Bevezetés a teológiába 1-2.

2016 February 10

Bevezetés a teológiába 1-2.

 

A kurzus jellege

Két féléves szeminárium, heti óraszáma nappali tagozaton 2, konzultációs órák száma levelező tagozaton 8. Gyakorlati jeggyel zárul.

 

A kurzus célja és módszere

A két kurzus célja, hogy a hallgatók hitérzéke érzékenyebbé váljon, a „hittanos” receptív szemléletmód helyett kialakítsák az érett és hívő kritikus gondolkodás, teológiai ítéletalkotás képességét a kijelölt szövegek elolvasása, közös értelmezése, az alapfogalmak oktatói bemutatása, valamint az önállóan és csoportosan végzett feladatok révén. A résztvevők megismerik a hittudomány legalapvetőbb eszközeit és forrásait. A kurzus mindemellett bevezetés a szisztematikus teológiai tárgyakhoz.

 

 

Felépítése

A kurzus részletes nappali és levelező tagozatos tematikája az E-Scholán érhető el. Ízelítő a témákból:

·        A hit szubjektív és objektív igazolhatósága. Mi a hitünk alapja?

·        Isten megtapasztalása – megtérés – hit – igazság – elkötelezettség – közösség.

·        Hittartalom és hívő létmód. Hit és (hit)vallás. A keresztény önazonosság rétegzettsége

·        Mi a teológia feladata mindezzel? Mit csinál egy teológus?

·        Milyen a jó teológia? Hívő – az egyházba gyökerezik – jártas a hit történetében – korszerű.

·        A hittudomány szakterületei és módszerei.

·        Hogyan függ össze a keresztény tanítás és életmód?

·        Kinyilatkoztatás és hit: tapasztalat – a titok – szimbólum – nyelv – fogalom – teológia.

·        Szentírás és Hagyomány.

·        Hitletétemény, hitszabály, az igazságok hierarchiája, a hívők hitérzéke

·        A teológia a tudományok között. Teológia és filozófia. Biblia, teológia és természettudomány

·        Jézus Krisztus, Szentlélek, Szentháromság

·        Megváltás, megigazulás, megszabadítás

·        Az Egyház. Az egységet kereső teológia

·        Beteljesedés Istenben, az üdvösség elutasítása, átistenülés

·        Kortárs teológiai irányzatok

 

A teljesítés feltételei

A feltételek részletesen az E-Scholán érhetők el. A legfontosabb követelmények:

·        A tematikából választott téma 20 perces prezentációja az oktatóval egyeztetett szakirodalom alapján.

·        Az előadást kiegészítve és szerkesztve dolgozat formájában is be kell nyújtani.

·        Könyvtári záróteszt: a hallgatók számot adnak az alapvető teológiai fogalmakról

·        E-Scholán elérhető anyagok: témajavaslatok, a recenzió, az előadás és a dolgozat tartalmi szempontjai és formai követelményei, a benyújtás módja és határideje, a kötelező és ajánlott irodalom használatának módja, lexikonok, szótárak és online adatbázisok felsorolása, letölthető dokumentumok.

 

Kötelező irodalom (használatát ld. az E-Scholán)

·        ALSZEGHY Zoltán SJ: Bevezetés a teológiába, in Teológiai vázlatok III., szerk. Alszeghy Zoltán – Nagy Ferenc – Szabó Ferenc – Weissmahr Béla, SZIT, Bp., 1983, 7–65 ( = Uő.: Bevezetés a teológiába, Róma, 1975).

·        BEINERT, Wolfgang: A kereszténység – a szabadság lélegzete, Vigilia, Bp., 2005 (kijelölt szakaszok).

·        KOCK, Manfred: Az egyházba gyökerezve, in Huber, Wolfgang (szerk.): Milyen a jó teológia? Kálvin Kiadó, Bp., 2006, 70-75.

·        RAHNER, Karl SJ: Intellektuális becsületesség és keresztény hit, in Uő.: Isten: rejtelem. Öt tanulmány. Egyházfórum, Bp., 1994, 1-17.

·        RAHNER, Karl SJ: Istentapasztalat ma, Sapientiana (2012/1) 1-13.

·        RAHNER, Karl SJ: A titok fogalmáról a katolikus teológiában, in Uő.: Isten: rejtelem. Öt tanulmány, Egyházfórum, Bp., 1994, 18-50.

 

Tanítóhivatali megnyilatkozások (használatát ld. az E-Scholán)

·        Dei Verbum, a II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója az isteni kinyilatkoztatásról (kijelölt szakaszok).

·        Lumen gentium, a II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója az Egyházról (kijelölt szakaszok).

·        Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai, szerk. Heinrich Denzinger – Peter Hünermann, Bátonyterenye – Bp., 2004 (kijelölt szakaszok).

 

Ajánlott irodalom (használatát ld. az E-Scholán)

·        ALSZEGHY Zoltán SJ: Bevezetés a teológiába, in Teológiai vázlatok III., szerk. Alszeghy Zoltán – Nagy Ferenc – Szabó Ferenc – Weissmahr Béla, SZIT, Bp., 1983, 7–65 (= Uő.: Bevezetés a teológiába, Róma, 1975).

·        ANCSIN István – BOROS István: Bevezetés a teológiába (jegyzet), Vác, AVKF, 2007.

·        BABOS István SJ: A szimbolizmus értelmezése. A szimbólumok ismeretközlő tulajdonsága és a közölt ismeret sajátosságai, kéziratban, Pécs.

·        BAGYINSZKI Ágoston OFM (szerk.): A hitvallástól a teológiai megalapozásig – Szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához, L’Harmattan – Sapientia, Bp., 2014, 19-61, 97-122, 141-176, 209-229.

·        BEINERT, Wolfgang (szerk.): A katolikus dogmatika lexikona, Vigilia, Bp., 2004.

·        BOROS István (szerk.): Bevezetés a teológiába (jegyzet), Szegedi Hittudományi Főiskola, Szeged, 1996.

·        DAVIES, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába, Kossuth Kiadó, Bp., 1999, 11-43, 139-161.

·        FERENC pápa: Lumen fidei – A hit világossága kezdetű enciklikája, SZIT, Bp., 2013.

·        GAILLARDETZ, Richard R.: A katolikus teológia megalapozása. Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe, L’Harmattan, Bp., 2011, 17-84, 151-167.

·        GÁNÓCZY Sándor: Dogma a dogmatizmus tükrében, in Egyházfórum (2001/3) 11-14.

·        GÁNÓCZY Sándor: Milyen értelemben lehet tudomány a keresztény teológia? Magyar Tudomány (2012/10) 1256-1267. ( = http://www.matud.iif.hu/2012/10/10.htm)

·        GÁSPÁR Csaba László: Van-e „helye” Istennek a technikai civilizációban? Gondolkodás és istentapasztalat, in Zsugán Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Előadások a Posticumban, Posticum, Nagyvárad, 2006, 11-22.

·        GIBERT, P. – THEOBALD, C. (szerk.): Theologies and Truth: The Challenges of History, Peeters, Leuven, 2010.

·        HADOT, Pierre: Apofatizmus és negatív teológia, Sapientiana (2009/2) 79-88.

·        HORVÁTH Tibor: A kinyilatkoztatás teológiája, in Alszeghy Zoltán – Nagy Ferenc – Szabó Ferenc – Weissmahr Béla (szerk.): Teológiai vázlatok III., SZIT, Bp., 169-206.

·        HUBER, Wolfgang (szerk.): Milyen a jó teológia? Kálvin Kiadó, Bp., 2006.

·        JÁLICS Ferenc SJ: Fejlődik a hitünk, Kecskemét, 1996, 5-52.

·        JOAS, Hans: A hit választása – Milyen jövője lehet a kereszténységnek? Vigilia, Bp., 2014.

·        KASPER, Walter: A történelem törvényeinek engedelmeskedik-e az Egyház és a teológia? In Régi kérdések – új válaszok? Új kérdések – régi válaszok? Az Egyház, a lelkipásztorok és a teológia mai kérdései, OMC, Bécs, 1976, 9-36.

·        KASPER, Walter: Ami minden értelmet meghalad – gondolatok a keresztény hitről, Herder, 1992.

·        KASPER, Walter: Jézus Krisztus Istene, Osiris, Bp., 2003, 80-142.

·        KRÁNITZ Mihály – TÖRÖK Csaba: Teológiai módszertan – elméleti és gyakorlati bevezetés, SZIT, Bp., 2008.

·        KOCK, Manfred: Az egyházba gyökerezve, in Huber, Wolfgang (szerk.): Milyen a jó teológia? Kálvin Kiadó, Bp., 2006, 70-75.

·        LAFONT, Ghislain OSB: A katolikus egyház teológiatörténete. Atlantisz, Bp., 1998.

·        LAMBERIGTS, M. – BOEVE, L. – MERRIGAN, T. (szerk.): Theology and the Quest for Truth – Historical and Systematic Theological Studies, Peeters, Leuven, 2006.

·        LEWIS, C. S.: Keresztény vagyok, Harmat, Bp., 2006, 59-96 ( = Uő.: Az öröm vonzásában, SZIT, Bp., 1985, 309-330).

·        LIES, Lothar: Az európai teológiák és a katolicizmus új fogalma. Európai szemmel (1993/3) 36-41.

·        LUKÁCS László SchP: A dialógus teológiája I. (jegyzet), Sapientia, Bp., 2007.

·        LUKÁCS László SchP: Biográfia és doxográfia. Karl Rahner misztagogikus teológiája, in In memoriam Karl Rahner. Vigilia, Bp., 2006, 193-212.

·        MCGRATH, Alister E.: Bevezetés a keresztény teológiába, Osiris, Bp., 1995, 121-192.

·        MEYENDORFF, John: A bizánci teológia – történelmi irányzatok és tantételek, Bizantinológiai Intézet Alapítvány, Bp., 2006, 12-32.

·        MÜHLEN, Heribert: „Újuljatok meg Lélekben”, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1978.

·        NAZIANZOSZI Szent Gergely: Második beszéd a teológiáról, in Az isteni és az emberi természetről I. Görög egyházatyák. Atlantisz, Bp., 1994, 141-168.

·        NAZIANZOSZI Szent Gergely: A teológiáról és a püspök-beiktatásról (Or 20), in Nazianzoszi Szent Gergely beszédei, Ókeresztény Írók XVII. Kötet, SZIT, Bp., 2001 121-131.

·        NEMESHEGYI Péter SJ: Mi a hit? In Uő.: Istentől Istenhez, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1976, 17-24.

·        NEMESHEGYI Péter SJ: Mi a kereszténység? Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház, Leányfalu, 1988.

·        NEMESHEGYI Péter SJ: A huszadik század katolikus teológiája, Egyházfórum (2000/4) 3-8.

·        Nemzetközi Teológiai Bizottság: A teológia ma: távlatok, alapelvek és kritériumok, SZIT, Bp., 2013 (kijelölt szakaszok).

·        OROVA Csaba: Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe. Teológia a vallási vetületű társadalmi feszültségek gyógyításának szolgálatában, Néprajzi Látóhatár (2013/1) 41-73.

·        ŐRSY László SJ – PATSCH Ferenc SJ: A tudományos dolgozatírás művészete – módszertan az elkészítéshez és a kiértékeléshez, Sapientiana (2008/1) 70-89.

·        PÁL Ferenc: A jézusi örömhír átadásának lehetőségei, in Patsch Ferenc: Misszió, globalizáció, etika. Matteo Ricci szellemi öröksége, JTMR Faludi Ferenc Akadémia – L’Harmattan Kiadó, Bp., 2011, 105-121.

·        PANNENBERG, Wolfhart: Rendszeres teológia 1. Osiris, Bp., 2005, 11-56.

·        PANNENBERG, Wolfhart: Teológia és filozófia. A két tudomány viszonya és közös története. L’Harmattan, Bp., 2009, 11-29.

·        PATSCH Ferenc SJ: Globalizáció, vallásteológia, kölcsönösség, JTMR, Bp., 2014.

·        PATSCH Ferenc SJ: Karl Rahner a mai értelmezés-elmélet horizontján: egy „transzcendentális hermeneutika” körvonalai a teológiában?, in In memoriam Karl Rahner. Vigilia, Bp., 2006, 35-93.

·        POTTMEYER, Hermann J.: Bevezetés a hagyomány fundamentális teológiájába, Sapientiana (2012/2) 70-81.

·        POUPARD, Paul: A katolikus hit, SZIT, 2001, 7-42.

·        POUPARD, Paul: A keresztény ember hite, in Uő.: Bevezetés a katolikus hitbe, SZIT, Bp., 1980, 9-14.

·        PSZEUDO-DIONÜSZIOSZ Areopagitész: Misztikus teológia, in Az isteni és az emberi természetről II. Görög egyházatyák. Atlantisz, Bp., 1994, 259-265.

·        RADCLIFFE, Timothy OP: Affektivitás és Eucharisztia – testünket adni, Sapientiana (2011/2) 1-13.

·        RADCLIFFE, Timothy OP: Miért vagyok keresztény? Vigilia, Bp., 2012.

·        RAHNER, Hugo: Az Egyház – Isten ereje emberi gyöngeségben, in Uő.: Az Egyház mindig fiatal, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1972, 16-20.

·        RAHNER, Hugo: A játszó ember, Kairosz, Bp., 2013.

·        RAHNER, Karl SJ: Hit, szeretet, remény, Egyházfórum, Bp. – Luzern, 1991, 22-79, 98-114, 192-199.

·        RAHNER, Karl SJ: A hit megalapozása egy agnosztikus világban, in Uő.: Isten: rejtelem. Öt tanulmány, Egyházfórum, Bp., 1994, 78-82.

·        RAHNER, Karl SJ: A hit alapjai. Bevezetés a kereszténység fogalmába. Agapé, Szeged, 1998, 321-327.

·        RAHNER, Karl SJ: Mit jelent Jézust szeretni? Herder, 1993.

·        RATZINGER, Joseph. Bevezetés a keresztény hit világába. Előadások a keresztény hitvilágról. Vigilia, Bp., 2007.

·        RICOEUR, Paul: Bibliai hermeneutika. Hermeneutikai Kutatóközpont, Bp., 1995.

·        SCHEFFCZYK, Leo: A történelem törvényeinek engedelmeskedik-e az Egyház és a teológia? In Régi kérdések – új válaszok? Új kérdések – régi válaszok? Az Egyház, a lelkipásztorok és a teológia mai kérdései, OMC, Bécs, 1976, 37-62.

·        SCHNACKENBURG, Rudolf: Tévesen értelmeztük eddig a Bibliát? In Régi kérdések – új válaszok? Új kérdések – régi válaszok? Az Egyház, a lelkipásztorok és a teológia mai kérdései, OMC, Bécs, 1976, 107-127.

·        STINGLHAMMER, Hermann: A kor kihívásaira válaszoló teológia – Karl Rahner bécsi évei (1939-1944): a „pasztorális dogmatika” időszaka – Adalékok a dogmatikai módszertan témaköréből, in In memoriam Karl Rahner, Vigilia, Bp., 2006, 176-192.

·        SZABÓ Ferenc SJ: Az érzékek alkalmazása az Isten-kapcsolatban – Szent Ignác egyik elmélkedési módszere, in Barna Gábor (szerk.): Érzékek és vallás, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2009, 26-33.

·        TILLICH, Paul: Rendszeres teológia, Osiris, Bp., 1996, 23-69, 116-118, 197-199.

·        TÓTH Beáta: Theologia et Philosophia: társalgó ikernővérek, Sapientiana (2008/1) 2-16.

·        TÖRÖK Csaba: A teológia mint a valóság nyelve az illúziók világában, in Puskás Attila – Perendy László (szerk.): Az ember krízise. Vágyódás és megkísértés között, SZIT, Bp., 2013, 279-304.

·        TŐZSÉR Endre SP – VÁRNAI Jakab OFM: Dogmafejlődés, dogmaértelmezés, JTMR – L’Harmattan, Bp., 2013, 68-93, 179-183.

·        VAKLES Attila: Az isteni igazság megismerése a keleti szláv egyházban Tomas Spidlik teológiai kutatásai alapján, in Seszták István (szerk.): „Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. Századból II.” c. konferencia anyaga, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2011, 125-133.

·        VÁLÓCZY, József: „Az egyház kebelében való kritikai szabadság karizmája”, in In memoriam Karl Rahner. Vigilia, Bp., 2006, 277-289.

·        VÁRNAI Jakab OFM (szerk.): Fogalom, szó, kép (logika, nyelvészeti bevezető, szimbólumtan). Szegedi Hittudományi Főiskola, 1991.

·        VÁRNAI Jakab OFM: Kinyilatkoztatás és kölcsönösség, Sapientiana (2012/2) 62-69.

·        WELTE, Bernhard: Mit jelent hinni? Vallásfilozófiai megfontolások, L’Harmattan – Sapientia, Bp., 2013.

·        WILLIAMS, Rowan: A hit szerepe a mai világban, Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2014, 15-46, 77-91, 105-117.

·        WINKLHOFER, Alois: A dogmák is a történelem törvényének engedelmeskednek? in Régi kérdések – új válaszok? Új kérdések – régi válaszok? Az Egyház, a lelkipásztorok és a teológia mai kérdései, OMC, Bécs, 1976, 63-84.

 

 

„Ha teológus vagy, akkor igazán imádkozz, és ha igazán imádkozol, akkor teológus vagy.” (Pontoszi Evagriosz)

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél