Újszövetségi bibliaismeret

1. A kurzus leírása:

A kurzus heti egy előadásból, egy hozzá kapcsolódó és egy szövegolvasó szemináriumból áll.

Az előadásokon az Újszövetséghez kapcsolódó témaköröket vázolunk fel. A kapcsolódó szemináriumon ezt az ismeretet mélyítjük el gyakorlatok, feladatok által. A szövegolvasó szemináriumon pedig az újszövetségi iratokból olvasunk, megadott szempontok alapján.

A szemináriumokra kiadott feladatokat hétről-hétre el kell készíteni írásban, s a következő alkalmakra elhozni. Ez alap a téma megismeréséhez, és megbeszéléséhez.

2. A kurzus célja:

 • A hallgatók ismerjék meg alaposabban az Újszövetség szövegét az olvasás, a kérdező-elemző tanulmányozás által.
 • Továbbá ismerjék meg, mivel foglalkozik a szentírástudomány, hogyan kérdez, keres, miből meríti ismereteit.
 • Ismerjék meg a legfontosabb szentírástudományi kézikönyveket, tanulják meg, mire valók, hogyan kell használni azokat.
 • Kapjanak képet a Szentírás történetiségéről, és az ezzel összefüggő exegetikai problémákról.
 • A tárgyalt témakörökben tegyenek szert lényegre törő alapismeretekre, s a feladatok által szerezzenek gyakorlatot a szent szövegek megközelítéséhez.
 • Felkelteni a vágyat a Szentírásnak: Isten írott Szavának egyre mélyebb megismerésére, tanulmányozására, amit a későbbi kurzusok során folytatni fogunk.

3. A kurzus követelményei:

 • Az órákon való részvétel.
 • A szemináriumi feladatok hétről-hétre való elkészítése.
 • Az Újszövetség könyveinek sorrendben való felsorolása (memoriter)

4. A kurzus értékelése (az alábbiak közül mindegyiket teljesíteni kell)

 • A szemináriumi feladatok értékelése (50%-a az érdemjegynek)
 • A vizsga (+ a memoriter) (50%-a az érdemjegynek)

5. Módosítások a levelezős hallgatóink számára:

A tananyag és a követelmény ugyanaz, mint a nappali hallgatóink részére.

Mivel a konzultációk száma kevesebb (6 alkalom) a nappali órákhoz képest, ezért szükséges témaköröket összevonni.

 • 1. konzultáció: 1-2. témakör
 • 2. konzultáció: 3-4 témakör
 • 3. konzultáció: 5-6. témakör
 • 4. konzultáció: 7-9. témakör
 • 5. konzultáció: 10-11. témakör
 • 6. konzultáció: 12-13. témakör

Ajánlott irodalom: ld. E-Scholán!

A kurzus előadásai meghallgathatók Nyúl Viktor oldalán!

A kurzus felépítése

1. Előadás: A szentírástudomány feladata, helye a teológiában, bevezetés

(újszövetségi kánon, könyveinek csoportosítása, apokrifek)

Kapcsolódó szeminárium:

- Az idézés és szövegkeresés módja (Mk 1,14-20 és a //-os helyek; 1Kor 15,1-11); segédeszközök megismerése: név- és tárgymutató, hivatkozások, lábjegyzetek, bevezetők, konkordancia, szinopszis, számítógépes Biblia- programok és világhálós oldalak (BibleWorks; www.bibelwissenschaft.de; www.katolikus.hu/könyvtár; www.ujszov.hu;)

- Feladatok: A, szövegkeresés (Mk 3,13-19 és a //-os helyek, 1Jn 4,7-21). B, Hány „Jakab” van az Újszövetségben? C, A „Galilea” kifejezés hol fordul elő az Újszövetségben?

Szövegolvasó szeminárium:

- Márk evangéliuma

- Kikkel találkozik Jézus ebben az evangéliumban?

- Hogy viszonyulnak Jézushoz?

Bibliográfia:

· Tarjányi, B., Jézus Örömhíre. Az Ősegyház tanításai (Újszövetségi Alapismeretek II.) (Budapest 1999) 136-142.

 

2. Előadás: Az Újszövetség szövege: (szövegkritika, fordításai, kritikai kiadásai)

Kapcsolódó szeminárium: 

- A fordítás problémáinak szemléltetése választott szövegek alapján (Mk 1,12; Lk 9,51; 1Kor 15,8)

- Szövegkritikai gyakorlat (Mt 16,16)

Szövegolvasó szeminárium:

- Máté evangéliuma

- Jézus tanítását hol fejti ki a szerző?

- Milyen a viszony Jézus és tanítványai, hallgatói között?

Bibliográfia:

· Tarjányi, B., Jézus Örömhíre. Az Ősegyház tanításai (Újszövetségi Alapismeretek II.) (Budapest 1999) 142-143.

· Kroll, G., Jézus nyomában (Budapest s.a.) 100-101.

 

3. Előadás: Az Újszövetség térben és időben, rövid kortörténet:

(az események és a könyvek topográfiai és kronológiai elhelyezése, az Újszövetség korának vázlatos bemutatása)

Kapcsolódó szeminárium: 

- Feladatok: Márk evangélium helyszíneinek kikeresése

- Kronológiai adatokat keresni Lukács evangéliumában, illetve az Apostolok Cselekedeteiben.

Szövegolvasó szeminárium:

- Lukács evangéliuma

- Jézus emberségét (pl. érzelmeit) hogyan ábrázolja az evangélium?

Bibliográfia:

· Kocsis, I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába 1. (Budapest 2010) 28-44

 

4. Előadás: Az Újszövetség szituációja: vallási és politikai háttér

(korabeli zsidó ünnepek, politikai és vallási csoportok, nézetek)

Kapcsolódó szeminárium: 

- Feladatok: Hol találkozunk az Újszövetségben farizeusokkal?

- A zsidó temetési szokások (Mk 15,46-16,2) (Segédeszköznek ajánlott a Biblikus Teológiai Szótár (szerk. X. Léon- Dufour) 

Szövegolvasó szeminárium:

- János evangéliuma

- Hogyan mutatja be fokozatosan Jézust az evangélista: milyen titulusokat, címeket használ Jézusra vonatkozóan?

Bibliográfia:

o Kocsis, I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába 1. (Budapest 2010) 45-58.66-81.

 

5-6. Előadás: A názáreti Jézus (a történeti Jézusról való ismeret)

(A főbb történeti forrásoknak és Jézus életének rövid bemutatása)

Kapcsolódó szeminárium: 

- Feladat: Jézus születésének és halála időpontjának megközelítése az evangéliumok alapján

Szövegolvasó szeminárium:

- (5. alkalomra) Apostolok Cselekedetei

- Ábrázolni térképen Isten Igéjének útját. Mely területeken hirdetik lépésről-lépésre az evangéliumot?

- (6. alkalomra) 

- 1. Tesszaloniki levél: Mi jellemző Szent Pál igehirdetésére a levél alapján?

- 2. Tesszaloniki levél: Milyen főbb témákat tárgyal a szerző?

- Filippi levél: Milyen érzelmek, hangulat hatja át a levelet? Mit tudunk meg belőle az apostol életéről, személyéről?

Bibliográfia:

o Kocsis, I., Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és irodalmába 1. (Budapest 2010) 58-66.

o Tarjányi, B., Jézus Örömhíre. Az Ősegyház tanításai (Újszövetségi Alapismeretek II.) (Budapest 1999) 3-13.

 

7. Előadás: A szövegek kifejező ereje, stilisztikája

(stilisztikai, kompozicionális, retorikai eszközök; korabeli fogalmak, fogalmazási sajátosságok: semitizmus) (Mt 16,17-18; Jn 21,15-17; Jel 5,6; 14,1; 15,3; Lk 10,25-37; Júd 12-13)

Kapcsolódó szeminárium: 

- A „kereszt” (1Kor 1,23-24) és a „vér” (Zsid 9,11-14) kifejezés jelentése a korabeli kultúrában. (Segédeszköznek ajánlott a Biblikus Teológiai Szótár (szerk. X. Léon- Dufour) 

- Megállapítani a metaforákat és jelentéstartalmukat (Ef 6,10-17)

- A fokozatos páli érvelés megfigyelése (Filem)

Szövegolvasó szeminárium:

· Efezusi levél: Milyen buzdításokat találunk a keresztény élethez?

· Kolosszei levél: Hogyan mutatja be Jézus Krisztust a levél?

· Filemon levél: Kiket említ meg név szerint a szerző?

 

8. Előadás: A szerkesztői munka /A/:

(kontextusba helyezés, ószövetségi, illetve Biblián kívüli források felhasználása: (Mt 4,4.6.10.15-16; 11,5.10; Júd 5-16; ApCsel 17,28; 1Kor 15,32)

Kapcsolódó szeminárium: 

· Felfedezni az ószövetségi idézeteket, utalásokat: Mt 1-2; Róm 4

Szövegolvasó szeminárium:

· 1. Korintusi levél: A kereszt és a feltámadás témája hogyan fordul elő?

· 2. Korintusi levél: Mit tudunk meg Pál életéről a levélből?

 

9. Előadás: A szerkesztői munka /B/:

(az olvasók helyzete, a szerkesztő célja: kérügmatikus, apologetikus, didaktikus, parainetikus szövegek)

(Mt 18; 1Kor 15,3-11; Gal 1,1-2.6-13; Róm 12; 1Tessz 4,13-18)

Kapcsolódó szeminárium: 

· Mi lehet a különbségek oka? (Mt 16,13-20; Mk 8,27-30; Lk 9,18-21), (Mt 15,1-20; Mk 7,2-4)

· Mit tudunk meg a helyi közösségről? (1Kor 1,10-17)

Szövegolvasó szeminárium:

· Galata levél: Hány kérdő mondat van a levélben? Mit sugallnak ezek?

· Római levél: Mit ír Pál apostol a hitről?

 

10. Előadás: A szerkesztői munka /C/:

(szerkezetalkotás, teológiai szándék) (Lk: fő szándék: Jézus húsvétjának bemutatása; 1Jn)

Kapcsolódó szeminárium: 

· A jelek megállapítása János evangéliumában

Szövegolvasó szeminárium:

· 1. Timóteus levél: Mit ír az egyházi személyek kötelességeiről, jellemzőiről?

· 2. Timóteus levél: Miért tekintik egyesek ezt a levelet „az apostol végrendeletének”?

· Titusz levél: Milyen pozitív és negatív tulajdonságokról ír Pál, s kikről mondja ezeket?

 

11. Előadás: Szövegmagyarázat

(nyelvi, irodalmi elemzés, történeti rekonstrukció)

Az eddig tárgyalt szempontok alapján az exegézis egyes módjainak összefoglalása és bemutatása (Mt 14,22-33).

Kapcsolódó szeminárium: 

· Egy exegetikai tanulmány elemzése: Mk 4,35-41

Szövegolvasó szeminárium:

· A Zsidókhoz írt levél: Hogyan mutatja be a szerző Jézus Krisztust? Mely ószövetségi szakaszokat idéz?

Bibliográfia: 

o Gnilka, J., Márk (Szeged 2000) 255-264.

 

12. Előadás: A Biblia alkalmazása:

Pozitív: liturgia, Magisztérium, egyéni imádság, művészetek

Negatív: helytelen értelmezések

Kapcsolódó szeminárium: 

· Lectionariumból: Mk 6,1-6

· LG 42: a biblikus utalások tanulmányozása

Szövegolvasó szeminárium:

· Jakab levél: Milyennek kell lennie egy kereszténynek?

· 1. Péter levél: Mit tanít Jézus Krisztusról a szerző?

· 2. Péter levél: Milyen főbb témákat tartalmaz a levél?

· 1. János levél: Milyen összefüggésben használja az író a „világosság” és a „szeretet” kifejezéseket?

· 2. János levél: Miben hasonlít és miben különbözik ez az írás az 1 Jn levélhez képest?

· 3. János levél: Hány szóból áll ez a rövid levél? („biblikus matematika” J)

· Júdás levél: Mely ószövetségi jelenetekre, személyekre utal a szerző (+ ószövetségi lelőhelyek)?

 

13. Előadás: Lectio divina

(Lk 1,39-56)

Kapcsolódó szeminárium: 

· Imádság a tárgyalt szakasszal a Letio divina szempontjai alapján.

Szövegolvasó szeminárium:

· Jelenések könyve: Kigyűjteni az „állat” és a „szám” szimbólumokat.

Bibliográfia: 

- Bianchi, E., Lectio divina

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél