Fontos változások a főiskola tanulmányi rendjében

2015 May 18

A szenátus elfogadta az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, ezzel – és a hittanár-nevelőtanár MA szak bevezetésével – fontos változások történnek a főiskola tanulmányi rendjében.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót – egyben az Önt érintő döntéseket mielőbb hozza meg.

Az új Tanulmányi és Vizsgaszabályzat teljes szövegét itt találja. Az ősztől fizetendő tanulmányi, térítési és pótdíjakat itt nézheti meg.

1. Szakok átalakulása

Teológia MA szak

Teológia szakon megszűnik a kötelező szakirány választás, ezzel együtt a hittanár és az eszmetörténeti szakirány. Ezután minden teológia szakos hallgató automatikusan a 10 féléves alapszakot végzi, nappali tagozaton a 3. évtől lehet jelentkezni lelkipásztori szakirányra (10 + 2 féléves képzés). Az új teológia szakos tantervet ld. itt: a tanulmányaikat páratlan évben kezdőké - a tanulmányaikat páros évben kezdőké

A jelenlegi hallgatók közül a változás az idén 1-2. éves teológus hallgatókat nem érinti, ők automatikusan átállnak az új képzési szerkezetre.

A jelenleg 3. éves (jövőre 4. éves) eszmetörténeti szakirányos hallgatók is automatikusan átállnak – nekik ugyanis eszmetörténeti kurzusok még nem volt.

A jelenleg 4. éves (jövőre 5. éves) eszmetörténeti szakirányos, illetve a jelenleg 3. vagy 4. (jövőre 4. vagy 5.) éves hittanár szakirányosok befejezhetik a tanulmányaikat az eredeti rend szerint, vagy átállhatnak az alapszakra (az átállás eszmetörténeti szakirányon semmilyen, hittanár szakirányon minimális veszteséggel fog járni). Ha az átálláson gondolkodnak, olvassák el a róla szóló tájékoztatót, majd konzultáljanak a tanulmányi irodával.

Katekéta – lelkipásztori munkatárs BA szak

Ezen a szakon a tanterv gyakorlatilag nem változott. (A részletes tantervet ld. itt: a tanulmányaikat páratlan évben kezdőké - a tanulmányaikat páros évben kezdőké) Az újdonság az, hogy a hittanár-nevelőtanár szak bevezetése miatt a katekéta szakirány (nappali tagozaton mindenképpen) elveszítette a létjogosultságát.

Ezért ezen a szakon a továbbiakban a lelkipásztori munkatárs szakirány lesz az alapértelmezett, tehát ezt biztosítjuk minden hallgatónak. Katekéta szakirányt (feltehetően csak levelező tagozaton) akkor indítunk, ha az 1. év végén legalább 5-6 fő akarja végezni.

A jelenleg 2. éves (jövőre 3. éves) hallgatóknak – bármelyik szakirányra is járjanak – biztosítani fogjuk a jelenlegi szakirány elvégzésének lehetőségét. Ez még egy évig vonatkozik azokra a katekéta szakirányos hallgatókra is, akik jelenleg késésben vannak a tanulmányaikkal.

A jelenleg 1. éves (jövőre 2. éves) még szakirány nélküli hallgatók automatikusan a lelkipásztori munkatárs szakirányra kerülnek. Ha mégis szeretnék a katekéta szakirányt végezni, akkor ezt június közepéig írásban jelezniük kell a tanulmányi irodának. Ha lesz elegendő alkalmas jelentkező, a katekéta szakirányt jövőre is indítjuk.

Hittanár-nevelőtanár MA szak

Az új szak egyszakos változatára új hallgatónak a főiskolán lehet jelentkezni május 31-ig, jelenlegi hallgatóink belső átjelentkezéssel válthatnak rá. Az átjelentkezésről ld. külön tájékoztatónkat.

A kétszakos (hittanár-nevelőtanár és magyar / történelem / angol / német / médiatanár) változatra az állami felvételi rendszeren (felvi.hu) keresztül kell jelentkezni, és az állami pontszámítás alapján lehet felvételt nyerni.

A szak tanterveit ld. itt:

2. A hallgatói jogviszony változásai

A rendkívüli hallgatói jogviszony megszűnik. A főiskolán diplomát szerezni csak rendes hallgatói jogviszony keretében lehet (akár állami ösztöndíjasként, akár önköltségesként).

Az önköltséges hallgatóknak is minden félévre be kell jelentkezniük (kivéve ld. alább), és félévente az önköltségi díjat ki kell fizetniük.

A rendes hallgatói jogviszony keretében szerzett kurzusok közé azonban be lehet számíttatni a vendéghallgatóként vagy a részismereti képzésben szerzett krediteket.

Vendéghallgató az lehet, aki párhuzamosan egy másik egyetemre vagy főiskolára is jár. A PTE-re járó hallgatók félévente 10 kreditet ingyen vehetnek fel a főiskolán, ezt meghaladóan pedig kreditarányos önköltséget kell fizetniük.

Részismereti képzésben az vehet részt, akinek már van felsőfokú végzettsége. Az így szerzett krediteket később beszámíttathatja a rendes hallgatói jogviszonyába.

Az önköltségről részletes tájékoztatást is olvashat.

Az állami ösztöndíjas hallgatóknak vállalniuk kell a jogszabályi feltételeket. Ezekről ugyancsak olvashat részletesebben is.

3. A vizsgarendszer átalakulása

Megszűnnek a halasztott vizsgák és a magánvizsgák. Ezek helyébe a bejelentkezési vizsga lehetősége kerül. A vizsgarendszer ősztől a következőképpen alakul át:

A rendes vizsgaidőszakot követően le kell adni az indexet (ahogy eddig is).

Ha még hiányzik vizsga, akkor télen 2 hetes, nyáron 1 hetes javítóvizsga-időszakban lehet próbálkozni vele (ahogy eddig is). Vizsgahalasztást kérni nem lehet.

A javítóvizsga-időszak végén ismét le kell adni az indexet, a tanulmányi iroda lezárja a félévet (a hiányzó vizsgákat „nem teljesítette” bejegyzéssel kiüti).

A hiányzó tárgyakat elvileg újból fel kell venni – de ha emiatt a hallgató jelentős késedelembe kerülne, kérheti, hogy a következő tanév előtt (augusztus végén, szeptember elején) külön vizsgát tehessen belőlük (rektori engedélyes utóvizsga).

Amit tehát eddig magánvizsgaként vettek fel (és a következő félévben teljesítettek), abból most az új tanév kezdete előtt lehet próbálkozni.

A bejelentkezési vizsgákra július végéig kell jelentkezni – a jelentkezések alapján a tanulmányi iroda összeállítja a nyár végi vizsgaidőszak menetrendjét, és megküldi a hallgatóknak. A bejelentkezési vizsgával csak egyszer lehet próbálkozni.

A következő félévtől a vizsgákra kötelező lesz legalább egy nappal előtte elektronikusan bejelentkezni. Csak az vizsgázhat, aki szerepel a nyomtatott vizsgalapon. Aki ezt elmulasztja, az a vizsga napján a tanulmányi irodán 500 Ft késedelmi díj megfizetésével jelentkezhet fel a vizsgára.

Az óralátogatásról és a kurzusok teljesítéséről ld. részletes tájékoztatónkat.

4. Lehetőség egyszerűsített bejelentkezésre

Az új TVSZ lehetővé teszi, hogy azok a hallgatók, akik a mintatanterv szerint folyamatosan akarnak haladni a tanulmányaikkal, választhatják az egyszerűsített bejelentkezési eljárást.

Ez azt jelenti: felhatalmazzák a tanulmányi irodát, hogy a soron következő félévre jelentse be őket, és a nevükben vegye fel a tantervben ajánlott kurzusokat.

A tanulmányi iroda minden félév előtt megküldi nekik a féléves programjukat, ha a hallgató egyetért vele, akár válaszolnia sem kell, a tanulmányi iroda a félévi bejelentkezését intézi.

Ha azonban valamit pótolni kell, az adatokban javítani kell, választható kurzusok közül választani kell – akkor a hallgatónak ebben a formában is muszáj nyilatkoznia.

Akik ezzel a lehetőséggel nem akarnak élni, maradhatnak az önálló bejelentkezési eljárás mellett is. Ez esetben a tanulmányaik előrehaladását maguknak kell figyelniük, az egyes félévekre pedig a kurzusfelvételi lap kitöltésével határidőig bejelentkezniük. A bejelentkezésről szóló részletes tájékoztatónkat itt olvashatja.

Minden hallgatót kérünk, hogy legkésőbb az első leckekönyv leadási határidőig döntse el, melyik bejelentkezési formát választja, és a tanulmányi irodának adja le ezt a nyilatkozatot.

5. Szigorodik az egyéni órarend lehetősége

Az új TVSZ továbbra is lehetőséget ad a nappali tagozatos hallgatóknak arra, hogy sajátos életkörülményeikre tekintettel órakedvezményeket vagy felmentést kérjenek a nappali tagozatos órák látogatásából (tájékoztatót ld. a vizsgákról szóló rész végén).

A jövő évtől azonban az órakedvezményeknek korlátai lesznek. Nem jelentkezhet be nappali tagozatra, aki

  • a felvett előadások több mint felét, szemináriumok több mint negyedét csak teljes órafelmentéssel tudná végezni, vagy
  • a felvett előadások több mint háromnegyedét, szemináriumok több mint felét csak a levelezős órák látogatásával tudná végezni.

Röviden: a félévi előadások legalább negyedére és a szemináriumok legalább felére be kell tudni járni nappali tagozaton (még ha csökkentett óraszámban is).

6. Kapcsolattartási forma változása

Az új TVSZ a hallgatóra bízza, hogy a hivatalos értesítéseket, iratokat milyen formában akarja a főiskolától megkapni.

Választhatja a papír-alapú, postai úton történő hivatalos kapcsolattartást, ezért azonban minden félévre 3000 Ft díjat kell fizetni.

Illetve választhatja az elektronikus kapcsolattartást, ez esetben a főiskola az általa megadott e-mail címre küldi el a hivatalos leveleket (is). Ez ingyenes, de a hallgatónak nyilatkoznia kell, hogy a megadott e-mail címre érkező leveleket kézbesítetteknek, az onnan a főiskolának küldött leveleket pedig általa írtaknak ismeri el.

Az erről szóló nyilatkozatot bejelentkezés választásával együtt kell megtenni (ld. fent).

7. A leckekönyvvel kapcsolatos változás

Ősztől a leckekönyvek őrzése a hallgatók feladata lesz. Tehát nem a főiskola fogja tárolni őket, hanem a hallgatóknál lesznek. A leckekönyvet csak a bejelentkezéskor, illetve a vizsgákat követően kell a tanulmányi irodának hitelesítésre beadni. Egyébként minden jegyet a hallgató maga írat be az oktatókkal a leckekönyvébe.

8. Az egyes kurzusok teljesítési követelményei a félév elején ismertek lesznek.

Az új TVSZ az oktatókat kötelezi arra, hogy a félév elején adják ki a részletes tematikájukat, és pontosan adják meg a teljesítés (vizsga vagy gyakorlati jegy) anyagát és követelményeit. Ezen az oktató a félév elején egy hónapig kis mértékben még változtathat, de utána azt kell leadnia és számon kérnie, amit kiadott.

9. Egyértelműbb diplomadolgozati határidők

Az új TVSZ a diplomadolgozat terjedelmét leütésben határozza meg: BA szakon legalább 60.000, legfeljebb 120.000 leütés, MA szakon legalább 100.000, legfeljebb 200.000 leütés.

Változnak a beadási feltételek és határidők is. Az adott tanévben záróvizsgát csak az tehet, aki a dolgozattervét legkésőbb február 15-ig beadta. A kész dolgozatot először a témavezetőnek kell benyújtani március 31-ig (elektronikusan és egy példányban nyomtatva), neki három hete van arra, hogy értékelést adjon. Ez idő alatt a hallgatótól kisebb változtatásokat és javításokat is kérhet. Ha a dolgozat nála átment, akkor a végleges változatot április 25-ig kell beadni, ezután kapják meg a másodbírálók, és adnak értékelést május 21-ig.

Kapcsolódó cikkek

Több cikk ebben a kategóriában: BA záróvizsga tételsorok »
GYORS KAPCSOLAT

Kiadványaink

Hírlevél