Filozófiai etika

1. A kurzus jellege

Előadás és szeminárium, heti óraszáma nappali tagozaton 2 előadás és 1 szeminárium, konzultációs órák száma levelező tagozaton 12. Vizsgával zárul, amelybe beszámít a szemináriumi részjegy.

2. A kurzus célja

A kurzus célja a hallgatók bevezetése az etika alapjaiba, az alapfogalmak elsajátítása, valamint az európai erkölcsfilozófiai hagyományok főbb paradigmáinak a megismertetése (Platón, Arisztotelész, Kant, Mill). A kurzus során az előadásra kerülő anyag mellett Arisztotelész és Kant egy-egy művének, valamint kortárs etikusok írásainak az olvasására kerül sor.

3. Felépítése

1. Erkölcsi tapasztalat és előzetes erkölcsi tudás. Az „etika” szó jelentése, eredete, és használata.

2. Erkölcs és erkölcsök. 

3. A moralitás és a szaktudományok.

4. A transzcendentális differencia. 

5. Az erkölcsi törvény és döntési szabadság. Szabadság és determinizmus. 

6. A lelkiismeret antitézisei.

7. A lelkiismeret autonómiája. A lelkiismeret struktúrája. A téves lelkiismeret.

8. Moralitás és erkölcs.

9. Az erény és a boldogság. 

10. Erkölcsi érvelésmódok. 

11. Etikai elméletek.

12. Etika és hit.

Kapcsolódó szemináriumok: olvasószemináriumok az irodalomban megadott szerzői művekből.

4. A teljesítés feltételei

Vizsga a szemináriumi feladatok teljesítéséért kapott érdemjegy beszámításával.

5. Tananyag

Kötelező irodalom

 • Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, Európa, Budapest, 1997.
 • Kant, Immanuel: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, Raabe Klett, Budapest, 1998.
 • Nyíri Tamás: Alapvető etika, Szent István Társulat, Budapest, 2003.
 • Spaemann, Robert: Erkölcsi alapfogalmak, Egyházfórum, Budapest, 2001.

Ajánlott irodalom

 • Barcsi Tamás: Az emberi méltóság filozófiája, Typotex, Budapest, 2013.
 • Barnes, Jonathan: Arisztotelész, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.
 • Bolyki János: Újszövetségi etika, Kálvin, Budapest, 1998.
 • Comte-Sponville, André: Kis könyv a nagy erényekről. Budapest: Osiris Kiadó 1998.
 • Habermas, Jürgen: Kommunikatív etika. A demokratikus vitákban kiérlelődő konszenzus és társadalmi integráció politikai-filozófiai elmélete, Új Mandátum, Budapest, 2001.
 • Hársing László: Irányzatok az etika történetében, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.
 • MacIntyre, Alasdair Chalmers: Az erény nyomában. Erkölcselméleti tanulmány, Osiris, Budapest, 1999.
 • MacIntyre, Alasdair Chalmers: Az etika rövid története: Az erkölcsfilozófia története a homéroszi kortól a huszadik századig, Typotex, Budapest, 2012.
 • Pieper, Annemarie: Van-e feminista etika? Áron, Budapest, 2004.
 • Taylor, Alfred Edward: Platón, Osiris, Budapest, 1999.
 • Turgonyi Zoltán: Etika, Kairosz, Budapest, 2003.
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél