der Ungarndeutschen 

Tübingen [D] Eberhard Karls Universität Tübingen - Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. 2011. november 3-5. 

Normsetzung und Normverletzung. Alltägliche Lebenswelten im Königreich Ungarn vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Wissenschaftliche Tagung. 

Phasen und Ebenen der kirchlichen Normenkommunikation in Transdanubien im 18. Jahrhundert 

Budapest, 2011. november 14-15. 

III. Magyar Várostörténeti Konferencia. Budapest Főváros Levéltára. Levéltári Napok  

Szigetvár mezőváros funkcionális változásai a 1687 és 1749 között 

Szigetvár, 2011. november 18. 

Szigetvár és környéke a 16-18. századi egyháztörténetben. Szigetvári Várbaráti Kör. 

Szigetvár vallási viszonyai a 18. században 

2012. 

Pécs, 2012. május 23. 

„Iskola a társadalmi térben és időben III." HuCER 2012 (Hungarian Conference on Educational Research) nemzetközi tudományos konferencia. 

Haladó, nemzeti, retrográd, nemzetietlen. Adalékok és szempontok a 18-19. század fordulója magyarországi oktatáspolitikájának megítéléséhez. 

Szabadka [Srb], 2012. augusztus 6-9. 

Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete. XVI. Szabadkai Nyári Akadémia pedagógusok-osztálytanítók és tanárok számára 

Történelem szakcsoport 

II. József megítélésének változásai a magyar történetírásban és a történelemtanításban 

II. József politikája. Stratégiák, célok, módszerek. 

Veszprém, 2012. szeptember 13-14. Veszprém Megyei Levéltár. Egyháztörténeti konferencia veszprémi püspök halálának 250. évfordulója tiszteletére

Az egyházi és a világi közigazgatási működtetése Klimó György pécsi püspök idején (Elvárások, ideálok, célok, gyakorlat) 

Eger, 2012. október 25-26. Eszterházy Károly Egerbe érkezésének 250. évfordulója 

Eszterházy Károly, a főispán 

Pécs, 2012. október 29.  Baranya Megyei Levéltára 2012. évi Levéltár Nap. Dél-Dunántúli rangos famíliák az évszázadok sodrában  

Birtok(os) stratégiák és lehetőségek a 18. századi Dél- Dunántúlon (Czindery Ignác Ferenc és családja példáján)

Könyvbemutató: 

2008. Radó

2009. 2009. november 26-27. „Magyarságkép a kultúrában." Pécs MTA-PTE. 

A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. században (Kutatási füzetek 14. Szerkesztette: Hornyák Árpád - Vitári Zsolt. Pécsi Tudományegyetem. Pécs, 2009. 

2012. 2012. szeptember 13. Veszprém, Veszprém Megyei Levéltár. 

Nagy Balázs Vince: Padányi Bíró Márton: Veszprémi püspök 1757-ben készített lélekösszeírása Veszprémről. Veszprém, 2012. 

Ismeretterjesztő előadások, beszédek:

2002. 

Vése (Somogy megye). Vései Önkormányzat.

Vései Véssey család története címmel. 

2003.

A Rákóczi-szabadságharc eseményei Somogyban. Somogyi Hírlap. 

2008. 

2008. október 23. Megemlékező beszéd a Pécs Város Önkormányzata által szervezett ünnepi megemlékezésen és városi koszorúzási ünnepségen 

2010. 

2010. március 18. Pécs, PPHF. Berényi Zsigmond Szakkollégium 

Liberalizmus - Ma 

2010. július 27. Határontúli magyarok nyári egyeteme. Pécs PTE   

Nemzetiségek kérdése Magyarországon a 18-19. században I-II. 

2011. 
2011. július 15. Határontúli magyarok nyári egyeteme. Pécs PTE   

A Magyar Királyság nemzetei a 18-19. századi művekben I-II. 

2011. december 14. Academia Aperta. Pécsi Hittudományi Főiskola 

Klimo püspök tevékenysége a Pécsi egyházmegyében 

Ismeretterjesztő írások:

 • Füred a középkorban. In Kaposfüred. Községtörténeti tanulmányok. Szerkesztette Puskás Béla. Kaposvár, 2000. 7-14.
 • Hedonizmus Homérosz Iliászában. In Győri Tanulmányok 25. (2001.) Felelős szerkesztő: Bana József. Győr, 2001. 91-101.

Egyéb szakmai tevékenység:

2009. november-2010. január

Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen. 

Tudományos munkatársként részvétel az „Demographische Prozesse" projektben

2009. április-május

Geistwissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Lipcse 

Tudományos munkatársként részvétel az „Orientperzeption" projektben. 

Témám: Weltliche Verwaltung und Kircheninstitution im südtransdanubischen Raum im 18. Jahrhundert (Világi közigazgatás és egyházi igazgatás a dél-dunántúli térségben a 18. században). 


2008. november-2009. február 

Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen. 

Tudományos munkatársként részvétel az „Demographische Prozesse" projektben.  


2007. január-február 

Geistwissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Lipcse 

Tudományos munkatársként részvétel az „Orientperzeption" projektben. 

Témám: Kirchen, religiöse Gruppen und Kircheninstitution im südtransdanubischen Raum (Egyház, egyházi közigazgatás a dél-dunántúli térségben). 


2006. október Geistwissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Lipcse 

Tudományos munkatársként részvétel az „Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas in 17-18. Jahrhundert" projektben. 

2004- Internationalen Kulturhistorischen Symposion Mogersdorf résztvevője a Somogy megyei delegáció tagjaként


Egyesületi, Intézeti tagság: 

2004 - Pécsi Egyháztörténeti Intézet 

2008- Magyar Történelmi Társulat 


Folyóirat szerkesztés/szerkesztői tagság: 

2011- Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu. Varaždin. Szerkesztőségi bizottsági tag 

2010- Árkádia internetes történelmi és pedagógiai tematikájú folyóirat főszerkesztője (www.arkadia.pte.hu


Oktatói tevékenység:

2004 - Pécsi Hittudományi Főiskola Egyháztörténeti Tanszék (óraadó)

2004 - Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszék (fő állású)

2001-2003. Pécsi Tudományegyetem Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék (óraadó)

2001-2002. Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium (óraadó)

1999-2000. Pécsi Tudományegyetem Idegennyelvi Lektorátus. Latin nyelv történészek és a Grastyán Endre szakkollégium hallgatói számára.


Nyelvismeret: 

Latin nyelv. Középfok.

Német nyelv. Középfok.


Konferencia szervezés:

2009. Pécs, Pécsi Egyháztörténeti Intézet. 2009. április 2-3.

Katolikus megújulás és a barokk Magyarországon. Különös tekintettel a Dél-Dunántúlra (1700-1740). Egyháztörténeti konferencia. 


Kiállítások rendezése

1999.

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. 

„Somogy 1000 éve"

2001.

Somogy Megyei Levéltár. Folyosótárlat.

„Isten óvja a tisztes ipart" Ipar- és kereskedelemtörténeti kiállítás.

2002.

Barcs Városi Múzeum.

„A Somogyi Levéltár üvegablakai"

Nagyatádi Városi Múzeum

„A Somogyi Levéltár üvegablakai"

2003.

Somogy Megyei Levéltár. Folyosótárlat.

„Manu propria" Történelmi nagyságaink aláírásai levéltári forrásokon.

Csurgó Városi Múzeum.

„A Somogyi Levéltár üvegablakai"

2004.

Rijeka (Horvátország). Rijeka Városi Levéltár

Grbovi plemstva Županije Somogy (Somogyi Levéltár üvegablakai).


Címertervezés 

1999-2002. Somogy és Tolna megyei települések számára községi címerek tervezése 

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: « Csibi Norbert
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél