Szociológia

1. A kurzus jellege

Előadás és gyakorlat. Az előadás heti óraszáma nappali tagozaton 2, levelező tagozatos konzultációs órák száma 8. Vizsgával zárul a gyakorlatra kapott részjegy beszámításával.

2. A kurzus célja

A kurzus célja, hogy a társadalmi jelenségeket a gondolkodás tárgyává, tudományos problémává tegye, bevezessen a szociológiai fogalmakba, továbbá bemutassa a szociológia tudományának tárgyát és az alapvető szociológiai tételeket. 

Az előadás a mai magyar társadalom jellemzőinek és problémáinak átfogó megismerésével támogatja a hallgatókat a teológiai stúdiumok során megszerzendő tudásanyag hitelesebb, korszerűbb alkalmazásában.

Az előadás a hétköznapi ismeretekre, a közéleti kérdésekben való alapvető jártasságra, valamint a középiskolában megszerzett általános műveltségre épít.

3. Felépítése

1. A szociológia helye a tudományok között; szemlélete, módszere, emberképe, felhasználhatósága; szociológia és teológia

2. A szociológia kialakulása, az első társadalomtudósok; a szociológia klasszikusai (Marx, Weber, Durkheim)

3. Meghatározó társadalomtudományi elméletek a 20. század második felében (Adorno, Habermas, Bourdieu, Rawls)

4. Szociológiai alapfogalmak (érték, norma, szerep, státusz stb.); a társadalmi jelenségek vizsgálata, mérése

5. Tradicionális, materialista és modern értékek, az értékek változása; a magyar társadalom értékrendje; európai értékek; a keresztény társadalmi tanításban megfogalmazódó alapvető értékek

6. Egyén és közösség viszonya: individualizmus, kollektivizmus, közösségi társadalom; nemi szocializáció; konformitás és deviancia; a deviáns viselkedés formái és trendjei Magyarországon 

7. Család, családfejlődés; a háztartások történeti típusai; a család funkcióinak változása; szocializációs közegek

8. Oktatás és társadalom; Az iskola szerepe, az iskoláztatás elméletei (Bernstein, Bourdieu, Illich); oktatási rendszer és esélyegyenlőség; keresztény oktatás, nevelés;

9. A társadalom szerkezete, rétegződés és mobilitás; a magyar társadalom szerkezetének változásai

10. Demográfiai alapfogalmak (termékenység, halandóság, reprodukció, születéskor várható átlagos élettartam; demográfiai átmenet) nemzetközi és hazai tendenciák

11. Szegénység és egyenlőtlenség a társadalomban; okok, következmények, tendenciák; szolidaritás és szociálpolitika

12. Vallásszociológiai alapfogalmak; a vallásosság funkciói, dimenziói, a vallásosság mérése

13. A vallásosság nemzetközi és hazai tendenciái; Egyház és lelkipásztorkodás; a megújulás lehetőségei

Gyakorlat:

A Szociológia c. kurzus gyakorlati része során a hallgatók megismerkedhetnek a Pécsi Egyházmegyében folyó, az Egyházhoz, ill. az Egyház világi képviselőihez kapcsolódó szociális és karitatív munka gyakorlatának egyes területeivel. 

A kéthetenként sorra kerülő (csütörtök délutáni) alkalmak során különböző, a rászorulók és a társadalom peremén élők támogatásával foglalkozó intézmények tevékenységébe nyerhetnek betekintést az intézménylátogatások és a vezetőkkel, munkatársakkal folytatott beszélgetések alapján.

4. A teljesítés feltételei

Kollokvium +

  • aktív részvétel a terepgyakorlati alkalmakon (max. 1 hiányzás)
  • kérdésekkel készülni a beszélgetésekre (az első alkalommal megadott szempontok alapján)
  • interjú készítése egy, a vizsgált területeken tevékenykedő munkatárssal (cél: az egyéni motivációk, a segítő tevékenység során felmerülő személyes élmények – örömök és nehézségek – feltárása)
  • szemináriumi dolgozat készítése a félév tapasztalatai alapján (téma: egy intézmény, ill. munkaterület átfogó bemutatása, kiegészítve az adott területen tevékenykedő interjúalanytól származó információval – min. 5 oldal)

5. Tananyag

A vizsgaanyagot ld. elektronikusan az E-Scholán

Irodalom:

  • Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Második javított és bővített kiadás. Szerk.: Spéder Zsolt. Osiris Kiadó, Budapest, 2006.
  • Beran Ferenc – Lenhardt Vilmos: Az Egyház társadalmi tanítása. Szent István Társulat, Budapest, 2003. 
  • Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 1997.
  • Goják János: Európai értékek (cikkek) 
  • Tomka Ferenc: Új evangelizáció. Egyházunk helyzete és feladatai az ezredfordulón. Szent István Társulat, Budapest, 1999. 
  • Tomka Miklós: Az Egyház társadalmi tanítása. In.: Az Egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok. Szerk.: Tomka Miklós - Goják János. Szent István Társulat. Budapest, 1992.
Több cikk ebben a kategóriában: « Bioetika Kritika »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél