Fundamentális: Jézus esemény

2015 June 17

1. A kurzus jellege

Előadás; nappali tagozatos heti óraszáma 2, levelező tagozaton konzultációs órák száma 8. Vizsgával zárul.

2. A kurzus célja

A kurzus indokoltságát a 19. században virágkorát élő történeti bibliakutatás által fölvetett szempontok és az ennek nyomán kiépülő történetkritikai egzegézis kívánalmai igazolják. Ha Jézus Krisztus személye és tanítása a keresztény vallás alapja és középpontja, akkor nélkülözhetetlen történetiségének felmutatása, és az ezzel szemben felhozható, ill. ténylegesen felhozott vádak cáfolata. Ez elkerülhetetlenné teszi, hogy ne elégedjünk meg az evangéliumokban olvasható csodatételeknek Jézus Krisztus istensége melletti „bizonyítékként” való értelmezésével, hanem föltegyük a kérdést: mennyire hihetünk nemcsak a csodaelbeszéléseknek, hanem egyáltalán annak, hogy az evangéliumok egésze hitelre méltóan ad számot Jézus Krisztus működéséről. Sőt szembesülnünk kell a Jézus Krisztus létét megkérdőjelező kritikákkal is. A kurzus tehát érint teológia szempontból releváns történettudományi, régészeti, nyelvészeti és irodalomelméleti problémákat is. A kurzus célja nem utolsósorban az is, hogy reagáljon bizonyos kortárs elméletekre, amelyek új mítoszokat alkotnak Jézus Krisztus személye körül (ld. „Da Vinci kód”). A kurzus érinti a 20. és 21. századi művészeti alkotások Jézus-képét is, amelyek – különösen a Jézus-filmek – a maguk szempontjainak érvényre juttatásával nagy hatással bírnak korunk emberére.

3. Felépítése

1. A zsidó források Jézusról
A Jézus-esemény evangéliumokon kívüli forrásanyaga – Jézus személyének jelentősége a kereszténységben. A fundamentális krisztológia feladata. Apokrif iratok. Zsidó megemlékezések (Josephus Flavius, Talmud, Toledot Jesu).

2. Pogány és keresztény források Jézusról
Római szerzők (Tacitus, Plinius, Suetonius). Euszébiosz egyháztörténetének tanúsága.

3. Az evangéliumok műfaja és műfajai
A Jézus-esemény az evangéliumokban – A bibliai források keletkezésének állomásai. Az evangélium mint műfaj: kialakulása, jegyei, a szerzőség fogalma, az evangéliumok tekintélye, egysége.

4. A történeti megbízhatóság (Latourelle)
A Jézus-kutatás története és eredményei – A kritika előtti kor szemléletmódja. A liberális kritikai racionalizmus (Reimarus, Strauss, a „Leben-Jesu-Forschung”). A kritikák gerjesztette agnoszticizmus (Wrede, formatörténeti iskola). Történeti szkepticizmus és a „hit Krisztusa” felé való fordulás és ennek kritikája (Bultmann – Jeremias, Käsemann, Fuchs, Ebeling és az „új hermeneutika”). Katolikus egzegéták szintézise. A történeti hitelesség kritáriumai. Konklúziók.

5. A Jézus könyvek sorsa 

6. A názáreti Jézus
Mit tudhatunk a názáreti Jézusról? – Név, ikonográfia, kronológia. A nyilvános működés színtere és körülményei. Jézus viszonya népének korabeli csoportosulásaihoz. „Teológiája”.

7. Isten országa és Isten atyasága
Isten országának hirdetése – A baszileia tu theu fogalma. Isten uralmának ideje a „már igen” és a „még nem” feszültségében. A baszileia keretei és tartalmai. A baszileia mint Isten atyaságának megnyilvánulása.

8. Felségcímek
Jézus tanúsága önmagáról – Messiás, Emberfia, Isten fia. Jézus küldetésének megnyilvánulásai. Jézus küldetéstudatának és emberi öntudatának kérdése. Működésének és küldetéstudatának forrása.

9. Jézus csodái és gyógyításai
Jézus csodái – A csoda fogalma a természettudományok felől. A csoda a filozófiai reflexió fényében. A csoda biblikus értelme. Csoda és jel (a jánosi teológia). A csodaelbeszélések műfaja. A csodák történetisége. A csodák és Isten országának kapcsolata. A csoda és a hit viszonya. A jövendölések kérdése.

10. Jézus föltámadása, annak problematikája, elkerülhetetlensége (a hat forrás)
Jézus feltámadásának kérdése – A feltámadás fogalma. Biblikus források tanúsága (Jézus megjelenései, asszonyok a sírnál). A feltámadás történetiségének problémája. A Jézus feltámadásába vetett hit előtörténete. A húsvéti esemény történeti-pszichlógiai rekonstrukciós kísérlete és a feltámadást tagadó fölvetések. Jézus feltámadásának hitbéli megragadása.

11. Lohfink koncepciója 

12. Ellentétes nézetek cáfolása 

13. A föltámadott-föltámadás 

Levelező tagozatos tematika

1. Az evangéliumok történeti megbízhatósága

2. A názáreti Jézus és igehirdetése. Jézus csodái és gyógyításai

3. Jézus föltámadása, annak problematikája, elkerülhetetlensége (a hat forrás)

4. Isten országa és igehirdetése. A föltámadás történeti és teológiai jellemzése 

4. A teljesítés feltételei

Órai részvétel + vizsga

5. Tananyag

GESZTESY András: A Jézus-esemény [kézirat], Pécs, 2012 (elérhető az E-Scholán)

Ajánlott irodalom:

  • KASPER, Walter: Jézus a Krisztus, Budapest, 1996
  • KERESZTY Rókus: Jézus Krisztus, Budapest, 1995
  • SESBOÜÉ, Bernard: Krisztus pedagógiája / Az alapvető krisztológia elemei, Budapest, 1997
  • Jézus-filmek: „Máté evangéliuma” (Pasolini), „Jézus Krisztus szupersztár”, „Krisztus utolsó megkísértése”, „Passió

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: Teremtésteológia »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél