Modernkori filozófiatörténet

1. A kurzus jellege

Előadás és szeminárium. Nappali tagozatos heti óraszáma 2 előadás, 1 szeminárium; levelező tagozatos konzultációs óraszáma 12. Vizsgával zárul, amelybe beszámít a szemináriumi részjegy.

2. A kurzus célja

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a legújabb kori jelentősebb filozófiai rendszerekkel.

A tantárgy kiemelt céljai: 

• a legújabb kori filozófiatörténet rendszeres bemutatása;

• az egyes rendszerek közötti kapcsolatok feltárása;

• az különböző iskolák hatástörténetének az ismertetése;

• a legújabb kori filozófia és a keresztény teológia közötti kapcsolat bemutatása,

• filozófiai forrásszövegek olvasása és értelmezése.

3. Felépítése

1. A pozitivizmus. Comte. A bécsi kör filozófiája. Az analitikus filozófia. Wittgenstein.

Szeminárium: az analitikus filozófia kezdetei.

2. A fenomenológia. Husserl. Scheler. Hartmann.

Szeminárium: a fenomenológia módszere.

3. A pragmatizmus. Peirce. James. Dewey. A strukturalizmus. De Saussure. Barthes. Foucault. 

Szeminárium: pragmatizmus és filozófiatörténet.

4. Az egzisztenciabölcselet. Kierkegaard.

Szeminárium: Kierkegaard a vallásról.

5. Karl Jaspers.

Szeminárium: A "rejtjel" feltárása.

6. Martin Heidegger.

Szeminárium: Lét és idő.

7. A francia egzisztencializmus. Jean-Paul Sartre. Gabriel Marcel.

Szeminárium: A lét és a semmi.

8. F. W. Nietzsche.

Szeminárium: Vidám tudomány.

9. Henri Bergson. Maurice Blondel. Teilhard de Chardin.

Szeminárium: A nevetés.

10. Az újskolasztikus mozgalom.

Szeminárium: A garonne-i paraszt.

11. A transzcendentális módszer. Maréchal. Rahner. Coreth. Lonergan.

Szeminárium: A transzcendentális módszer és a tomizmus.

12. A perszonalizmus. Ebner. Buber. Risenzweig. Lévinas.

Szeminárium: Én és te.

4. A teljesítés feltételei

Szemináriumi feladatok teljesítése + vizsga.

5. Tananyag

Kötelező irodalom

 • Boros Gábor (szerk.): Filozófia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 955-1145.
 • Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Szent István Társulat, Budapest, 1991.

Ajánlott irodalom

 • Altrichter Ferenc (szerk.): A Bécsi Kör filozófiája, Gondolat, Budapest, 1972.
 • Boros János: Pragmatikus filozófia : igazság és cselekvés, Jelenkor, Pécs, 1998.
 • Bergson, Henri Louis: Idő és szabadság : Tanulmány eszméletünk közvetlen adatairól, Universum, Szeged, 1990.
 • Bergson, Henri Louis: Az erkölcs és a vallás két forrása, Szent István Társulat, Budapest, 2002.
 • Buber, Martin: Én és Te, Európa, Budapest, 1994.
 • Cohen-Solal, Annie: Sartre, 1905-1980, Európa, Budapest, 2001.
 • Habermas, Jürgen: A metafizika utáni gondolkodás motívumai. in: Bujalos István (szerk.): A posztmodern állapot, Budapest, 1997.
 • Foucault, Michel: A szavak és a dolgok : a társadalomtudományok archeológiája, Osiris, Budapest, 2000.
 • Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába, Ikon, Budapest, 1995.
 • Heidegger, Martin: Lét és idő, Gondolat, Budapest, 1989.
 • Heidegger, Martin: Kant és a metafizika problémája, Osiris, Budapest, 1998.
 • Heidegger, Martin: Útjelzők, Osiris, Budapest, 2003.
 • Husserl, Edmund: Az európai tudományok válsága, Atlantisz, Budapest, 1998.
 • Husserl, Edmund: Előadások az időről, Atlantisz, Budapest, 2002.
 • Jaspers, Karl: Bevezetés a filozófiába, Európa, Budapest, 1996.
 • Jaspers, Karl: Filozófiai önéletrajz, Osiris, Budapest, 1998.
 • Kierkegaard, Soren Aabye: Vagy-vagy, Osiris, Budapest, 2005.
 • Kierkegaard, Soren Aabye: A halálos betegség, Göncöl, Budapest, 1993.
 • Lévinas, Emmanuel: Teljesség és végtelen, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1999.
 • Maritain, Jacques: A garonne-i paraszt, Szent István Társulat – Kairosz, Budapest, 1999.
 • Nietzsche, Friedrich: Túl jón és rosszon, Raabe Kiadó, Budapest, 2000.
 • Nietzsche, Friedrich: Vidám tudomány; Szukits, Budapest, 2003
 • Sartre Jean-Paul: Exisztencializmus, Hatágú Síp Alapítvány, Budapest, 1991.
 • Sartre Jean-Paul: A lét és a semmi : egy fenomenológiai ontológia vázlata, L'Harmattan, Budapest, 2006.
 • Scheler, Max: Az ember helye a kozmoszban, Osiris, Budapest, 1995.
 • Scheler, Max: A filozófia lényegéről, Szent István Társulat, Budapest, 2008.
Több cikk ebben a kategóriában: « Újkori filozófiatörténet Teodícea »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél