Bírálati szempontok az évfolyamdolgozatokhoz

2015 June 04

AZ ÉVFOLYAMDOLGOZATOK ÉRTÉKELÉSE SORÁN AZ OKTATÓK A KÖVETKEZŐ SZEMPONTOKAT VESZIK FIGYELEMBE

Bírálati szempontok az évfolyamdolgozatokhoz

1. Témaválasztás, kérdésfelvetés

Illeszkedik-e az adott félév követelményeihez? (Alkalmas-e a kidolgozásra?)

Milyen a dolgozat témafelvezetése? (Hogyan mutatja be témája időszerűségét, fontosságát, érdekességét?)

Milyen a dolgozat kérdésfelvetése? (Világos-e a kérdésfelvetés, jól körülhatárolt-e, helyes-e a szempontrendszere?)

2. Logikai rend, szerkezet

Logikus és arányos-e a dolgozat felépítése?

Jól strukturált-e a dolgozat?

Jól követhető-e a gondolatmenet, a kifejtés lépései?

3. Dokumentáltság

Irodalomválasztása illeszkedik-e a dolgozat jellegéhez (az adott félév követelményeihez)?

Bibliográfiája jól megválasztott-e? (Összegyűjtötte-e a szükséges irodalmat, megfelelően válogatta-e? Irodalmának szakmaisága, igényessége megfelel-e a dolgozat problémaszintjének: nem múlja-e alul vagy fölül azt?)

Helyesen használja-e irodalmát? (Ott, akkor és úgy hivatkozik-e rá, amikor és ahogy szükséges? Tudja-e a hivatkozásokat saját szövegébe szervesen integrálni? Megfelelő-e a saját szöveg és a hivatkozás aránya? Elkülönül-e a saját szöveg és a hivatkozás?)

Az idézés és a hivatkozás formai követelményeinek eleget tesz-e?

4. Kidolgozás

Fogalomhasználata pontos, világos, jól követhető? Érvelése logikus, megalapozott, meggyőző, ellentmondásmentes-e? Fogalomhasználata és érvelése illeszkedik-e a dolgozat céljához, tudományterületéhez?

Nyelvezete, szóhasználata megfelel-e egy tudományos ismeretterjesztő (1. dolgozat), illetve egy tudományos műnek?

Milyen olvasót tartott szem előtt a kidolgozás során? Jól választotta-e ki, megfelelően szól-e hozzá?

Fogalmazása, helyesírása kielégítő-e?

A dolgozat külalakja igényes-e?

 

Mikor kell az oktatónak elégtelent adnia egy évfolyamdolgozatra:

Egy évfolyamdolgozatot mindaddig nem lehet elfogadni, amíg az alábbi hibák valamelyikében is vét:

  • a dolgozat típusa nem felel meg az adott félévben megírandó évfolyamdolgozat követelményeinek (pl.: forrásszöveget kellene elemeznie, de szinte kizárólag kézikönyvekből, monográfiákból, cikkekből stb. dolgozik);
  • amikor a hallgató az évfolyamdolgozati ajánlásban lefektetett bármelyik követelményt egyáltalán nem teljesíti (pl.: kell lábjegyzetelni a dolgozatban, de nem teszi; folyóiratcikkeket is föl kellene használnia, de nem teszi, még ha bibliográfiája tartalmazza is stb.);
  • a dolgozat törzsszövegének terjedelme nem haladja meg a minimálisan előírt karakterszámot;
  • a dolgozat szövege egyáltalán nem alkot egységes, logikus, koherens egészet (kirívóan töredezett, tele van befejezetlen mondatokkal, összefüggéstelen, rengeteg helyesírási, nyelvhelyességi hibát tartalmaz, rendre hiányosak a bibliográfiai adatok);
  • van olyan szövegrész a dolgozatban, amelyet a hallgató bizonyíthatóan úgy vett át valamilyen nyomtatott vagy digitális, internetes forrásból - akár szó szerint, akár átalakítva -, hogy nem tüntette fel forrását;
  • akár csak egy esetben is nem áll fent a hivatkozások, idézetek visszakeresésének, ellenőrzésének lehetősége (nyomtatott forrás esetén: a lábjegyzetben, a bibliográfiai adatok közül hiányzik az oldalszám; internetes hivatkozás esetén: az hivatkozott szövegrész nem pontosan a megadott linken szerepel, és nem tünteti fel a hallgató a letöltés dátumát).

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: « Évfolyamdolgozati ajánlás
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél