Újkori filozófiatörténet

1. A kurzus jellege

Előadás és szeminárium. Nappali tagozatos heti óraszáma 2 előadás, 1 szeminárium; levelező tagozatos konzultációs óraszáma 12. Vizsgával zárul, amelybe beszámít a szemináriumi részjegy.

2. A kurzus célja

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az újkori jelentősebb filozófiai rendszerekkel.

A tantárgy kiemelt céljai: 

• az újkori filozófiatörténet rendszeres bemutatása;

• az egyes rendszerek közötti kapcsolatok feltárása;

• az különböző iskolák hatástörténetének az ismertetése;

• az újkori filozófia és a keresztény teológia közötti kapcsolat bemutatása, különös tekintettel az egyes katolikus és protesténs irányzatokra;

• újkori forrásszövegek olvasása és értelmezése.

3. Felépítése

1. A reneszánsz filozófiája. Giordano Bruno. Galilieo Galilei, Francis Bacon. Az ember és az állam új értelmezése. Niccoló Macchiavelli. Morusz Tamás. Hugo Grotius.

Szeminárium: Novum Organon.

2. A racionalizmus. René Descartes. Descartes követői. Blaise Pascal. Geulinx. Malebranche.

Szeminárium: Descartes kiindulópontja.

3. Benedictus Spinoza.

Szeminárium: Spinoza etikája.

4. Gottfried Wilhelm Leibniz.

Szeminárium: Leibniz monádjai.

5. Az empirizmus. Thomas Hobbes. John Locke. David Hume. George Berkeley idealizmusa.

Szeminárium: a társadalom eredete.

6. A felvilágosodás filozófiája. Az angol, a német és a francia felvilágosodás. Jean Jacques Rousseau.

Szeminárium: felvilágosodás és társadalom.

7. Immanuel Kant. A tiszta ész kritikája.

Szeminárium: Kant kopernikuszi fordulata.

8. Immanuel Kant. A gyakorlati ész kritikája. 

Szeminárium: a kategorikus imperativusz(ok).

9. Immanuel Kant. Az ítélőerő kritikája. Kant vallásfilozófiája.

Szeminárium: vallás és ész.

10. A német idealizmus. Fichte. Schelling.

Szeminárium: a német idealizmus gyökerei.

11. G.W.F. Hegel. 

Szeminárium: szellem és történelem.

12. Karl Marx, Schopenhauer, Feuerbach.

Szeminárium: a modern valláskritika.

4. A teljesítés feltételei

Vizsga a szemináriumi feladatok teljesítésére kapott érdemjegy beszámításával.

5. Tananyag

Kötelező irodalom

 • Boros Gábor (szerk.): Filozófia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 569-954.
 • Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Szent István Társulat, Budapest, 1991.
 • Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája, Atlantisz, Budapest, 2009. (kiválasztott szakaszok)

Ajánlott irodalom

 • Bacon, Francis: Novum Organon – Új Atlantisz, Nippon Kiadó, Budapest, 1995.
 • Berkeley, George: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások,  Gondolat
 • Kiadó, Budapest, 1985.
 • Cassirer, Ernst: Kant élete és műve, Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 
 • Derrida, Jacques; Kant, Immanuel: Minden dolgok vége, Századvég Kiadó, Budapest,
 • 1993.
 • Descartes, René: Elmélkedések az első filozófiáról, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1994.
 • Descartes, René: Értekezés a módszerről, Ikon Kiadó, Budapest, 1993.
 • Hobbes, Thomas: Leviathán, Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
 • Tuck, Richard: Hobbes, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1993.
 • Locke, John: Értekezés az emberi értelemről, Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A szellem fenomenológiája, Akadémiai Kiadó, Budapest,
 • 1979.
 • Hume, David: Értekezés az emberi természetről, Gondolat Kiadó, Budapest, 1976.
 • Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája, Atlantisz, Budapest, 2009.
 • Kant, Immanuel: A gyakorlati ész kritikája, Cserépfalvi, Budapest, 1996.
 • Kant, Immanuel: Prekritikai írások, Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
 • Kant, Immanuel: Prolegomena, Atlantisz Kiadó, Budapest, 1999.
 • Leibniz, Gottfried Wilhelm: Újabb értekezések az emberi értelemről, L'Harmattan Kiadó,
 • 2005.
 • Nietzsche: Ím-igyen szóla Zarathustra, Gondolat, Budapest, 1999.
 • Russel, Bertrand: A nyugati filozófia története, Göncöl Kiadó, Budapest, 1994.
 • Pascal, Blaise: Vallomások, Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
 • Röd, Wolfgang: Bevezetés a kritikai filozófiába, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.
 • Spinoza: Etika. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél