Ókori és középkori filozófiatörténet

1. A kurzus jellege

Előadás és szeminárium. Nappali tagozatos heti óraszáma 2 előadás, 1 szeminárium; levelező tagozatos konzultációs óraszáma 12. Vizsgával zárul, amelybe beszámít a szemináriumi részjegy.

2. A kurzus célja

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek az ókori és a középkori jelentősebb filozófiai rendszerekkel.

A tantárgy kiemelt céljai: 

 • az antik és a középkori filozófiatörténet rendszeres bemutatása;
 • az egyes rendszerek közötti kapcsolatok feltárása;
 • az különböző iskolák hatástörténetének az ismertetése;
 • az antik filozófia és a keresztény teológia viszonyának, különbségeinek, és termékeny együttműködésének a bemutatása;
 • ókori és középkori forrásszövegek olvasása és értelmezése.

3. Felépítése

1. A görög filozófia kezdetei. A hét bölcs. A preszókratikus filozófia I. A milétoszi iskola. Thalész, Anaximandrosz, Anaximenész, Püthagorasz és iskolája. Hérakleitosz. Az eleaták. Xenophanész, Parmenidész, Zénon.

Szeminárium: Preszókratikus írások.

2. A preszókratikus filozófia II. A mechanikusok. Empedoklész, Démokritosz, Leukipposz. Anaxagorasz. A szofisták.

Szeminárium: Preszókratikus írások.

3. Szókratész és a korai Platón. Platón ideatana.

Szeminárium: Eutüphron. Szókratész védőbeszéde. Kritón.

4. Platón államelmélete.

Szeminárium: Állam.

5. Arisztotelész logikája és tudományelmélete.

Szeminárium: Organon.

6. Arisztotelész és az első filozófia. Államelmélet.

Szeminárium: Politika.

7. A hellenizmus bölcselete. A sztoa. Epikureizmus. Szkepticizmus. Újplatonizmus.

Szeminárium: Marcus Aurelius Elmélkedései.

8. A keresztény hit és az antik filozófia találkozása. A patrisztikus bölcselet. Szent Ágoston.

Szeminárium: Szent Ágoston Vallomásai.

9. Boethius, Dionysius Pseudo-Areopagita, A skolasztika kialakulása, Johannes Scottus Eriugena, Canterburyi Szent Anzelm, Petrus Abaelardus, Roger Bacon.

Szeminárium: Canterbury Anzelm: Monologion, Proslogion.

10. Nagy Szent Albert, Aquinói Szent Tamás.

Szeminárium: Aquinói Szent Tamás öt útja.

11. Bonaventura, Johannes Duns Scotus, Eckhart Mester

Szeminárium: Eckhart Mester misztikája.

12. William Ockham, Nicolaus Cusanus

Szeminárium: Tudós tudatlanság.

4. A teljesítés feltételei

Vizsga a szemináriumi feladatok teljesítéséért kapott érdemjegy beszámításával.

5. Tananyag

Kötelező irodalom

 • Bene László: Görög-római filozófia, in: Boros Gábor (szerk.): Filozófia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 23-253.
 • Borbély Gábor: A középkor filozófiája, in: Boros Gábor (szerk.): Filozófia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 309-568.
 • Heinzmann, Richard: Philosophie des Mittelalters, Kohlhammer, Köln, 1992. (A középkori filozófiatörténet előadásokon elhangzó anyaga.)
 • Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Szent István Társulat, Budapest, 1991.

Ajánlott irodalom

 • Aquinói Szent Tamás: Az értelem egysége, Ikon Kiadó, Budapest, 1993.
 • Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata I-II., Gede Testvérek, Budapest, 2002.
 • Barnes, Jonathan: Arisztotelész, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.
 • Bolberitz Pál: Aquinói Szent Tamás filozófiája és teológiája, Ecclesia, Budapest, 1987.
 • De Crescenzo, Luciano: A görög filozófia rendhagyó története, Tericum, Budapest, 1995
 • Gilson, Étienne: A középkori filozófia szelleme. Paulus Hungarus – Kairosz, 2000.
 • Kerferd, G. B.: A szofista mozgalom. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.
 • Kirk, G. S.; Raven, J. E.; Schofield, M.: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, Budapest, 1998.
 • Long, A. A.: Hellenisztikus filozófia. Osiris, Budapest, 1998.
 • Pais István: A filozófia története, Budapest, 2005.
 • Pannenberg, Wolfhart: Teológia és filozófia : a két tudomány viszonya és közös története,
 • L'Harmattan, Budapest, 2009.
 • Platón: Összes művei I–III. Európa Kiadó, Budapest, 1984.
 • Szent Ágoston vallomásai, Budapest, Szent István Társulat, 2007.
 • Taylor, Alfred Edward: Platón, Osiris, Budapest, 1999.
 • Zimmer, Robert: Filozófusbejáró, Helikon, Budapest, 2006.
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél