Ontológia

1. A kurzus jellege

Előadás és szeminárium. Nappali tagozatos heti óraszáma 2 előadás, 1 szeminárium; levelező tagozatos konzultációs óraszáma 12. Vizsgával zárul, amelybe beszámít a szemináriumi részjegy.

2. A kurzus célja

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse az "első filozófia" alapkérdéseivel. A hallgatók megismerkedhetnek az ontológia alapfogalmaival és a létre való kérdezés történeti alakulásával. A bevezetés oly módon történik, hogy a hallgatók számára a metafizikai ismeretek a későbbi teológiai tanulmányok során is segítséget jelentsenek.

3. Felépítése

1. A metafizika, mint tudomány lehetségességének igazolása. Mi a metafizika? Metafizika és ontológia.

2. Ellenvetések a metafizika lehetségességével szemben. A kanti kritika.

3. A logikai pozitivizmus metafizika-kritikája. Metafizika és analitikus filozófia.

4. Lehet-e igaz kijelentéseket tenni az empíria számára hozzáférhetetlen valóságról? A retorzív következtetés. Mi az, ami ésszerűen nem tagadható? Az emberi tudás határai.

5. A metafizikai kijelentések tulajdonságai és a metafizika tárgya.

6. A metafizikának, mint a lét megértésének tartalmi kifejtése. A lét egysége és különbözősége. A metafizika legalapvetőbb meglátása. A létező fogalmának sajátosságai.

7. Az univerzálék problémája.

8. A létezők analógiája. A létezők azonossága és különbözősége a létben. A hagyományos lényegmetafizika kritikája. Az azonosság és különbség, mint tökéletesség és mint tökéletlenség. A lét alapján megértett lényeg. A fogalmi, valamint a fogalmat meghaladó megismerés és az ellentmondás elvének érvényessége. A létezők egymásra vonatkozása.

9. A lét aktivitása. Mit jelent a változás és a keletkezés?

10. A lét, mint a dinamika elve. A létező tevékenysége. Az okság.

11. A szubsztancia-akcidens séma és problematikája.

12. A szubsztancia-reláció szerkezet, mint a dinamikus valóság alapstruktúrája.

Kapcsolódó szemináriumok: olvasószemináriumok az ajánlott irodalomban megadott szerzői művekből.

4. A teljesítés feltételei

Vizsga a szemináriumi feladatok teljesítésére kapott érdemjegy beszámításával.

5. Tananyag

Kötelező irodalom

 • Weissmahr Béla: Ontológia, Mérleg, Budapest 1992.
 • Bolberitz Pál: A metafizika alapjai, Jel, Budapest, 2000.
 • Huoranszki Ferenc: Metafizika, in: Boros Gábor (szerk.): Filozófia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007, 1258-1272.

Ajánlott irodalom

 • Arisztotelész: Metafizika, Hatágú Síp, Budapest, 1992.
 • Boros Gábor: René Descartes, Áron, Budapest, 1996.
 • Carnap, Rudolf: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül. in: Altrichter
 • Ferenc (szerk.): A Bécsi Kör filozófiája, Gondolat, Budapest, 1972.
 • Descartes, René: Elmélkedések az első filozófiáról, Atlantisz, Budapest,1994.
 • Descartes, René: Értekezés a módszerről, Franklin, Budapest, 1996.
 • Habermas, Jürgen: A metafizika utáni gondolkodás motívumai. in: Bujalos István(szerk.): A
 • posztmodern állapot, Budapest, 1997.
 • Heidegger, Martin: Bevezetés a metafizikába, Ikon, Budapest, 1995.
 • Heidegger, Martin: Lét és idő, Gondolat, Budapest, 1989.
 • Heidegger, Martin: Kant és a metafizika problémája, Osiris, Budapest, 1998.
 • Heidegger, Martin: Útjelzők, Osiris, Budapest, 2003.
 • Husserl, Edmund: Az európai tudományok válsága, Atlantisz, Budapest, 1998.
 • Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája, Akadémiai, Budapest, 1984.
 • Pannenberg, Wolfhart: Metafizika és istengondolat, Akadémiai, Budapest, 2006.
Több cikk ebben a kategóriában: « Kritika Filozófiai etika »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél