Teremtésteológia

2015 June 25

1. A kurzus jellege

Előadás, heti óraszáma nappali tagozaton 2, konzultációs órák száma levelező tagozaton 8. Vizsgával zárul.

2. A kurzus célja

A kurzus a dogmatika céljának, módszertanának, előfeltételeinek és beszédmódjának rövid vizsgálatával kezdődik (prolegomena). Fő kérdésköre a teremtő Isten és a teremtmény kapcsolatának keresztény értelmezése (teremtéstan) és az ezzel szorosan összefüggő emberkép vonásai (teológiai antropológia). Kiemelt figyelmet fordítunk a teológia természettudományokkal folytatott párbeszédére és az ökumenikus kérdésekre.

3. Felépítése

Nappali tagozatos tematika

1. Prolegomena: a dogmatika célja, módszertana, előfeltételei és beszédmódja. A dogmatika játéktere: kinyilatkoztatás – Szentírás – Hagyomány és hagyományok – hitletétemény – az igazságok hierarchiája – tekintély – Tanítóhivatal – a hívők hitérzéke – dogma – dogmafejlődés – értelmezés – igazság – hit.

2. A teremtő Isten, a teremtett világ és az ember témája a dogmatikában: a teremtésteológia helye a dogmatikai traktátusok között, a teremtésteológia mint dogmatikai résztudomány története, elnevezései, nagy témái, katolikus, ortodox és protestáns hangsúlyai, mai kiindulópontjai, aktualitása.

3. Teremtéshit a Bibliában: mítosz és történetiség az ószövetségi teremtéselbeszélésekben („történeti aetiologia”), a bara ige jelentéstartalma; a jahvista teremtéstörténet (Ter 2,4b–3,24), teremtésről szóló kijelentések a fogság előtti prófétáknál, fogság előtti teremtészsoltárok; teremtésteológiai fejlemények a fogság alatt – Dt-Iz, papi teremtéselbeszélés (Ter 1,1–2,4a), fogság utáni teremtészsoltárok, bölcsességi irodalom, apokaliptika; a teremtés témája Jézus tanításában, újszövetségi teremtéskrisztológia.

4. Az egyházatyák teremtésteológiája: a nyugati egyház teológiai fejlődésének hangsúlyai; alapgondolatok az apostoli atyáknál (sztoikus és platonista hatások, teremtés és etika, a Fiú szerepe); a creatio ex nihilo tan kialakulása a középplatonizmus és a gnózis frontvonalán; Logosz-spekulációk, Irenaeus trinitárius teremtésértelmezése, Órigenész hipotézisei, Ágoston időszemlélete, kvázi-evolúciós hipotézise és nézete a teremtés jóságáról; exemplarizmus; az istenképiség teológiája, test és lélek kapcsolata.

5. Teremtésteológiai reflexió a középkortól napjainkig: Bonaventura víziója a teremtésről (repraesentatio Dei és liber), nézetei a világ örökkévalóságáról; Aquinói Tamás teremtésteológiai szemléletmódja, nézetei Isten teremtő tevékenységéről, antropológiája, a világ időbeli kezdetéről vallott nézetei; a középkori teológiai antropológia súlypontjai, Isten és a világ viszonyáról vallott nézetek a késő-középkorban (Meister Eckhart, Nicolaus Cusanus); reformátori súlypontok; az újkor természettudományos-antropológiai fordulata és hatása a teremtésteológiára.

6. A teremtő Isten és teremtő aktusának jellemzése (semmiből, szabadon, saját dicsőségére): a creatio ex nihilo fogalma (mit nem jelent és mit igen), Isten szabadságának elemzése (mit nem jelent és mit igen), Isten dicsősége mint a teremtés motívuma (mit nem jelent és mit igen); a Szentháromság mint a teremtés tere Balthasar teológiájában.

7. Isten munkálkodása a teremtésben: creatio ex nihilo (semmiből való teremtés) és creatio continua (folyamatos teremtés) – conservatio (a világ fenntartása), concursus divinus (együttműködés a teremtményi tevékenységekkel) – teremtői és teremtményi okság perikhórészisze, providentia (gondviselés), gubernatio (kormányzás); a kérő ima hatékonyságának kérdése.

8. A kinyilatkoztatás emberképe: az Ószövetség antropológiája (nefes, bászár, ruach, léb), az ember státusza a teremtmények között, az istenképiség biblikus jelentése, az ember nemisége a Gen fényében; az Újszövetség antropológiai fogalmai (pneuma, pszükhé, szóma, szarx); az ember a priori–transzcendentális és a posteriori–kategoriális határozmányai – teremtményiség (a természet és a természetfeletti fogalma), istenképiség (eikón és homoiószisz), személyi lét és halhatatlan lélek (tanítóhivatali határozatok és elítélések), szellemiség, szabadság, történetiség, testiség, nemiség mint az emberlét modális differenciálódása, társadalmiság – eredeti igazság és szentség, áteredő bűn, megváltottság, beteljesedés; a perszonalista teológia szempontjai.

9. Karl Rahner teológiai antropológiája: az ember transzcendentális és kategoriális léte, az ember mint szubjektum és személy; teremtményiség mint transzcendentális alapviszony; potentia oboedientialis; az Istennel való találkozás lehetősége a világban, szabadság és felelősség, az Istennel szembeni relatív és abszolút ellentmondás lehetősége; az eredeti bűn mibenléte.

10. Az angyalok a teremtésben és az üdvtörténetben: kortárs rajongás és szkepszis, a Biblia tanúsága az angyalok feladatáról (funkcionális szemlélet), a Szentírás a sátánról; vélemények a Nikaiai Zsinat előtt és a Zsinat jelentősége; Pszeudo-Dionüsziosz nézetei a mennyei hierarchiáról, Bonaventura és Aquinói Tamás angelológiája és különbségeik, 20. századi tendenciák a katolikus és a protestáns teológiában (elutasítás, közöny, eldöntetlenség, szimbolikus interpretáció, pozitív angyaltan); rendszerező reflexió tanítóhivatali megnyilatkozások és a liturgia tanúságának fényében

11. A rossz kérdése: problématérkép (fizikai és erkölcsi rossz), a rossz problémájának mibenléte; a filozófiai és teológiai kérdésfeltevés hasonlóságai és különbségei – a filozófiai válaszok tipizálása, a keresztény teológia viszonya a válaszkísérletekhez; az isteni gondviselés és a rossz viszonya, a gondviselés felismerhetősége; a gonosz hatalom eredete, személyessége és tevékenysége.

12. A fejlődéselmélet teológiai integrációja: evolúciós elmélet és evolucionizmus, régi és mai megközelítések; a teológia lehetséges viszonyulásai és válaszkísérleteinek rövid története – tanítóhivatali megnyilatkozások; aktív öntranszcendencia (Rahner, Weissmahr), az áteredő bűn fogalmának újraértelmezése, monogenizmus vs. poligenizmus; az ember, a kozmosz és Krisztus viszonya az unio hypostatica összefüggésében (Chardin víziója és Rahner megfontolásai), Gánóczy reflexiója; Dawkins nézetei és ezek kritikája

13. A világról szerzett ismeretek a mítosz, a filozófia, a természettudomány és a teológia kapcsolatrendszerének horizontján: ókori közel-keleti mítoszok és a görög mitológia a világ eredetéről, a mitikus világszemlélet jellemzői; filozófiai kozmológiák, theologia naturalis (Platón, Arisztotelész, Plótinosz); a természettudományos világkép jellemzői és lehetséges értelmezései; a teológiai kérdésfeltevés specifikuma és viszonya a természettudományos kérdésfeltevéshez.

Levelező tagozatos tematika

1. Prolegomena: a dogmatika célja, módszertana, előfeltételei és beszédmódja. A dogmatika játéktere: kinyilatkoztatás – Szentírás – Hagyomány és hagyományok – hitletétemény – az igazságok hierarchiája – tekintély – Tanítóhivatal – a hívők hitérzéke – dogma – dogmafejlődés – értelmezés – igazság – hit.

2. Teremtéshit a Bibliában: mítosz és történetiség az ószövetségi teremtéselbeszélésekben („történeti aetiologia”), a bara ige jelentéstartalma; a jahvista teremtéstörténet (Ter 2,4b–3,24), teremtésről szóló kijelentések a fogság előtti prófétáknál, fogság előtti teremtészsoltárok; teremtésteológiai fejlemények a fogság alatt – Dt-Iz, papi teremtéselbeszélés (Ter 1,1–2,4a), fogság utáni teremtészsoltárok, bölcsességi irodalom, apokaliptika; a teremtés témája Jézus tanításában, újszövetségi teremtéskrisztológia. A teremtő Isten és teremtő aktusának jellemzése (semmiből, szabadon, saját dicsőségére): a creatio ex nihilo fogalma (mit nem jelent és mit igen), Isten szabadságának elemzése (mit nem jelent és mit igen), Isten dicsősége mint a teremtés motívuma (mit nem jelent és mit igen); a Szentháromság mint a teremtés tere Balthasar teológiájában.

3. A kinyilatkoztatás emberképe: az Ószövetség antropológiája (nefes, bászár, ruach, léb), az ember státusza a teremtmények között, az istenképiség biblikus jelentése, az ember nemisége a Gen fényében; az Újszövetség antropológiai fogalmai (pneuma, pszükhé, szóma, szarx); az ember a priori–transzcendentális és a posteriori–kategoriális határozmányai – teremtményiség (a természet és a természetfeletti fogalma), istenképiség (eikón és homoiószisz), személyi lét és halhatatlan lélek (tanítóhivatali határozatok és elítélések), szellemiség, szabadság, történetiség, testiség, nemiség mint az emberlét modális differenciálódása, társadalmiság – eredeti igazság és szentség, áteredő bűn, megváltottság, beteljesedés; a perszonalista teológia szempontjai.

4. A fejlődéselmélet teológiai integrációja: evolúciós elmélet és evolucionizmus, régi és mai megközelítések; a teológia lehetséges viszonyulásai és válaszkísérleteinek rövid története – tanítóhivatali megnyilatkozások; aktív öntranszcendencia (Rahner, Weissmahr), az áteredő bűn fogalmának újraértelmezése, monogenizmus vs. poligenizmus; az ember, a kozmosz és Krisztus viszonya az unio hypostatica összefüggésében (Chardin víziója és Rahner megfontolásai), Gánóczy reflexiója; Dawkins nézetei és ezek kritikája

4. A teljesítés feltételei

• Nappali tagozaton legfeljebb három hiányzás.

• A vizsgára bocsátás feltétele a szóbelit közvetlenül megelőző sikeres írásbeli teszt: feleletválasztás a kapcsolódó dogmatikai tételek alapján (elvárt szint: 100 %); ki, milyen címmel és mikor adott ki kulcsfontosságú tanítóhivatali megnyilatkozásokat, Denzinger–Hünermann alapján (elvárt szint: 67 %); a legfontosabb teológiai fogalmak és irányzatok lényegretörő meghatározása (elvárt szint: 80%). A szükséges irodalom elérhető az E-Scholán, szeptember elsejétől.

·         • E-Scholán elérhető anyagok: az írásbeli teszt és a szóbeli vizsga részletesebb leírása, a kötelező és ajánlott irodalom használatának módja, letölthető dokumentumok.”

 

5. Tananyag

Kötelező irodalom a vizsgához (prolegomena, teremtésteológia, teológiai antropológia)

• ALSZEGHY Zoltán SJ: A kezdetek teológiája, in Teológiai vázlatok IV., szerk. Alszeghy Zoltán – Nagy Ferenc – Szabó Ferenc – Weissmahr Béla, Budapest, 1983, 7–89.

• ALSZEGHY Zoltán SJ – FLICK, Maurizio SJ: A katolikus dogma fejlődése, in Tőzsér Endre SP – Várnai Jakab OFM: Dogmafejlődés, dogmaértelmezés, JTMR – L’Harmattan, Budapest, 2013, 11-109.

• BAGYINSZKI Ágoston OFM (szerk.): A hitvallástól a teológiai megalapozásig – Szöveggyűjtemény a teológiai ismeretelmélet tanulmányozásához, L’Harmattan – Sapientia, Budapest, 2014, 19-47, 49-61, 90-140, 164-176, 209-229.

• Dei Verbum, a II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója az isteni kinyilatkoztatásról

• GAILLARDETZ, Richard R.: A katolikus teológia megalapozása. Bevezetés a teológiai ismeretelméletbe, L’Harmattan, Budapest, 2011, 17-29, 42-49, 60-185.

• Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai, szerk. Heinrich Denzinger – Peter Hünermann, Bátonyterenye – Budapest, 2004, vonatkozó szakaszok.

• LADARIA, Luis F.: Mi egy dogma? A dogma kérdése a mai teológiában, in Tőzsér Endre SP – Várnai Jakab OFM: Dogmafejlődés, dogmaértelmezés, JTMR – L’Harmattan, Budapest, 2013, 111-147.

• NEMESSZEGHY Ervin: Az anyagi világ, in Teológiai vázlatok IV., szerk. Alszeghy Zoltán – Nagy Ferenc – Szabó Ferenc – Weissmahr Béla, Budapest, 1983, 91–169.

• MÜLLER, Gerhard Ludwig: Katolikus dogmatika – A teológia tanulmányozásához és alkalmazásához, Budapest, 2007, 101–241.

• PUSKÁS Attila: A teremtés teológiája, Budapest, 2006.

• SATTLER, Dorothea – SCHNEIDER, Theodor: Teremtéstan, in A dogmatika kézikönyve 1., szerk. Theodor Schneider, Budapest, 1997, 55–248.

Ajánlott irodalom: prolegomena

• BABOS István SJ: A szimbolizmus értelmezése. A szimbólumok ismeretközlő tulajdonsága és a közölt ismeret sajátosságai, kéziratban, Pécs.

• BEINERT, Wolfgang (szerk.): A katolikus dogmatika lexikona, Vigilia, Budapest, 2004, vonatkozó szócikkek.

• ELŐD István: Katolikus dogmatika, Szent István Társulat, Budapest, 1983, 9-18.

• GÁSPÁR Csaba László: Van-e „helye” Istennek a technikai civilizációban? Gondolkodás és istentapasztalat, in Zsugán Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Előadások a Posticumban, Posticum, Nagyvárad, 2006, 11-22.

• HORVÁTH Tibor: A kinyilatkoztatás teológiája, in Alszeghy Zoltán – Nagy Ferenc – Szabó Ferenc – Weissmahr Béla (szerk.): Teológiai vázlatok III., Szent István Társulat, Budapest, 169-181, 194-198.

• KASPER, Walter: Jézus Krisztus Istene, Osiris, Budapest, 2003, 80-142.

• LAFONT, Ghislain OSB: A katolikus egyház teológiatörténete. Atlantisz, Budapest, 1998.

• NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG: A dogmaértelmezés, in Tőzsér Endre SP – Várnai Jakab OFM: Dogmafejlődés, dogmaértelmezés, JTMR – L’Harmattan, Budapest, 2013, 149-191.

• PANNENBERG, Wolfhart: Rendszeres teológia 1. Osiris, Budapest, 2005, 11-56.

• PATSCH Ferenc SJ: Karl Rahner a mai értelmezés-elmélet horizontján: egy „transzcendentális hermeneutika” körvonalai a teológiában?, in In memoriam Karl Rahner, Vigilia, Budapest, 2006, 35-93.

• RAHNER, Karl SJ: A titok fogalmáról a katolikus teológiában, in Uő.: Isten: rejtelem. Öt tanulmány. Egyházfórum, Budapest, 1994, 18-50.

• RICOEUR, Paul: Bibliai hermeneutika. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1995.

• STINGLHAMMER, Hermann: A kor kihívásaira válaszoló teológia – Karl Rahner bécsi évei (1939-1944): a „pasztorális dogmatika” időszaka – Adalékok a dogmatikai módszertan témaköréből, in In memoriam Karl Rahner, Vigilia, Budapest, 2006, 176-192.

• TILLICH, Paul: Rendszeres teológia, Osiris, Budapest, 1996, 23-69, 116-118, 197-199.

• VÁRNAI Jakab OFM (szerk.): Fogalom, szó, kép, Szegedi Hittudományi Főiskola, 1991.

• WINKLHOFER, Alois: A dogmák is a történelem törvényének engedelmeskednek? in Régi kérdések – új válaszok? Új kérdések – régi válaszok? Az Egyház, a lelkipásztorok és a teológia mai kérdései, OMC, Bécs, 1976, 63-84.

Ajánlott irodalom: teremtésteológiai kérdések

• BÉRES Tamás, OROSZ Gábor Viktor, SZABÓNÉ MÁTRAI Marianna, PETRI Gábor  (szerk.): A teremtés ünnepe – Tanulmányok, képek, liturgikus szövegek, Luther Kiadó, Budapest, 2008.

• BOUTENEFF, Peter C.: Beginnings – Ancient Christian Readings of the Biblical Creation Narratives, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2008.

• CASTELO, Daniel: The Spirit, Creaturehood and Sanctification: On Avoiding Theological Overcompensation, International Journal of Systematic Theology 16 (2014/2) 177-191.

• DAVIES, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába, Kossuth Kiadó, Budapest, 1999, 218-242.

• ELŐD István: Katolikus dogmatika, Szent István Társulat, Budapest, 1983, 89-152.

• GÖRÖG Veronika: Felelősség vagy sors? Afrikai és afro-amerikai eredettörténetek, in Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére, L’Harmattan, Budapest, 2006, 81-98.

• HEGYI Márton: Ehetett volna-e Ádám Istennek tetsző módon a jó és rossz tudás fájáról? In Puskás Attila – Perendy László (szerk.): Az ember krízise. Vágyódás és megkísértés között, Szent István Társulat, Budapest, 2013, 123-153.

• LAMMEL Annamária: A holisztikus gondolkodás, a kozmogónia, a biogenezis és az ontogenezis reprezentációja a Parasztbibliában, in Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére, L’Harmattan, Budapest, 2006, 45-62.

• LOSONCZI Péter: A szent és a virtuális valóság – avagy: létrehozható-e a szent? Kísérleti esszé a vallásfilozófia tárgykörében, in Zsugán Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Előadások a Posticumban, Posticum, Nagyvárad, 2006, 183-194.

• NAGY Zoltán: Az isten és az ördög huzakodása. A megrontott teremtés és a hanyatló idő gondolata a vaszjugani hantiknál, in Ekler Andrea – Mikos Éva – Vargyas Gábor (szerk.): Teremtés. Szövegfolklorisztikai tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére, L’Harmattan, Budapest, 2006, 62-81.

• RAHNER, Karl: A hit alapjai, Budapest, 1983, 88–135, 198–222.

• REVENTLOW, Henning Graf – HOFFMAN, Yair (szerk.): Creation in Jewish and Christian Tradition, Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 319, Sheffield Academic Press, London, 2002.

• SZENTPÉTERY Péter: „Hiszem, hogy Isten teremtett engem, minden teremtménnyel együtt”. Miért fontos most és mindörökké a teremtéshit? in Szabó Lajos (szerk.): Teológia és oktatás, Luther Kiadó, Budapest, 2015, 123-131.

Ajánlott irodalom: teremtésteológia és természettudomány

• CHARDIN, Pierre Teilhard de: Krisztológia és evolúció, in Út az Ómega felé – Válogatás Teilhard de Chardin műveiből, Budapest, 1980, 429–438.

• CHARDIN, Pierre Teilhard de: Szuper-Emberiség, Szuper-Krisztus, Szuper-Szeretet, in Út az Ómega felé – Válogatás Teilhard de Chardin műveiből, Budapest, 1980, 413–424.

• DAWKINS, Richard: A nagy konvergencia, in Az ördög káplánja – Válogatott tanulmányok, Vince, Budapest, 2005, 191–197.

• DAWKINS, Richard: A vak órásmester – Gondolatok a darwini evolúcióelméletről, Akadémiai, Budapest, 1994, 24–43.

• DAWKINS, Richard: A Valószínűtlenség Hegyének meghódítása, Műszaki, Budapest, 2001, 58–81, 102–138.

• GÁNÓCZY Sándor: Evolúció, folyamatos teremtés, üdvtörténés, in Uő.: Határon innen, határon túl – Teológiai párbeszédek, Budapest, 2009, 185–194.

• GÁNÓCZY Sándor: Folytatólagos teremtés – Lehetséges-e a világegyetem önszervezésének teológiája?, Mérleg 36 (2000) 270–281.

• GÁNÓCZY Sándor: A keresztény teremtéstan ökológiai perspektívái, in Nincs ég föld nélkül (Tanulmányok a Concilium című folyóirat 1991/8-as számából), Ökológiai Infromációs Központ, Budapest, 1991.

• GÁNÓCZY Sándor: A „kreácionizmus” és az „értelmes tervezettség” a teológiai kritika mérlegén, in Határon innen, határon túl – Teológiai párbeszédek, Budapest, 2009, 254–272.

• GÁNÓCZY Sándor: Teremtéstan és ökológia, in Egyházfórum (1992/2) 64-73.

• HAWKING, Stephen: Az idő rövid története – A nagy bummtól a fekete lyukakig, Budapest, 2010.

• HEISENBERG, Werner: A rész és az egész – Beszélgetések az atomfizikáról, Budapest, 1978.

• Jesenius.hu

• MCGRATH, Alister: Dawkins istene – Gének, mémek és az élet értelme, Kalligram, Pozsony, 2008, 65–101, 174–198.

• MCGRATH, Alister E.: Tudomány és vallás, Typotex, Budapest, 2003.

• POLKINGHORNE, John: Egyetlen világunk. A tudomány és a teológia kölcsönhatásai, Kalligram, Pozsony, 2008.

• RAHNER, Karl: A hit alapjai, Budapest, 1983, 88–135, 198–222.

• WEISSMAHR Béla: A csoda problémájáról, Mérleg 34 (1971), 355–369.

• WEISSMAHR Béla: A világegyetem létrejötte: teremtés és fejlődés, Mérleg 41 (2005) 189–203; ld. még: http://weissmahr-alapitvany.hu/documents/2005_a_vilagegyetem_letrejotte.pdf

• WEISSMAHR, Béla SJ: Karl Rahner válasza az evolucionizmus kihívására: az aktív önfelülmúlás, in In memoriam Karl Rahner, Vigilia, Budapest, 2006, 9-34.

Ajánlott irodalom: a teremtésteológia ökumenikus szempontjai

• BENT, Ans van der: Commitment to God’s World. A Concise Critical Survey of Ecumenical Social Thought, WCC, Genf, 1995, 67-77.

• CONRADIE, Ernst M.: What on Earth Did God Create? Overtures to an Ecumenical Theology of Creation, The Ecumenical Review 66 (2014/4) 433-453.

• EDWARDS, Denis: The Attractor and the Energy of Love. Trinity in Evolutionary and Ecological Context, The Ecumenical Review 65 (2013/1) 129-144.

• FAITH AND ORDER COMMISSION: God in Nature and History, in Gassmann, Günther (szerk.): Documentary History of Faith and Order, 1963-1993, WCC, Genf, 1993, 289-311.

• GELDBACH, Erich: The Concept of Creation in the Conciliar Process of Justice, Peace and the Integrity of Creation, in Reventlow, Henning Graf – Hoffman, Yair (szerk.): Creation in Jewish and Christian Tradition, Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 319, Sheffield Academic Press, London, 2002, 291-308.

• GOSLING, David: Towards a Credible Ecumenical Theology of Nature, The Ecumenical Review (1986/3) 322-331.

• GRDZELIDZE, Tamara: Creation and Ecology. How Does the Orthodox Church Respond to Ecological Problems? The Ecumenical Review (2002/3) 211-218.

• HALL, Dougla John: Creation, in Lossky, Nicholas et al. (szerk.): Dictionary of the Ecumenical Movement, WCC, Genf, 2002, 271-275.

• KERBER, Guillermo: Caring for Creation and Striving for Climate Justice: Implications for Mission and Spirituality, International Review of Mission 99 (2010/2) 219-229.

• KNITTER, Paul F.: A Common Creation Story? Interreligious Dialogue and Ecology, Journal of Ecumenical Studies (2000/3-4) 285-300.

• LOCHMAN, Jan Milic: Trends in the Ecumenical Dialogue on Faith and Science, Journal of Ecumenical Studies (1980/Summer) 432-444.

• LØNNING, Per: Creation: Contribution and Deficiencies of Our Confessional Traditions – Observations and Reflections on an Ecumenical Consultation, The Ecumenical Review 36 (1984) 204-213.

• PALANTZA, Alexandra: The Creation Narratives in the Western and Greek-Orthodox Theology of the 20th Century, Review of Ecumenical Studies Sibiu (2014/3) 460-472.

• PANNENBERG, Wolfhart: Rendszeres teológia 2., Osiris, Budapest, 2006, 15-57, 139-213.

• PUSKÁS Attila: A teremtés teológiája, Szent István Társulat, Budapest, 17-25.

• TILLICH, Paul: Rendszeres teológia, Osiris, Budapest, 1996, 207-220.

Ajánlott irodalom: teremtésteológia és ökológia

• ENGEL, J. Ronald: Demokrácia, kereszténység, ökológia. Az ökoteológia 21. századi munkaterve, in Mérleg (2011/1-4) 86-101.

• JÁVOR Benedek (szerk.): Felelősségünk a teremtett világért – Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról, Védegylet, Budapest, 2004.

• KAMARÁS István: Hazai keresztény válaszok az ökológiai válságra, Iskolakultúra (2013/12) 3-29.

• MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA: Felelősségünk a teremtett világért – körlevél a teremtett világ védelméről, Szent István Társulat, Budapest, 2008 (= http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=209)

• NACSINÁK Gergely András: Aszkézis – Az ökológiai gondolkodás útkeresései (első rész), Katekhón (2007/2) 157-178.

• NACSINÁK Gergely András: Aszkézis – Az ökológiai gondolkodás útkeresései (második, befejező rész), Katekhón (2007/3) 265-282.

• NACSINÁK Gergely András: Aszkézis: ökológiai kérdések megjelenése a vallásokban, Iskolakultúra (2003/2) 33-46.

• NEMESHEGYI Péter: A teológia és az ökológia kapcsolódási pontjai, Cédrus (2001/10) = http://www.tabulas.hu/cedrus/2001/10/okoetika.html

• SCHAEFFLER, Richard: A vallásfilozófia kézikönyve, Osiris, Budapest, 2003, 189-192.

• SOMFAI Béla SJ: Genetikailag módosított haszonnövények: a kezdet vagy a vég? Mérleg (2011/1-4) 181-192.

• Teremtesunnepe.hu

• Teremtesvedelem.hu

Ajánlott irodalom: teológiai antropológia

• GAGYI Ágnes: Technotranszcendencia. Virtuális és technológiai mindenhatóság – az abszolút iránti igény bekebelezése, in ZSUGÁN Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Előadások a Posticumban, Posticum, Nagyvárad, 2006, 164-170.

• JITENAU, Liviu: Az antropológiai fordulat csődje, azaz zsákutcában a teológia antropocentrizmusa? in Puskás Attila – Perendy László (szerk.): Az ember krízise. Vágyódás és megkísértés között, Szent István Társulat, Budapest, 2013, 253-269.

• KRUPPA Tamás: Paul Evdokimov antropológiája, in Seszták István (szerk.): „Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. Századból II.” c. konferencia anyaga, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2011, 67-87.

• OROSZ Gábor Viktor: Evangélikus önazonosság és a vallási tapasztalat vitatottságban rejlő lehetősége, in Szabó Lajos (szerk.): Teológia és oktatás, Luther Kiadó, Budapest, 2015, 169-183.

• PANNENBERG, Wolfhart: Mi az ember? Korunk antropológiája a teológia fényében, Egyházfórum, Budapest, 1998.

• PATSCH Ferenc SJ: A misszió mint transzkulturáció. Matteo Ricci és a vallásközi párbeszéd hermeneutikai modellje, in Patsch Ferenc: Misszió, globalizáció, etika. Matteo Ricci szellemi öröksége, JTMR Faludi Ferenc Akadémia – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2011, 253-294.

• SESZTÁK István: Panayiotis Nellas teológiai gondolkodása és a keleti keresztény emberkép néhány sajátos vonása, in Seszták István (szerk.): „Keleti teológusok és nyugati interpretációjuk a XX. Századból II.” c. konferencia anyaga, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 2011, 115-123.

• TAMÁS Roland: Homo concupiscens – az ember az üdvtörténet zarándokútján, in Puskás Attila – Perendy László (szerk.): Az ember krízise. Vágyódás és megkísértés között, Szent István Társulat, Budapest, 2013, 154-173.

• TRACY, David W.: Freedom, the Self, and the Other, in Rouner, Leroy S. (szerk.): On Freedom, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 1989, 46-58.

• WANDSCHNEIDER, Dieter: A determinizmus problémája. A szabadság mint öndetermináció, in Mérleg (2011/1-4) 150-163.

 

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél