Keresztény lelkiség

2015 June 25

1. A kurzus jellege

Szeminárium, heti óraszáma nappali tagozaton 2, levelező tagozatos konzultációs órák száma 8. Gyakorlati jeggyel zárul.

2. A kurzus célja

A kurzus célja egyfelől a keresztény lelkiség alapelemeinek és dinamizmusának bevezető jellegű áttekintése a mai egyházi életviszonyok sokféleségében; másfelől kapcsolódási pontok keresése a hallgatók hitélete és teológiai tanulmányaik között. Témák: a közösségi lét mint a személyes hitélet táptalaja (lelkiségi mozgalmak), a szentek mint a krisztusi életmód sokszínű megszemélyesülései, az imádság mint az Istennel való kapcsolat és a személy kibontakozásának forrása.

3. Felépítése

Nappali tagozaton

1. A keresztény lelkiség alapfogalmai (aszketika, misztika, lelki tapasztalat, lelkiségi módszer és mozgalom, lelki kísérés, -vezetés, rendkívüli jelenségek). A lelkiségteológia vázlatos története. A keresztény lelkiség forrásai. Tanítóhivatal által elítélt lelkiségi irányzatok.

2. Milyen a jó keresztény közösség? A közösség fogalma, antropológiai alapja, alkotóeleme: nem individuum, hanem személy. Az egyház mint közösség. Az egyház területi alapú szervezeti felépítése. A lelkiségi mozgalmak mint az egyház szupraterritoriális, „alternatív struktúrái”. A jó keresztény közösség ismérvei: az egyén és a közösség feladatai. Olvasandó: [Rahner 1]

3. A taizéi mozgalom: a taizéi közösség történetének, lelkiségének, az évente szervezett találkozók és a helyi imacsoportok működésének bemutatása vendég részvételével.

4. A Fokoláre Mozgalom: a közösség történetének, lelkiségének, az általuk szervezett találkozóknak és helyi csoportjaik tevékenységének bemutatása vendég részvételével.

5. A karizmatikus megújulás: a mozgalom történetének, lelkiségének, az általuk szervezett rendezvények, lelkigyakorlatok bemutatása; különös hangsúlyt fektetve a lelkiség középpontjának hiteles bemutatására, megkülönböztetve ezt kétes értékű kísérőjelenségektől – vendég részvételével.

6. A szentignáci lelkiség: Loyolai Szt. Ignác élete, karaktere, a jezsuita spiritualitás megnyilvánulásai, jellegzetes imamódok, lelkigyakorlatok, életvezetési alapelvek bemutatása vendég részvételével.

7. Harmadrendek: alapvetően világi, családos, de szerzetesi jegyeket hordozó életformák. A harmad-rendek közül a bencés oblátusok életének, lelkiségének megismerése, látogatás a pécsi közösséghez.

8. Kik a szentek? A szentség fogalmának sokrétűsége (szent személyek, dolgok, idők, cselekmények; Isten mint szent, az egyház szentsége; erkölcsi és ontológiai szentség). A személyes életszentség modelljei, kritériumai. A bibliai értelemben vett és a kanonizált szent fogalma. Kiket és miért avat az Egyház szentté? Olvasandó: [Rahner 2]

9. Hallgatói kiselőadások: egy kortárs (1899 után született) boldoggá vagy szentté avatott személy bemutatása: életútja, sajátos karizmája, mikor és miért avatták szentté/boldoggá, hatása (pl. új lelkiségi mozgalom, szerzetesrend, intézmény). Mennyiben aktuális vagy úttörő az életpéldája? Miben követendő számunkra? A kiselőadásokat rövid beszélgetés követi. 

10. Hallgatói kiselőadások: egy kortárs (1899 után született) boldoggá vagy szentté avatott személy bemutatása: életútja, sajátos karizmája, mikor és miért avatták szentté/boldoggá, hatása (pl. új lelkiségi mozgalom, szerzetesrend, intézmény). Mennyiben aktuális vagy úttörő az életpéldája? Miben követendő számunkra? A kiselőadásokat rövid beszélgetés követi.

11. Kortárs kérdések az imádsággal kapcsolatban: szó és csendes váltakozása, beszélgetés Istennel és odafigyelés Istenre, az imádság alakjai (pl. dicsőítés, kérés, közbenjárás, hálaadás), imádság egyedül és közösségben, akadályok az imádság során. Az imádság teológiája Rahner, Jálics és Louf tanulmányai alapján. Olvasandó: [Rahner 3]

12. Hallgatói kiselőadás: a zsoltárok világa és a zsolozsma: a zsoltárok antropológiája és spiritualitása Cziglányi Zsolt tanulmánya alapján. A kiselőadást rövid beszélgetés követi. Zsolozsma a gyakorlatban: hallgatói készület nyomán egy imaóra elvégzése.

13. Hallgatói kiselőadás: különleges imamódok a keresztény hagyományban, pl. Lectio divina, ignáci szemlélődés, rózsafüzér, Jézus-ima, a jelenlét imája. Szempontjai: az imamód kialakulása, leírása (pl. szövegek, gesztusok, ritmus), kapcsolódása a Szentíráshoz vagy a Hagyomány valamely eleméhez.

Levelező tagozaton

1. A keresztény lelkiség alapfogalmai (aszketika, misztika, lelki tapasztalat, lelkiségi módszer és mozgalom, lelki kísérés, -vezetés, rendkívüli jelenségek). A lelkiségteológia vázlatos története. A keresztény lelkiség forrásai. Tanítóhivatal által elítélt lelkiségi irányzatok.

2. Milyen a jó keresztény közösség? A közösség fogalma, antropológiai alapja, alkotóeleme: nem individuum, hanem személy. Az egyház mint közösség. Az egyház területi alapú szervezeti felépítése. A lelkiségi mozgalmak mint az egyház szupraterritoriális, „alternatív struktúrái”. A jó keresztény közösség ismérvei: az egyén és a közösség feladatai. Olvasandó: [Rahner 1]

3. Kik a szentek? A szentség fogalmának sokrétűsége (szent személyek, dolgok, idők, cselekmények; Isten mint szent, az egyház szentsége; erkölcsi és ontológiai szentség). A személyes életszentség modelljei, kritériumai. A bibliai értelemben vett és a kanonizált szent fogalma. Kiket és miért avat az Egyház szentté? Olvasandó: [Rahner 2]

4. Kortárs kérdések az imádsággal kapcsolatban: szó és csendes váltakozása, beszélgetés Istennel és odafigyelés Istenre, az imádság alakjai (pl. dicsőítés, kérés, közbenjárás, hálaadás), imádság egyedül és közösségben, akadályok az imádság során. Az imádság teológiája Rahner, Jálics és Louf alapján. Olvasandó: [Rahner 3]

4. A teljesítés feltételei

• Nappali tagozaton legfeljebb három, levelező tagozaton legfeljebb egy igazolatlan hiányzás

• Tevékeny bekapcsolódás a közös gondolkodásba, a kötelező irodalom ismeretében

• Rövid tesztek az előző óra anyagának legalapvetőbb ismereteiről és/vagy a kijelölt olvasmányból

• Nappali tagozaton 15 perces kiselőadás a 9-10., 12-13. témához kapcsolódóan, az ott megjelölt szempontok alapján

• Nappali tagozaton 8000, levelező tagozaton 15000 leütés terjedelmű (+/- 1000) dolgozat elkészítése egy szabadon választott óra témájából, amely nem lehet azonos a kiselőadáséval, a használni kívánt irodalom egyeztetendő.Témajavaslatok, a dolgozat tartalmi szempontjai és formai követelményei, a benyújtás módja elérhetők az E-Scholán, szeptember elsejétől.

• E-scholán elérhető anyagok: témajavaslatok, a dolgozat tartalmi követelményei, a benyújtás módja és határideje, letölthető dokumentumok. 

5. Tananyag

Kötelező irodalom

• [Rahner 1] = RAHNER, Karl: A plébánia, Keresztény közösségek élettörvényei, A bázisközösségekről, in Uő.: Hit-szeretet-remény, Budapest – Luzern, 1991, 251–268.

• [Rahner 2] = Uő.: Kik a szentek?, in uo. 235–244.

• [Rahner 3] = Uő.: Az imádságról, A kérő imádság, Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk, Közösségben mondott ima, A Szentírás olvasásáról, in uo. 139–161.

Ajánlott irodalom

• BALTHASAR, Hans Urs von: Szempontok a keresztény misztika mibenlétének meghatározásához, in Beierwaltes, Werner – Balthasar, Hans Urs von – Haas, Alois M.: A misztika alapkérdései, Sík Sándor Kiadó, Budapest, 2008, 39-72.

• BARTÓK, Tibor SJ: Teológia és spiritualitás, Távlatok 76 (2007/2) 259-272.

• BOUYER, Louis – LECLERCQ, Jean – VANDENBROUCKE, Francois: A History of Christian Spirituality I-III.  Seabury, New York, 1982.

• CZIGLÁNYI Zsolt: A zsoltárok időtállóságáról, Vigilia (2008/4) 242–249.

• FARKASFALVY Dénes O.Cist: A lelki élet teológiája. Agapé, Szeged, 1995.

• HAAS, Alois M.: Felemelkedés, alászállás, áttörés – A misztikus tapasztalat és a misztika nyelve, Vigilia, Budapest, 2011, 7-105.

• JÁLICS, Ferenc SJ: Fejlődik a hitünk. Korda, Kecskemét, 1996.

• JÁLICS Ferenc SJ: Tanuljunk imádkozni, Korda, Kecskemét, 2007.

• LOUF, André: Bennünk a Lélek imádkozik, Bécs, 1979.

• MÜHLEN, Heribert: „Újuljatok meg Lélekben”, Prugg Verlag, Eisenstadt, 1978.

• PEHM Gilbert: Bevezetés a spirituális teológiába (jegyzet), Sapientia, Budapest, 2006.

• SÖVEGES, Dávid OSB: Fejezetek a lelkiség történetéből 1-2. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2007.

• WEISSMAHR Béla SJ: Mi a misztika? Szolgálat 66 (1985) 22-30.

¸Ha teológus vagy, akkor igazán imádkozz, és ha igazán imádkozol, akkor teológus vagy. ( Pontoszi Evagriosz )ˇ

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: « Katolikus házasságjog
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél