Tájékoztató az összefoglaló vizsgáról és a szakdolgozati tanulmányról

2016 November 24

A rövid ciklusú (60-120 kredites) képzések bevezetésével a szenátus átgondolta és egységesítette a különböző szakokon a tanulmányokat lezáró feladatokat.

A legalább három éves (180-360 kredites) szakokon továbbra is diplomadolgozatot kell készíteni, és azt a záróvizsgán megvédeni. Az ennél rövidebb szakokon a diplomadolgozatnál egyszerűbb szakdolgozati tanulmányt kell benyújtani (lásd alább).

A BA szakon a záróvizsga részeként tantárgyi vizsgákat is kellett tenni - ezek megszűnnek, és minden szakon egységes elvek mentén kell a tanult főtárgyakból összefoglaló vizsgát tenni. Főtárgynak az minősül, amiből az adott szakon legalább két kollokviumot kellett tenni.

Nem kell összefoglaló vizsgát tenni

 • abból a tárgycsoportból, amiből a hallgató hét éven belül szigorlatozott vagy a bemeneti szakján tantárgyi záróvizsgát tett
 • filozófiából a 180 kreditnél nem hosszabb szakokon
 • az előkészítő, műveltségi, társadalomtudományi és szabadon választható tárgyakból (akkor sem, ha vizsgákat kellett tenni belőlük)

A vizsgát tantárgycsoportonként kell letenni, tehát

 • a filozófiai tárgyakból a FILOZÓFIA vizsga keretében (csak osztatlan kétszakos hittanár szakon)
 • egyháztörténetből és patrológiából az EGYHÁZTÖRTÉNET vizsga keretében
 • Ó- és Újszövetségből a BIBLIKUM vizsga keretében
 • dogmatikából, morálisból és fundamentálisból a SZISZTEMATIKUS TEOLÓGIA vizsga keretében
 • liturgikából és pasztorálisból az ALKALMAZOTT TEOLÓGIA vizsga keretében
 • pszichológiából és pedagógiából a PEDAGÓGIA vizsga keretében (csak katekéta szakirányosok)

Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes szakokon miből kell összefoglaló vizsgát tenni:

 

Filozófia

Egyháztörténelem

Biblikum

Szisztematikus teol.

Alkalmazott teol.

Pedagógia

Teológia 6

---

---

---

---

---

---

Teológia 5

---

---

---

---

Liturgika (4 tárgy)

Gyak. teol. + pasz­torális szentségtan

---

Hittanár osztatlan egyszakos

---

---

Ószövetség: 3 bevezető, 2 exegézis

Újszövetség: 4 bevezető, 2 exegézis

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Euka­risz­tia lit.) Gyak. teol. + pasz­torális szentségtan

---

Hittanár osztatlan kétszakos

Kritika, ontológia, antropológia, etika

egyháztörténelem 4 félév

Ószövetség: 3 be­vezető, Újszövetség: 4 bevezető

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

Katekéta-LPM

lelkipásztori szakir.

(jövő évtől)

---

egyháztörténelem 4 félév,

patrológia 2 félév

Ószövetség: 3 be­vezető, Újszövetség: 4 bevezető

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

idén utoljára

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 fv)

vall.teol + teol. ismel

Katekéta-LPM

katekéta szakirány

(jövő évtől)

---

egyháztörténelem 4 félév,

patrológia 2 félév

Ószövetség: 3 be­vezető, Újszövetség: 4 bevezető

Dogmatika (6 félév)

Morális (4 félév)

Fundamentális (2 fv)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

pszichológia (ált., fejl., szoc.)

pedagógia (neve­léstan, oktatástan, kateketika)

idén utoljára

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 fv)

vall.teol + teol. ismel

HN osztott 2 féléves (60 kredites)*

---

egyháztörténelem 4 félév

Ószövetség: 3 beve­zető, 2 exegézis

Új­szövetség: 4 bev.

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 félév)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

HN osztott 3 vagy 4 féléves (90 vagy 120 kredites)*

---

egyháztörténelem 4 félév

Ószövetség: 3 beve­zető, 2 exegézis

Újszövetség: 4 be­vezető, 1 exegézis

kat. hittan (2 félév)

kat. erkölcstan (2 félév)

Liturgika (2 tárgy = liturgikus év, Eukarisztia lit.)

---

*Kivéve, ha a bemeneti szakján hét éven belül szigorlatot vagy összefoglaló vizsgát (záróvizsgát) tett belőle. – csak nappalincsak levelezőn

AZ ÖSSZEFOGLALÓ VIZSGA TÁRGYA

Minden tantárgyból az illetékes tanszék tételjegyzéket ad ki, amelyben a tárgy legfontosabb témái szerepelnek. A tételjegyzék azt is tartalmazza, hogy miből kell készülni a vizsgára. A tételeket tehát jó előre lehet tudni, azokat ki lehet dolgozni. Lásd a már elérhető tételsorokat:

Filozófia (ontológia, kritika, antropológia, etika)

Egyháztörténet

Patrológia

Ószövetség (1. változat: 3 bevezető, 2. változat: 3 bevezető + 2 exegézis)

Újszövetség:

4 bevezető (HN osztatlan kétszakos, katekéta-LPM, HN osztott 60 kredites)

4 bevezető + 1 exegézis (HN osztott 90-120 kredites)

4 bevezető + 2 exegézis (HN osztatlan egyszakos)

Fundamentális

Dogmatika (6 féléves)

Morális

Katolikus hittan

Katolikus erkölcstan

Liturgika:

2 féléves (Egyházi év, Az Eukarisztia liturgiája)

4 féléves

Pasztorális (gyakorlati teológia + pasztorális szentségtan)

Pszichológia (általános lélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia)

Pedagógia (neveléstan, oktatástan, kateketika 1.)

A vizsgát kétfős bizottság előtt kell letenni; tantárgyanként tételt kell húzni, és rövid kidolgozási idő után tantárgyanként tíz perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

Ezen a vizsgán tehát egy-egy tételt átfogóan kell bemutatni; tíz percben össze kell foglalni a vele kapcsolatos legfontosabb ismereteket, összefüggéseket. Ahogy megkaptuk a tételjegyzéket, ér-demes nekiállni, elolvasni a hozzá tartozó tananyagot és kidolgozni a tételeket – tehát ki kell emelni belőle azokat az ismereteket, amelyeket egy tízperces vizsgán el kell mondanunk.

Mikor kell letenni a vizsgát?

Az utolsó félévben kell letenni: azokból a tárgyakból, amikből korábban már végeztünk, a félév elején (a téli vizsgaidőszak után) kell vizsgázni; amikkel az első ciklusban végzünk, azokból ápri-lisban kell előrehozott összefoglaló vizsgát tenni, és amikből csak májusban végzünk, azokból június elején kell vizsgázni.

Csak az kaphat végbizonyítványt, aki a szakjára előírt mindegyik összefoglaló vizsgát letette.

Írásbeli vizsga lehetősége

Egyes tanszékek dönthetnek úgy is, hogy nem szóbeli, hanem írásbeli összefoglaló vizsgát szer-veznek. Ez esetben a tételjegyzék mellé kiadnak egy részletes kérdéssort (tételenként legalább 8 kérdést); ezek és csak ezek a kérdések szerepelnek majd a vizsgán, belőlük válogatják majd össze a teszt anyagát.

Az írásbeli vizsga esetében az összes írásbeli tárgyból egyszerre kell tesztet írni, és a teljes teszt pontszáma alapján ugyanazt a jegyet kapja a hallgató a vizsgán szereplő valamennyi tárgyra.

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZATI TANULMÁNYRÓL

 

A legalább 6 féléves szakokon (teológia, osztatlan hittanár, katekéta-LPM) a tanulmányok zárásaként továbbra is diplomadolgozatot kell írni – az eddigi szabályok szerint.

A rövidebb szakokon (60-90-120 kredites HN osztott) a tanulmányok végén nem kell diplomadolgozatot írni, DE

 • vagy pedagógiából a szakdolgozati tanulmány keretében
 • vagy valamelyik főtárgyból az összefoglaló vizsgához kapcsolódóan

szaktárgyi tanulmányt kell készíteni.

E tanulmány lényege, hogy valamilyen teológiai (= dogmatikai, morális, fundamentális, liturgikus, pasztorális, biblikus, egyháztörténeti vagy patrológiai) kérdés

 • tudományos vonatkozásait
 • és evangelizációs, illetve kateketikai jelentőségét és vonatkozásait
 • a szakirodalom felhasználásával be kell mutatni.

Értelemszerűen olyan témát kell választani, aminek van evangelizációs, illetve kateketikai jelentősége: tehát a keresztény igehirdetés, hitoktatás foglalkozik vele; a hívő vagy kívülálló közvéleményt a kérdés foglalkoztatja.

Az egész tanulmány terjedelme legalább 50.000, legfeljebb 80.000 leütés.

A tanulmány első, nagyobbik része a kérdés tudományos szempontjait dolgozza fel. Ennek a minimális terjedelme 35.000 leütés. A kidolgozás során be kell mutatni:

 • hogyan állt elő a kérdés, mi a teológiai jelentősége, milyen nagyobb kérdéskörbe tartozik; ha a kérdés túl nagy falat, akkor egy részterületre vagy egyetlen/kevesebb szempontra le kell szűkíteni (= FELVEZETÉS, LEHATÁROLÁS)
 • a kérdés megértéséhez tisztázandó fogalmakat, kifejezéseket (= FOGALMAK TISZTÁZÁSA)
 • milyen forrásokra támaszkodik a teológia a kérdés megválaszolásához (az érvanyag milyen bibliai helyekre, hagyományra, tekintélyi kijelentésekre épít – ezek értéke, értelmezési kérdései) (= FORRÁSOK BEMUTATÁSA, ÉRTÉKELÉSE)
 • a kérdéssel kapcsolatos legfontosabb nézeteket, eltérő felfogásokat és ezek kritikáját (= NÉZETEK BEMUTATÁSA, KRITIKÁJA)
 • összegzést: a kérdés hangsúlyos pontjai, tanítása a mai katolikus teológiában (= ÉRTÉKELÉS, ÖSSZEGZÉS)

A tanulmány második része bemutatja, hol, milyen összefüggésben jelenik meg a téma az igehirdetés, evangelizáció, a felnőtt- és gyermekkatekézis területén; milyen vonatkozásait hangsúlyozzuk, hogyan dolgozzuk fel különféle korcsoportok és problémakörök számára. Ebben a részben érdemes javaslatokat is tenni arra, hogyan lehetne a kérdést pontosabban, hatékonyabban, szemléletesebben tárgyalni a katekézisben.

A tanulmány megírásának menete:

Amikor kitaláltuk, miből szeretnénk majd a tanulmányt írni, érdemes megkeresni a tárgy tanárát, és megkérni témavezetésre.

1. lépés: megírásra alkalmas téma keresése

Válasszon olyan témát, amelynek van kateketikai vagy evangelizációs jelentősége és Önt is érdekli. A következő célt tűzze ki maga elé: szeretnék alaposan utána járni ennek a témának, mert tudom, hogy nemcsak nekem, másoknak is fontos. Arra törekszem, hogy több szempontból bemutassam, mérlegeljem a vele kapcsolatos nézeteket, és így a katolikus tanítást árnyaltan és hitelesen tudjam bemutatni.

A megírás során olvasóként a teológus társait gondolja maga elé: tételezze fel, hogy az olvasó teológiai alapismeretekkel már rendelkezik, a szakkifejezéseket érti.

Jól gondolja át a témához való viszonyát, mert ennek a dolgozatnak nem az a célja, hogy a saját felfogását igazolja vagy másokat meggyőzzön. Ezt úgy kell megírni, hogy a tények és érvek magukért beszéljenek.

2. lépés: irodalom gyűjtése

Gyűjtse össze a témájával kapcsolatos magyar nyelvű irodalmat: ha nem eleve egy cikk vagy könyv keltette fel a téma iránt az érdeklődését, akkor kezdje a lexikonokkal, szótárakkal, össze-foglaló munkákkal (kézikönyvek, kommentárok). Ezután keressen a témáról szóló vagy azt érin-tő könyveket, könyvrészleteket, tanulmányokat, cikkeket. A már megtalált irodalomban mindig talál további irodalmi hivatkozásokat – lehetőleg ezeket is keresse meg.

Kötelező elem, hogy legalább egy idegen nyelven legalább három, a témával kapcsolatos irodalmat is fel kell használnia a dolgozatához.

3. lépés: dolgozatterv készítése és benyújtása (határidő: február 15.)

Lassan kezd összeállni a fejében, pontosan miről is fog szólni a dolgozata. Ha látszik, hogy túl nagy témába fogott, akkor szűkítse le azon belül egy részkérdésre vagy egyetlen/kevesebb szempontra.

Gondolja át, milyen lépésekben kívánja bemutatni a témát (lásd feljebb a kidolgozás lépéseit), ezt írja le (nagyjából ez lesz a dolgozatának a tartalomjegyzéke), és adja be a tanulmányi irodára a dolgozattervét, amely a következőket tartalmazza:

 1. Rövid bevezetést, amelyben bemutatja a témáját, megindokolja a téma jelentőségét
 2. A kidolgozás lépéseit: mikről fog szólni a dolgozata, hogyan fogja felépíteni
 3. A dolgozathoz felhasznált irodalmat (egy jegyzéket azokról a művekről, amiket gyűjtött és amikre támaszkodik a megírás során)

Ha még e tanév végén akar diplomát szerezni, akkor a dolgozattervet legkésőbb február 15-ig kell beadni a tanulmányi irodára. Ezután a Tanszékvezetők Tanácsa megvizsgálja, hogy a terv megfelel-e a feltételeknek, a téma (ebben a formában, ezzel az irodalommal, stb.) tisztességgel megírható-e, és kijelöl egy bírálót (ha van témavezetője, akkor általában őt).

Míg a döntésre (kiegészítő feltételekre, tanácsokra) vár, kezdje el a dolgozat részeinek kidolgozását. Nagyon figyeljen oda arra, hogy kövesse a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásait a dolgozat tartalmi és formai követelményeivel kapcsolatban. A tudományos világ különösen is kényes arra, hogy mások gondolatait, írásait csak a forrás megjelölésével szabad felhasználni – akár csak összefoglaljuk, akár szó szerint idézzük azokat. Ha a bíráló akár csak egy helyen is plágiumot lát a dolgozatban, azonnal vissza kell dobja!

4. lépés: a dolgozat benyújtása (határidő: március 31.)

Legkésőbb március 31-ig be kell adnia a kész dolgozatot. A bírálója ezután három héten belül elolvassa, és jegyet ad rá. Ha véletlenül maradnak a dolgozatban olyan hibák, figyelmetlenségek, amelyek miatt vissza kellene dobnia, vagy nagyon le kellene a jegyét rontania, akkor a bíráló még visszaadhatja Önnek a dolgozatot gyors javításra – ez esetben a javított változatot legkésőbb május 15-ig be kell adni.

 

Kapcsolódó cikkek

GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél