Bioetika

1. A kurzus jellege

Előadás és szeminárium. Nappali tagozatos heti óraszáma 2 előadás, 1 szeminárium; levelező tagozatos konzultációs órák száma 12. Vizsgával zárul a szemináriumi részjegy beszámításával.

2. A kurzus célja

Az előadás célja, hogy a hallgatókat megismertesse a bioetika alapjaival, történetével, filozófiai hátterével. Az előadások során végigvesszük a bioetika nagyobb témáit, kezdve a nagyobb etikai irányzatoktól (Kant, Utilitarizmus, erény-etika, gondoskodás-etika), amelyekre a bioetika támaszkodik, az orvosetikai princípiumokon (autonómia, nil nocere, jótékonyság, igazságosság) át egészen a bioetikában, mint alkalmazott etikában megjelenő speciális témákig. Így foglalkozunk az élet kezdetéhez (abortusz, ART, prenatális-és preimplantációs diagnosztika, stb.) és az élet végéhez kapcsolódó (palliatív medicina, eutanázia) erkölcsi kérdésekkel, valamint az orvostudomány fejlődésével megjelenő újabb kihívásokkal (enhancement, szervtranszplantáció, gén-etika, stb...). A cél az, hogy a hallgatók számára világossá váljék a bioetikai kérdések személyes és társadalmi jelentősége, valamint képesek legyenek arra, hogy az egyes kérdéseket a filozófia által nyújtott eszköztár segítségével képesek legyenek azok kritikus elemzésére.

3. Felépítése

Nappali tagozatos tematika

1. A bioetika kialakulása. A bioetika alapfogalmai (cselekvés, ítélet, norma, érték, princípium, elmélet).

Szeminárium: bevezető óra, a félév feladatainak megbeszélése

2. Kant kötelesség-etikája, az utilitarizmus, az erény-etika

Szeminárium: Szemelvények Kant, Bentham és Arisztotelész etikai műveiből

3. Az orvostudomány rövid története. A hippokratészi eskü.

Szeminárium: Vallás és gyógyítás

4. Orvosetikai princípiumok (autonómia, nil nocere, jótékonyság, igazságosság). Az autonómia-fogalom többértelműsége és korlátai.

Szeminárium: A tájékozott beleegyezés

5. Embrión végzett kísérletek és az őssejtkutatás.

Szeminárium: Az embrió morális státusza

6. Prenatális diagnosztika és abortusz.

Szeminárium: Fogyatékkal élők a társadalomban

7. A reprodukciós medicina erkölcsi kérdései. Preimplantációs diagnosztika.

Szeminárium: A meddőség kezelésének lehetőségei

8. Gén-etika.

Szeminárium: Mennyiben határozza meg az embert a származása?

9. A szervtranszplantáció etikája. Az emberen végzett kísérletek etikája.

Szeminárium: Szervallokáció és igazságosság 

10. Az emberen végzett kísérletek etikája. 

Szeminárium: Történelmi példák

11. Erkölcsi kérdések az élet végén. 

Szeminárium: Az eutanáziát engedélyező országok gyakorlatának tapasztalatai

12. Enhancement és a kívánság szerinti orvoslás.

Szeminárium: Enhancement és dopping

13. Ökológiai etika.

Szeminárium: Felelősségünk a teremtett világért

Levelező tagozatos tematika

1. A bioetika kialakulása. A bioetika alapfogalmai (cselekvés, ítélet, norma, érték, princípium, elmélet). Kant kötelesség-etikája, az utilitarizmus, az erény-etika.

2. Az orvostudomány rövid története. A hippokratészi eskü. Orvosetikai princípiumok (autonómia, nil nocere, jótékonyság, igazságosság). Az autonómia-fogalom többértelműsége és korlátai.

3. Embrión végzett kísérletek és az őssejtkutatás. Prenatális diagnosztika és abortusz.

4. A reprodukciósmedicina erkölcsi kérdései. Preimplantációs diagnosztika. Gén-etika.

5. A szervtranszplantáció etikája. Az emberen végzett kísérletek etikája. Erkölcsi kérdések az élet végén.

6. Enhancement és a kívánság szerinti orvoslás. Ökológiai etika.

4. A teljesítés feltételei

Szemináriumi részjegy a kollokvium jegyébe 1/3 arányban beszámít.

Szemináriumok teljesítése nappali tagozaton: kijelölt témából prezentáció készítése; valamint rövid, szöveges elemzés készítése a tárgyalt esetekről.

5. Tananyag

Gaizler Gyula - Nyéky Kálmán: Bioetika, Gondolat, Budapest 2003.

Weber, Helmut: Speciális erkölcsteológia, SzIT, Budapest, 2001.

További anyagokat ld. az E-Scholán!

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél