Krisztológiai szövegolvasás

2016 February 10

Krisztológiai szövegolvasás

 

A kurzus jellege

Szövegolvasó szeminárium, heti óraszáma nappali tagozaton 2, konzultációs órák száma levelező tagozaton 8. Gyakorlati jeggyel zárul.

 

A kurzus célja

A kurzus során olvasandó szövegek a Szentírás tanúságtételétől a kortárs reflexióig tartó történeti ívben mutatják meg a Jézus Krisztus alakját értelmező keresztény hagyomány gazdagságát, ugyanakkor azt is, hogy a khalkédóni dogma kulcsfontosságú e tradíció megértésében. A szövegeket oktatói előadások és hallgatói referátumok mutatják be.

 

 

Felépítése

A kurzus részletes nappali és levelező tagozatos tematikája az E-Scholán érhető el. Ízelítő az órai és a dolgozatokhoz választható témákból:

·        Az újszövetségi krisztológia fejlődése

·        Alexandriai Kürillosz: A tizenkét fejezetről adott magyarázat az Efezusi Zsinat után 431-ben

·        Hitvalló Szent Maximosz: Tömör magyarázat a Miatyánk imádságról

·        Canterburyi Szt. Anzelm: Miért lett Isten emberré? (satisfactio-elmélet)

·        Kálvin János: Krisztus mint közvetítő az Institutio-ban

·        Teilhard de Chardin: Mindenek összefoglalása Krisztusban

·        H. Richard Niebuhr: Krisztus és kultúra

·        Hans Urs von Balthasar esztétikai–dramatikus krisztológiája

·        Karl Rahner transzcendentális krisztológiája

·        Paul Tillich korrelációs módszere

·        Johann Baptist Metz: Auschwitz utáni krisztológia felé

·        Olivier Clément: Az Isten képére teremtett ember

·        Wolfhart Pannenberg: Antropológia és krisztológia

·        Walter Kasper: Jézus Krisztus istenfiúságának teológiai értelmezése

·        Bernhard Welte: Khalkédón krisztológiája.

·        Szentszéki dokumentumok krisztológiája a II. Vatikán Zsinat után

 

A teljesítés feltételei

A feltételek részletesen az E-Scholán érhetők el. A legfontosabb követelmények:

·        A tematikából választott krisztológiai kérdéskör 30 perces prezentációja, az oktatóval egyeztetett szakirodalom alapján és az ismertetett tartalmi és formai szempontok szerint.

·        Az előadást az órai értékelés alapján kiegészítve dolgozat formájában is be kell nyújtani.

·        Az írásos feladat évfolyamdolgozatként is elkészíthető. Feltételei: a 6-7-8. évfolyamdolgozati ajánlások betartása, a dolgozat terjedelme 12000-18000 leütés, együttműködés és legalább egy személyes konzultáció a témavezetővel.

·        E-Scholán elérhető anyagok: a választható témák és a hozzájuk tartozó szakirodalom listája, az előadások és dolgozatok tartalmi szempontjai és formai követelményei, benyújtásuk módja és határideje, letölthető dokumentumok.

 

Kötelező irodalom (használatának módja: ld. az E-Scholán)

·         Alexandriai Athanasziosz: Első beszéd az ariánusok ellen, in: Szent Athanasziosz művei, szerk. Vanyó László, Budapest, 1991 (Ókeresztény írók 13) 163–239.

·         Alexandriai Kürillosz: Arról, hogy a Szent Szűz Istenszülő, in: Az egyházatyák beszédei Szűz Mária-ünnepekre, szerk. Vanyó László, Budapest, 1996 (Ókeresztény Örökségünk) 30–61.

·         Alexandriai Kürillosz: A tizenkét fejezetről adott magyarázat az Efezusi Zsinat után 431-ben, in: Az egyházatyák beszédei Szűz Mária-ünnepekre, i. m. 62–77.

·         Antióchiai Ignác: Levél az efezusiakhoz, Levél a magnésziaiakhoz, Levél a trallésziekhez, Levél a filadelfiaiakhoz, Levél a szmirnaiakhoz, in: Apostoli atyák, szerk. Vanyó László, Budapest, 1980 (Ókeresztény írók 3) 163–179, 184–192.

·         Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről, Kilenc prédikáció az ariánusok ellen, Odigitria – Osiris, Budapest, 2002.

·         Balthasar, Hans Urs von: A dicsőség felfénylése / Teológiai esztétika, I [Az alak szemlélése], Budapest, 2004, 111–119, 432–458.

·         Balthasar, Hans Urs von: A három nap teológiája, Budapest, 1999, 9–42, 129–165.

·         Balthasar, Hans Urs von: Isten az Istentől, világosság a világosságtól, Communio (1994/4) 3-7.

·         Balthasar, Hans Urs von: Crucifixus etiam pro nobis. A "helyettesítés" misztériuma, Communio (1995/1) 3-15.

·         Balthasar, Hans Urs von: "Felmagasztalva minden más fölé", Communio (1995/4) 14-17.

·         Baszileiosz: A Szentlélekről, in: Kappadókiai atyák, szerk. Vanyó László, Budapest, 1983 (Ókeresztény írók 6) 71–163.

·         Canterburyi Szent Anzelm: Miért lett Isten emberré?, in: Canterburyi Szent Anzelm összes művei, Teológiai, bölcseleti írások, Szent István Társulat, Budapest, 2007 (Középkori keresztény írók 6), CDH 1.1-4, 2.11-25.

·         Chardin, Pierre Teilhard de: Benne élünk, in: Út az Ómega felé, Válogatás Teilhard de Chardin műveiből, Budapest, 1980, 173-237.

·         Chardin, Pierre Teilhard de: Krisztológia és evolúció, i.m. 429–438.

·         Chardin, Pierre Teilhard de: Szuper-Emberiség, Szuper-Krisztus, Szuper-Szeretet, i.m. 413–424.

·         Clément, Olivier: Az Isten képére teremtett ember, in: Uő.: Kérdések az emberről, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, 2004, 33-57.

·         Hitvalló Szent Maximosz: Tömör magyarázat a Miatyánk imádságról, in: Isten a szeretet, Válogatás Szent Maximosz hitvalló műveiből, Jel, Budapest, 2002 (Ókeresztény Örökségünk) 137-179.

·         Jusztinosz: I. Apológia, in: A II. századi görög apologéták, szerk. Vanyó László, Budapest, 1984 (Ókeresztény írók 8) 59–119.

·         Jusztinosz: II. Apológia, i. m. 120–132.

·         Kálvin János: Institutio, A keresztyén vallás rendszere I., Kálvin Kiadó, Budapest, 2014, 2.6.1-4, 2.12.1-3, 2.14.3, 2.15.1-6, 2.17.1-6, 3.16,1-4.

·         Kasper, Walter: Jézus a Krisztus, Vigilia, Budapest, 1996, 5-28, 183-345.

·         Kasper, Walter: Jézus Krisztus Istene, Osiris, Budapest, 2003, 80-142, 196-209.

·         Metz, Johann Baptist: Memoria passionis, Veszélyes emlékezet a pluralista társadalomban, Vigilia, Budapest, 2008, 70-84.

·         Metz, Johann Baptist: Szenvedéstörténet és megváltástörténet, L’Harmattan, Budapest, 2005, 87-96.

·         Meyendorff, John: A bizánci teológia, Történelmi irányzatok és tantételek, Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, Budapest, 2006, 3-32, 228-252.

·         Niebuhr, H. Richard: Krisztus és kultúra, Harmat – Sárospataki Keresztyén Filozófiaintézet, Budapest – Sárospatak, 2006, 3-52, 218-243.

·         Nüsszai Gergely: Apolinariosz nézetének cáfolata, in: Nüsszai Szent Gergely művei, szerk. Vanyó László, Budapest, 2002 (Ókeresztény írók 18) 100–211.

·         Órigenész: A princípiumokról I., Budapest, 2003, 50k, 160–170.

·         Pannenberg, Wolfhart: Rendszeres teológia 2., Osiris, Budapest, 2006, 215-228, 263-275, 299-328, 331-337.

·         Pascal, Blaise: Jézus misztériuma, Vigilia (2000/4) 250-255.

·         Rahner, Karl: Viszonyunk Jézushoz, in: Mit jelent Jézust szeretni? Herder, Budapest, 1993, 3-10, 29-65.

·         Rahner, Karl: A hit alapjai, Budapest, 1983, 88–135, 198–222.

·         Tillich, Paul: Rendszeres teológia, Osiris, Budapest, 1996, 253–347.

·         Welte, Bernhard: Khalkédón krisztológiája, kézirat, megtalálható az E-scholán.

 

Tanítóhivatali dokumentumok

·         Dei verbum, a II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója az isteni kinyilatkoztatásról (1965): DV 1-4., http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=11 (2016. január 25.)

·         II. János Pál pápa: Redemptor hominis (1979), http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=206 (2016. január 25.)

·         Nemzetközi Teológiai Bizottság: Néhány, a krisztológiára vonatkozó kérdés (1979), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1979_cristologia_hu.html (2016. január 25.)

·         Nemzetközi Teológiai Bizottság: Teológia – krisztológia – antropológia (1982), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1982_teologia-cristologia-antropologia_hu.html (2016. január 25.)

·         Pápai Biblia Bizottság: A Szentírás és a krisztológia (1984), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_doc_20090608_bibbia-cristologia_hu.html (= http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=134) (2016. január 25.)

·         Nemzetközi Teológiai Bizottság: Jézus tudata önmagáról és küldetéséről (1985), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1985_coscienza-gesu_hu.html#_ftn3 (2016. január 25.)

·         Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai, szerk. Heinrich Denzinger – Peter Hünermann, Bátonyterenye – Budapest, 2004, DH 42–45, 112–115, 125–126, 130, 146–147, 150, 153, 158, 159, 167, 172, 174, 250, 252–263, 272, 290–295, 301–302, 401, 487, 488, 496–498, 556–557, 564, 850, 1301–1302, 3905.

 

Kortárs reflexió (magyar nyelven)

·         Balter, Lucjan: Jézus, az irgalmasság mestere, Communio 1 (1993/4) 48-59.

·         Békés Gellért: Jézus, a mi Krisztusunk, Korunk bibliakritikája és az ősi krisztológiák, Vigilia (1997/12) 892-900.

·         Boros, Ladislaus [BOROS László]: Jézus sorsának kudarca, Teológia (1993/1) 16-20.

·         Bugár M. István: Szabadság, szeretet, személy, Az ókeresztény teológia antropológiai vetülete, Kairosz, Budapest, 2013, 70-98.

·         Chauvet, Louis-Marie: Jézus kiáltása a kereszten: a krisztológia csúcspontja, Pannonhalmi Szemle (2000/1) 13-16.

·         Fila Béla: Jézus újrafelfedezése, Vigilia (1997/12) 912-918.

·         Gál Ferenc: A krisztológia jelen problémái, Teológia (1996/1-2) 28-34.

·         Hafenscher Károly: Jézus Krisztus, az ökumenikus egység alapja, Vigilia (1997/12) 919-925.

·         Herczeg Pál: Adalékok a krisztológiai kifejezések kialakulásához, Theologiai Szemle (2001/2) 62-70.

·         Kaiser, Christopher B.: Az inkarnáció és a Szentháromság, Theologiai Szemle (1992/3) 171-178.

·         Kruppa Tamás: Andrej Rubljov "Troica"-ja mint Krisztus-ikon, Athanasiana 6 (1998) 87-96.

·         Kruppa Tamás: Az isteni lét kenotikus misztériumának üdvtörténeti lelepleződése Krisztus kereszthalálában és pokolraszállásában Hans Urs von Balthasar szemléletében, Athanasiana 11 (2000) 95-113.

·         Kruppa Tamás: Krisztológiai alapelvek Hans Urs von Balthasar teológiájában, Athanasiana 14 (2002) 143-151.

·         Lafont, Ghislain: A krisztológia útjai, Pannonhalmi Szemle (1993/1) 15-22.

·         Lambrecht, Jan: Krisztus uralma, Communio (1995/4) 18-24.

·         Leclercq, Jean: A társadalmi osztályok problémája és Szent Benedek krisztológiája, Pannonhalmi Szemle (2002/1) 109-121.

·         Léta Sándor: A történeti Jézus-kutatás új korszaka az észak-amerikai teológusok körében, az 1980-as évektől kezdve, Theologiai Szemle (2000/2) 71-75.

·         Löser, Werner: Jézus Krisztus Isten örök Fia, Communio (1994/4) 17-26.

·         Lubac, Henri de: Krisztus és a nem keresztény vallások az egyházatyák szerint, Távlatok 44 (1999) 175-182.

·         Nemeshegyi Péter: A történeti Jézus és a hit Krisztusa, Távlatok 17-18 (1994) 276-288.

·         Pásztor János: A krisztológia jelentősége a római katolikus-református párbeszédekben, Vigilia (1997/8) 583-589.

·         Ratzinger, Joseph: Jézus Krisztus ma, Communio (1994/4) 8-16.

·         Reinhardt, Klaus: Új utak a mai krisztológiában, Communio (1994/4) 35-48.

·         Schönborn, Christoph: Isten örökre ember is marad, Communio (1995/4) 3-13.

·         Szabó Ferenc SJ: „Krisztus fénye”, Bevezetés Henri de Lubac SJ életművébe, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest, 2014, 153-181, 333-361.

·         Szabó Ferenc: "Krisztus minden számunkra." Szent Ambrus Krisztus-központú lelkisége, Távlatok 38 (1997) 702-707.

·         Vanyó László: Szent Ágoston krisztológiája és lehetséges forrásai 1-2, Teológia 30 (1996/1-2) 52-65, 3-4, 37-59.

·         Vidrányi Katalin: Imitatio Christi, A különböző krisztológiai fölfogásokból adódó etikai problémák, Magyar Filozófiai Szemle (1994/1-2) 1-9.

·         Vidrányi Katalin: A patrisztikus tradíciók XX. századi újjáélesztése, Buksz (1997/4) 449-458.

·         Wengst, Klaus: Apokaliptika és krisztológia, Tanítvány (2000/1) 70-74.

·         Winklhofer, Alois: A dogmák is a történelem törvényének engedelmeskednek? In: Régi kérdések – új válaszok? Új kérdések – régi válaszok? Az Egyház, a lelkipásztorok és a teológia mai kérdései, OMC, Bécs, 1976, 63-84.

 

Lexikonok, kézikönyvek, monográfiák

·         Bagyinszki Ágoston OFM (szerk.): A hitvallástól a teológiai megalapozásig, Szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához, L’Harmattan – Sapientia, Budapest, 2014.

·         Beinert, Wolfgang (szerk.): A katolikus dogmatika lexikona, Vigilia, Budapest, 2004.

·         Chadwick, Henry: A korai egyház, Osiris, Budapest, 1999.

·         Congar, Yves M.-J.: Az Egyház élő hagyománya, Tanulmány a hagyomány teológiai fogalmáról, L’Harmattan – Sapientia, Budapest, 2015.

·         Gaillardetz, Richard R.: A katolikus teológia megalapozása, Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe, L’Harmattan, Budapest, 2011.

·         Greene, Colin J.D.: Christology in Cultural Perspective, Marking Out the Horizons, Eerdmans, Cambridge, 2003.

·         Hamman, Adalbert-G.: Hogyan olvassuk az egyházatyákat? Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2009.

·         Heidl György: Lelki alakformálás, Szent Ágoston beavató beszédei, Keresztény Örökség Kutatóintézet – Kairosz Kiadó, Pécs – Budapest, 2015.

·         Hurtado, Larry W.: Hogyan lett Jézus Istenné a földön? A Jézus-tisztelet történeti gyökerei, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2008.

·         Karkkainen, Veli-Matti: Christology: A Global Introduction, Baker Academic, Grand Rapids, MI, 2003.

·         Kereszty Rókus O.Cist. – Puskás Attila: Jézus Krisztus, Krisztológiai alapvetés, Szent István Társulat, Budapest, 2015.

·         Kessler, Hans: Krisztológia, in: A dogmatika kézikönyve 1., szerk. Schneider, Theodor, Budapest, 1997, 251–472.

·         Lafont, Ghislain OSB: A katolikus egyház teológiatörténete, Atlantisz, Budapest, 1998.

·         Menke, Karl-Heinz: Krisztus a létezés értelme, Krisztológia a relativizmus korában, Paulus Hungarus – Kairosz, Budapest, 2002.

·         Merrigan, T. – Haers J. (eds.): The Myriad Christ, Plurality and the Quest for Unity in Contemporary Christology, Leuven, 2000 (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 152).

·         Meyendorff, Jean: Krisztus az ortodox teológiában, Odigitria – Osiris, Budapest, 2003.

·         Müller, Gerhard Ludwig: Katolikus dogmatika, A teológia tanulmányozásához és alkalmazásához, Budapest, 2007, 243-372.

·         PAVIĆ, Juraj – TENŠEK, Tomislav Zdenko: Patrológia, Agapé, Szeged, 1997.

·         Puskás Attila: A kegyelem teológiája, Szent István Társulat, Budapest, 2007.

·         Puskás Attila: A teremtés teológiája, Szent István Társulat, Budapest, 2006.

·         Schönborn, Christoph: Krisztus ikonja, Holnap, Budapest, 1997.

·         Sesboüé, Bernard: Krisztus pedagógiája, Az alapvető krisztológia elemei, Vigilia, Budapest, 1997.

·         Tőzsér Endre SP – Várnai Jakab OFM: Dogmafejlődés, dogmaértelmezés, JTMR – L’Harmattan, Budapest, 2013.

·         Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe, Szent István Társulat, Budapest, 2009 (Ókeresztény írók 20).

·         Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma, Szent István Társulat, Budapest, 1980 (Ókeresztény írók 1).

·         Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona, Szent István Társulat, Budapest, 2004.

·         Vidrányi Katalin (vál.): Az isteni és az emberi természetről I-II., Görög egyházatyák, Atlantisz, Budapest, 1994.

 

 

„Ha teológus vagy, akkor igazán imádkozz, és ha igazán imádkozol, akkor teológus vagy.” (Pontoszi Evagriosz)

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: « Kutatásmódszertan 1-2.
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél