Evangelizáció

2015 June 17

1. A kurzus jellege

Előadás és gyakorlat; az előadás heti óraszáma nappali tagozaton 2, levelező tagozatos konzultációs órák száma 8. Vizsgával zárul, a gyakorlati részjegy beszámításával.

2. A kurzus célja

A tantárgy az Egyház jézusi küldetésének alapvető meghatározása nyomán („minden embernek hirdetni az evangéliumot” – Ad Gentes) tanítja az evangelizáció újszövetségi, ókeresztény tartalmait és módszertani alapjait, valamint újkori lehetőségeit és feladatait. Teológiai igazságokat és összefüggéseket, történeti tanulságokat és aktuális lehetőségeket mutat fel az evangelizáció gyakorlati megvalósítása számára.

A tantárgy kapcsolatban áll a patrológia, az egyháztörténelem, a fundamentálteológia és a pasztorális teológia különféle területeivel, és azok gyakorlati következtetéseivel és tanulságaival áll szoros összefüggésben.

3. Felépítése

1. Bevezetés: Mi az evangelizáció? Az „új evengelizáció” a II. Vatikáni Zsinat és az azóta közreadott tanítóhivatali megnyilatkozások szerint.

2. A hithirdetés és a küldetés témája az Ószövetségben. Prozelitizmus és a zsidóság terjedése a Római Birodalomban.

3. A Názáreti Jézus evangélium-hirdetése; missziós parancsok.

4. Apostoli megbízás és karizma; örömhírhirdetés és megtérés az Újszövetségben.

5. Az ókeresztény századok evangelizációja; vértanúság és egyéb tanúságtétel szerepe.

6. A katekézis az ókeresztény Egyházban.

7. Az evangelizáció eszközei az ókeresztény korban; mit jelentett az inkulturáció az első századokban?

8. Ki volt az evangelizáció befogadója az első öt században, a középkorban és a mai évtizedekben?

9. Tanítóhivatali megnyilatkozások az „új evangelizációról”. Az „Ad gentes” zsinati dokumentum. A „Lumen gentium” tanítása.

10. Az evangelizáció „kenete”; régi hit, régi formák „új”(?) környezetben. Plébánia és megújulási közösségek.

11. Mai próbálkozások; „Szentlélek- szemináriumok”, utcai evangelizáció; keresztény „fesztiválok”. 

12. Különféle életkorúak és élethelyzetűek evangelizációja.

13. A hallgatók gyakorlati kutatásának összegző elemzése.

4. A teljesítés feltételei

Vizsga + a heti előadások során a hallgatói kutatás, azaz a terepmunka megbeszélése, amely a mai evangelizációs módszerek megismerése érdekében történik.

5. Tananyag

Kötelező irodalom:

 • Tomka Ferenc: Új evangelizáció, SZIT, Bp., 1999.
 • „Ad gentes”; Határozat az Egyház missziós tevékenységéről, A II. Vatikáni Zsinat tanítása
 • „Lumen gentium”; Dogmatikai konstitúció az Egyházról, A II. Vatikáni Zsinat dokumentuma
 • Hamman, A.: Így éltek az első keresztények, SZIT, Bp., 1987, 66 – 86.

Ajánlott irodalom:

 • Daniel – Rops, Henri: Az apostolok és vértanúk egyháza I., Ecclesia, Bp., 1989. 
 • Yocum, Bruce: A prófécia, Marana Tha, Bp., 1992
 • Tardif, Emiliano: Jézus a Messiás, Marana Tha, Bp., 1991
 • Bölle, Dr., Alfred, – Koller, Johann – Mühlen, Dr., Heribert: Az Egyház megújulása Isten Lelke által, A Német Püspöki Kar teológiai bizottságának okirata, Marana Tha, Bp., 2009.
 • Sacra Congregatio pro clericis, CatechesiTradendae, Általános hitoktatási direktórium,II. János Pál pápa buzdítása a katolikus egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez korunk hitoktatásáról
 • Schnackenburg, Rudolf: Krisztus követése – ma, Egyházfórum könyvei 6, Luzern, 1990.
 • XVI. Benedek pápa: Az Egyház apostoli arca, SZIT, Bp., 2008.
 • Schütz, Christian: A keresztény szellemiség lexikona, SZIT, Bp., 1993.

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél